Hakemuksen pisteyttäminen valtiotieteellisen tiedekunnan maisterihaussa

HUOM! Taloustieteen maisteriohjelmalla on oma pisteytys ja sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmalla on oma pisteytys.

Yhteensä pisteitä voi saada maksimissaan 31. Sinun tulee saada vähintään 17 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta valintakriteeristä, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan kriteerin osalta.

Katso valtiotieteellisen tiedekunnan vieras- tai monikielisten maisteriohjelmien (kansainvälisten) hakukierroksen 2019 hyväksyttyjen minimipisterajat.

Valtiotieteellisen tiedekunnan vieras- tai monikielisten maisteriohjelmien (kansainvälisten) hyväksyttyjen minimipisterajat

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan

0-10

vähintään 6 pistettä

Opintomenestys

0-10

vähintään 6 pistettä

Motivaatiokirje

0-8

vähintään 5 pistettä

Lyhyt tieteellinen teksti

0-3

 

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Soveltuu täydellisesti

10 pistettä

Soveltuu erinomaisesti

9 pistettä

Soveltuu kiitettävästi

8 pistettä

Soveltuu hyvin

7 pistettä

Soveltuu varsin hyvin

6 pistettä

Soveltuu kohtalaisesti

5 pistettä

Soveltuu välttävästi

4 pistettä

Soveltuu jonkin verran

3 pistettä

Soveltuu heikosti

2 pistettä

Ei juuri sovellu

1 piste

Ei sovellu

0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osia ei arvioida.

Opintomenestys

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen sekä hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole vielä valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä, opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoon siihen mennessä suorittamasi opinnot.   

Opintomenestystäsi* arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava)

10 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava)

8 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava)

6 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava)

2 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava)

0 pistettä

*Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä. Kuuteen pisteeseen vaaditaan kuitenkin vähintään 3,0 arvosanalla suoritetut opinnot.

Jos saat opintomenestyksestäsi alle 6 pistettä, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivaatiokirje

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. 

Motivaatiokirjeessä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen ja toinen osa enintään 1000 merkin pituinen. Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa. Motivaatiokirje kirjoitetaan hakulomakkeelle. Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haettaessa motivaatiokirje tulee olla kirjoitettu englanniksi. Vieraskielisiin maisteriohjelmiin hakiessa huomioidaan myös motivaatiokirjeen kieliasu. Motivaatiokirjeen kielen on oltava kieliopillisesti virheetöntä ja tekstin sisällöllisesti sujuvaa ja koherenttia. Motivaatiokirje voidaan hylätä, jos edellä mainitut kielitaitovaatimukset eivät täyty.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-4 p.) kerrot:

  • miksi haet kyseisen maisteriohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa.
  • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä maisteriohjelmassa.
  • miten kyseessä olevan maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi.
  • miten kyseessä olevan maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

  • hahmottelet maisteritutkielmasi teemaa ja aihealuetta sekä sitä, miten maisteritutkielman aihe liittyy kyseisen maisteriohjelman opintoihin.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 5 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Lyhyt tieteellinen teksti

Hakulomakkeelle kirjoitetaan lyhyt, maisteriohjelman tieteenalaan soveltuva, oma tieteellinen teksti (esim. oman kandidaatin tutkielman tai muun oman kirjallisen työn lyhennelmä). Tekstiä käytetään akateemisten ja tutkimuksellisten valmiuksiesi arvioinnissa. Tekstin kieli riippuu hakukohteesta ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen. 

Tieteellinen teksti arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Soveltuu erinomaisesti

3 pistettä

Soveltuu hyvin

2 pistettä

Soveltuu kohtalaisesti

1 piste

Ei sovellu

0 pistettä

Valinnassa vaikuttavat kriteerit arvioidaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
  2. opintomenestys
  3. motivaatiokirje
  4. lyhyt tieteellinen teksti

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys
ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella,
kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella. Suomen- ja ruotsinkielisten maisteriohjelmien valinnassa viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota
vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.