Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta

Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka tuottavat kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Kelpoisuuteen vaaditaan piispainkokouksen päätöksen nro 114 mukaan:

"3 § Pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto

Pappisvirkaan antaa kelpoisuuden yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.
Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:
1) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta;
2) heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä;
3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.
Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

4 § Soveltuvan muun tutkinnon suorittaneelta vaadittavat teologiset opinnot

Jos henkilö on suorittanut korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (464/1998) mukaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kelpoisuuden pappisvirkaan antaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.
Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:
1) heprean, kreikan tai latinan opintoja vähintään 10 opintopistettä ainakin yhdessä edellä mainituista kielistä;
2) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä; sekä
3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.
Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä."

Aiemman tutkinnon perusteella pelkästään teologian maisterin tutkinnonsuoritusoikeuden saaneella kaikki kelpoisuuteen vaadittavat opinnot eivät mahdu teologian maisterin tutkintoon. Tutkintoon (120 op) voi sisällyttää kelpoisuuteen vaadittavia opintoja seuraavasti:

- klassinen kieli 10 op
- teologisia  ja uskontotieteen opintoja ilman opinnäytettä enintään 60 op (syventävät opinnot 40 op ja valinnaisia opintoja 20 op)
- soveltavat opinnot 20 op.

Hakijalle voidaan valinnan yhteydessä määrätä korkeintaan 30 op täydentävät opinnot. Koska tutkintoon sisältyvät opinnot ja täydentävät opinnot eivät riitä täyttämään kelpoisuusvaatimuksia, hakijalla täytyy olla osa kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista suoritettuna jo hakuvaiheessa, osana aiempia opintoja.