Verkkokoulutukset

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous. Globaalissa ympäristötilanteessa kaikenlaisten organisaatioiden on hyvä kiinnittää huomiota toimintansa ekologiseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta voitkin valita ajankohtaisia ympäristö- ja kestävyysalan opintoja Helsingin yliopiston ja Climate University -yliopistoverkoston verkkokurssien tarjonnasta. Kurssit ovat kaikille avoimia. Niiden sisältöihin voi perehtyä itsenäisesti tai kurssit voi suorittaa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden opiskelijat voivat täydentää kursseja oppimispäiväkirjan ja HY+:n tarjoama ohjauksen keinoin. 

Maapallon resurssit ovat rajalliset. Kiertotalous on 2010-luvulta saakka noussut keskusteluihin yhtenä keinona vähentää näiden resurssien liikakulutusta. Myös Suomessa on havahduttu kiertotalouden asiantuntemuksen kasvavaan tarpeeseen. Kiertotalous.Nyt on kaikille avoin verkkokurssi kiertotalouden perusteisiin.

Verkkokurssi koostuu viidestä eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä  
resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Osioissa 2-5
pureudutaan kiertotalouden sovelluksiin kestävän ruokajärjestelmän, metsäperäisen kierron, teknisten kiertojen sekä liikkumisen ja logistiikan kannalta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. 

Ajankohta: Syksy 2020 - kevät 2021
Kielet: suomi ja englanti 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kiertotalous nyt 3 op 

Verkkokurssi Climate Change Now on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen ja opettamiseen. Se sisältää kirjallista materiaalia, luentoja, haastatteluja, tehtäviä ja testejä. Kurssin avulla kuka tahansa voi oppia, mitä ilmastonmuutos on luonnontieteellisenä ilmiönä, ja kuinka voimme hillitä sitä ja sopeutua siihen. Kurssin voi suorittaa joko kahden tai viiden opintopisteen laajuisena.

Ajankohta: 27.10.-8.12.2020. Kurssin materiaalit ovat avoimesti saatavilla myös tämän jälkeen.
Kieli: englanti
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Climate Change Now 2 cr

Verkkokurssin Leadership for Sustainable Change tavoitteena on kouluttaa osallistujista muutosjohtajia, jotka osaavat tarttua globaaleihin kestävyyshaasteisiin ja muuttaa organisaation toimintatapoja kestävämmiksi. Kurssilla käsitellään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Kiertotalous tarjoaa näihin haasteisiin keinoja, joita osallistujat oppivat soveltamaan omissa organisaatioissaan. 

Ajankohta: 18.1.-7.3.2021
Kieli: englanti
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Leadership for Sustainable Change

Verkkokurssilla Solutions.Now keskitytään kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Ilmastomuutos, ehtyvät luonnonvaratsaastuminen ja kaupungistuminen ovat ihmiskunnan 
historian 
suurimmista haasteistaHyviä ratkaisuja tarvitaan nyt 

Kurssilla sovelletaan opittua tietoa käytäntöön ratkaisemalla kestävän kehityksen kysymyksiin 
liittyviä tosielämän haasteita

Kurssi suoritetaan mieluiten muiden kestävyyskurssienkuten Leadership for Sustainable Change, Sustainable.Now ja Climate.Now jälkeenjolloin opiskelijoilla on jo perustiedot kestävyyteen liittyvien kysymysten monimutkaisuudesta. Kurssi tarjoaakin käytännöllisen tavan hyödyntää tätä tietoa työelämässä sekä mahdollisuuden oppia uusia taitoja kestävyysprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ajankohta: 15.3.-9.5.2021
Kieli: englanti
Lisätietoa julkaistaan syksyllä 2020.

Verkkokurssi Sustainable.Now tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. 

Ajankohta: alkaa syksyllä 2020.
Kieli: englanti

Lisätietoa julkaistaan syksyllä 2020. 

Verkkokurssi Systems.Now hakee systeemi- ja tulevaisuusajattelun näkökulmista ratkaisuja siihen, kuinka pystyisimme vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutusten laajuuteen ja skaalautuvuuteen maapallon järjestelmässä ja siitä riippuvissa ihmisyhteiskunnissa. 

Kurssilla tarkastellaan kriittisesti sitä, kuinka erilaisia malleja voitaisiin käyttää nykyistä paremmin  
systeemisten interventioidemme vaikutusten arviointiin. Lisäksi pyrimme ymmärtämään rooleja, joita
erilaisilla toimijoilla voi olla osana muutosten toteuttamisessa kohti kestävämpää elämäntapaa.  

Ajankohta: alkaa keväällä 2021
Kieli: englanti
Lisätietoa julkaistaan syksyllä 2020.