Opintojen sisältö ja rakenne

Farmaseutin koulutusohjelmassa perehdytään sekä synteettisten että kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevien lääke- ja apuaineiden kemiaan ja ominaisuuksiin sekä niiden formulointiin lääkevalmisteeksi. Opinnoissa tarkastellaan lääkkeen antoreittejä ja käyttäytymistä elimistössä, kuten myös lääkkeiden vaikutusmekanismeja. Keskeistä osaamista ovat lääkehoito ja sen vaikuttavuus sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Opintojen aikana kehittyy farmaseuttinen ammatti-identiteetti ja ymmärrys farmasiasta osana terveydenhuoltoa. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky elinikäiseen oppimiseen ovat valmistuvan farmaseutin keskeisiä taitoja.

Koulutusohjelmassa on käytössä juonnemalliin perustuva opetussuunnitelma, jossa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin. Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkintoon sisältyy lopputyö ja kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa.

 

Juonne 1: Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu 50 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mistä tieteellinen tieto syntyy, osaa hakea tietoa, osaa arvioida tietoa kriittisesti ja tuottaa sekä välittää tieteellistä tietoa eri tavoin kohderyhmä huomioiden. Opiskelijalle muodostuu käsitys farmasian alan ammattilaisen roolista ja tehtävistä terveydenhuollossa. Hänellä on tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ja hän pystyy kommunikoimaan sekä suomeksi, ruotsiksi että valitsemallaan vieraalla kielellä.

Juonne 2: Potilas ja lääkehoito 55 op
Tavoitteena on saada peruskäsitys elimistön rakenteesta ja toiminnasta sekä sairauksista. Erityisesti tavoitteena on ymmärtää sairauksiin käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä, keskeiset haittavaikutukset ja haitalliset yhteisvaikutukset sekä saavuttaa valmiudet lääkeneuvontaan ja terveydenedistämistyöhön. Juonteen tavoitteena on lisäksi saada peruskäsitys lääkehuollosta osana terveydenhoitoa, lääkehoitoprosessista, lääkehoidon onnistumiseen vaikuttavista yksilö- ja järjestelmätason tekijöistä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa niihin.

Juonne 3: Farmaseuttiset luonnontieteet 55 op
Juonteen tavoitteena on vahvistaa luonnontieteiden perusteiden tuntemusta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee elintoimintojen ja tautimekanismien biolääketieteellisen taustan, ymmärtää eri lähteistä peräisin olevien lääke- ja apuaineiden kemiallisia, fysikaalis-kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia sekä osaa soveltaa niitä lääkkeiden formuloinnissa ja lääkkeiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelijalla on teoreettiset ja käytännölliset valmiudet lääkeraaka-aineiden sekä lääkevalmisteiden laadun tutkimiseksi farmaseuttisten laatukäsikirjojen mukaisesti.

Juonne 4: Valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus sisällyttää farmaseutin tutkintoon hänen omaa urasuuntautumista tukevia opintoja sekä farmasiasta että muista tieteenaloista. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa saavuttamaan syvällisemmät tiedot ja taidot tietystä/tietyistä farmasian osa-alueista ja siten tukea opiskelijan ammattiosaamisen kehittymistä. Tavoitteena on myös lisätä tietämystä farmasiaa sivuavista tieteenaloista ja vahvistaa käsitystä omasta asiantuntijaroolista työelämässä. 

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yhden tai kaksi vähintään 10 opintopisteen laajuista farmaseuttista opintopolkua.
Vaihtoehtoiset opintopolut:
a) Kliininen farmasia
b) Lääketeollisuus ja viranomaistyö
c) Tutkimustyö ja tieteellinen ajattelu

Apteekiharjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa eri lukuvuosien aikana. Ensimmäinen harjoittelujakso on toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa ja toinen harjoittelujakso on kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Lue lisää harjoittelusta

Opiskelijan ohjeet löytyvät Student.helsinki.fi-osoitteesta. Sen kautta opiskelija saa käyttöönsä muun muassa kaikki kurssiohjelmat, opintosuorituksensa sekä ajankohtaiset tiedotteet, tapahtumakalenterin ja lounaslistat.

Farmasian opinto-opas on julkaistu WebOodissa. WebOodista löytyvät tutkintorakenteet, opintojaksojen kuvaukset sekä opetuksen ja tenttien paikka- ja aikatiedot. Pääset selaaman opinto-opasta myös kirjautumatta. WebOodi toimii parhaiten selaimilla Mozilla Firefox ja Chrome.

Farmasian tiedekunnan Flamman Opiskelijalle osasta löytyy lisätietoa tutkintoja suorittaville opiskelijoille.

Taidolliset osaamistavoitteet

  • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
  • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekaäsoveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
  •  Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä osaat ottaa selvää asioista itsenäisesti
  • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden, olet motivoitunut itsesi kehittämiseen ja osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
  • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä

Tiedolliset osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä
  • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
  • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
  • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot
  • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita

Saadakseen oikeuden harjoittaa farmaseutin tai proviisorin ammattia Suomessa ja tullakseen laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina merkityksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään keskusrekisteriin on tutkinnon suorittaneen haettava laillistamista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira).  Katso ohjeet Valviran sivulta.