Hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutusohjelmien todistuspisteet

Tämä sivu koskee 2019 valintoja.

2019 todistuspisteet: suomalaisen ylioppilastutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys

Hakukohteet:

  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
  • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
  • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Voit saada yhteensä enintään 36 todistuspistettä.

Todistuspisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta, International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) sekä European Baccalaureate -tutkinnosta (EB). Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, todistuspisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon, sinulle annetaan todistuspisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta saatavat todistuspisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon pisteytyksessä.

Suo­ma­lai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan todistuspisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:

1. äidinkieli (suomi, ruotsi, saame) / korvaava koe,

2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä),

3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (parhain näistä), ja

4. parhain seuraavista:

  • matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä), tai
  • mikä tahansa ainereaalikoe, jota ei ole käytetty ainereaalikokeena edellä kohdassa 3, tai
  • ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (vanhamuotoinen reaali).

Ylioppilastutkinnosta saatavat todistuspisteet lasketaan seuraavasti:

Todistuspisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta).

 

 

ARVOSANA

TASO A

äidinkieli / korvaava koe

pitkä kieli

pitkä matematiikka

ainereaali (kaikki) / reaali

TASO B

keskipitkä (kielet)

lyhyt matematiikka

Laudatur (L)

9

6

Eximia (E)

7

4

Magna cum laude (M)

5

2

Cum laude approbatur (C)

3

0

Lubenter approbatur (B)

1

0

Approbatur (A)

0

0

Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon pisteytyksessä.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Hakijalle annetaan todistuspisteitä International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) ja European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta.

Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen todistuspisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2019 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi, josta käy ilmi tutkinnon yhteispistemäärä. Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon, hänelle annetaan todistuspisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB-tutkinto, EB-tutkinto, Suomessa suoritettu RP/DIA-tutkinto) pisteytyksessä käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan asianomaisen tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä.

In­ter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

International Baccalaureate -tutkinnon (IB) maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

Eu­ro­pean Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

European Baccalaureate -tutkinnon (EB) maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

Suomessa suoritettu Rei­feprü­fung / Deutsches Internationales Abitur -tut­kin­to

Helsingin Saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

AICE-tutkinto: Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa todistuspisteitä AICE-tutkinnon todistuksestaan.

Myös ulkomailla suoritetusta IB- tai EB-tutkinnosta voi saada todistuspisteet. Muulla tutkinnolla ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.