Hakemusten pisteyttäminen politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa sekä sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa

KEVÄT 2021

Tietoa hakemusten pisteyttämisestä politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa sekä sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.

Voit saada pisteitä yhteensä maksimissaan 34. Sinun tulee saada vähintään 18 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Valinnassa vaikuttavat osa-alueet arvioidaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. aikaisempien opintojesi soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestyksesi
 3. motivaatiokirjeesi
 4. kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa ja opintosuunnassa, johon haet.

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tie­tee­na­la­o­pin­not

Aikaisempien tieteenalaopintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuvat kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 7 pistettä
 • soveltuvat varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuvat välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuvat jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 2 pistettä
 • eivät juuri sovellu: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien tieteenalanopintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osa-alueita ei arvioida.

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tutkimusmenetelmäopinnot

Aikaisempien tutkimusmenetelmäopintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat erinomaisesti: 4 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 3 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 2 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien tutkimusmenetelmäalanopintojesi soveltuvuudesta alle 2 pistettä, opintomenestystä, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritttu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se koostuu kahdesta osasta.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa
 • miten maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

 • kuvaat tulevan maisterintutkielmasi mahdollista aihealuetta, taustaa, merkitystä ja sitä, miten maisterintutkielman aihe liittyy maisteriohjelman opintoihin.

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 4 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun on laadittava hakulomakkeelle tiivistelmä valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi. Jos et ole kirjoittanut kandidaatintutkielmaa, voit laatia tiivistelmän myös muusta vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Huomaathan, että tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Teksti tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuu erinomaisesti: 3 pistettä
 • soveltuu hyvin: 2 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 1 piste
 • ei sovellu: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti.

Tekstien kieli:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: suomi tai ruotsi

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella. Viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.