Ura

Työelämässä filosofiasta valmistuneet toimivat monenlaisissa tehtävissä. Useat hankkivat opettajan pätevyyden tai jatkavat opintojaan jatko-opiskelijana tähdäten tutkijoiksi. Lisäksi filosofian oppiaineen alumnit työskentelevät laajasti sekä valtiollisissa että kunnallisissa toimissa, kuten myös yrityspuolella ja kansalaisjärjestöissä erilaisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Vuonna 2017 suoritetun yliopistouudistuksen jälkeen opiskelijoiden työelämätaidoista pidetään yhä parempaa huolta valmistavien kurssien muodossa.

Filosofian opiskelijoiden sijoittuminen työelämään

Filosofian korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti työelämään. Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, työharjoittelu ja sivuainevalinnat sekä työelämään liittyvät tiedot, taidot ja valmiudet vaikuttavat siihen suuresti. Työllistymistä edistää opintojen aikana syntyneet yhteydet työnantajiin. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun on huomattava merkitys.

Valmistuneita toimii muun muassa www-tiedottajina, päätoimittajina, kouluttajina, rekrytointipäällikköinä, museonjohtajina, kulttuuritoimenjohtajina ja uutispäällikköinä. Tutkinto luo valmiudet monenlaisiin tiedotus-, koulutus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin valtion, kuntien, yksityisten organisaatioiden ja yritysten palveluksessa. Kirjastot, arkistot, kulttuurijärjestöt ja museot ovat perinteisesti keskeisiä työllistäjiä, mutta kasvava määrä filosofeja sijoittuu myös liike-elämän ja it-alan tehtäviin. Valmistuneita työskentelee lisäksi tutkijoina yliopistoissa ja erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Filosofian opintojen hyödyntäminen

Filosofian opinnot antavat taitoja tehtäviin, joissa tarvitaan kykyä eritellä käsitteitä, tuoda esiin vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä ratkaista ongelmia. Valmistuneet toimivat monilla kulttuurielämän alueilla, kuten hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Opiskelija voi kouluttautua myös filosofian aineenopettajaksi tai työskennellä filosofian tutkijana.

Publiikin yhteydessä suoritetun kyselyn mukaan filosofian opiskelijoiden työtehtäviä ovat olleet mm. asiakaspalveluvastaava, esimies, kirjailija, suunnittelija, kirjastovirkailija, tutkija, ohjaaja, mainosalan yrittäjä, koordinaattori, koulutussuunnittelija, järjestösihteeri, tuotepäällikkö, erityisneuvonantaja ja kustannustoimittaja. Tämä publiikin ohessa tehty kysely antaa vain osviittaa vastavalmistuneiden työmarkkinoista, sillä suinkaan kaikki valmistuvat eivät vastaa kyselyyn. Lisäksi työuran kaikki erilaiset mahdollisuudet avautuvat vasta työkokemuksen ja osaamisen kertyessä sekä verkostojen laajetessa.

Linkkejä työelämään