Hakemuksen pisteyttäminen taloustieteen maisteriohjelmassa

Yhteensä pisteitä voi saada maksimissaan 27. Sinun tulee saada vähintään 14 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta valintakriteeristä, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan kriteerin osalta.

Katso valtiotieteellisen tiedekunnan vieras- tai monikielisten maisteriohjelmien (kansainvälisten) hakukierroksen 2019 hyväksyttyjen minimipisterajat.

Valtiotieteellisen tiedekunnan vieras- tai monikielisten maisteriohjelmien (kansainvälisten) hyväksyttyjen minimipisterajat

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan

0-10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Opintomenestys

0-10 pistettä

vähintään 6 pistettä

Motivaatiokirje

0-4 pistettä

vähintään 2 pistettä

Lyhyt tieteellinen teksti

0-3 pistettä

 

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Soveltuu täydellisesti

10 pistettä

Soveltuu erinomaisesti

9 pistettä

Soveltuu kiitettävästi

8 pistettä

Soveltuu hyvin

7 pistettä

Soveltuu varsin hyvin

6 pistettä

Soveltuu kohtalaisesti

5 pistettä

Soveltuu välttävästi

4 pistettä

Soveltuu jonkin verran

3 pistettä

Soveltuu heikosti

2 pistettä

Ei juuri sovellu

1 piste

Ei sovellu

0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osia ei arvioida.

Opintomenestys

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen sekä hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole vielä valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä, opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoon siihen mennessä suorittamasi opinnot.   

Opintomenestystäsi* arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava)

10 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava)

8 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava)

6 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava)

2 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava)

0 pistettä

*Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä. Kuuteen pisteeseen vaaditaan kuitenkin vähintään 3,0 arvosanalla suoritetut opinnot.

Jos saat opintomenestyksestäsi alle 6 pistettä, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivaatiokirje

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. 

Motivaatiokirje saa olla enintään 2000 merkin pituinen ja se kirjoitetaan hakulomakkeelle. Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haettaessa motivaatiokirje tulee olla kirjoitettu englanniksi. Vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakiessa huomioidaan myös motivaatiokirjeen kieliasu. Motivaatiokirjeen kielen on oltava kieliopillisesti virheetöntä ja tekstin sisällöllisesti sujuvaa ja koherenttia. Motivaatiokirje voidaan hylätä, jos edellä mainitut kielitaitovaatimukset eivät täyty.

Motivaatiokirjeessäsi (0-4 p.) kerrot:

  • miksi haet kyseisen maisteriohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa.
  • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä maisteriohjelmassa.
  • miten kyseessä olevan maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi.
  • miten kyseessä olevan maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 2 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Lyhyt tieteellinen teksti

Hakulomakkeelle kirjoitetaan lyhyt, maisteriohjelman tieteenalaan soveltuva, oma tieteellinen teksti (esim. oman kandidaatin tutkielman tai muun oman kirjallisen työn lyhennelmä). Tekstiä käytetään akateemisten ja tutkimuksellisten valmiuksiesi arvioinnissa. Tekstin kieli riippuu hakukohteesta ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen.

Tieteellinen teksti arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Soveltuu erinomaisesti

3 pistettä

Soveltuu hyvin

2 pistettä

Soveltuu kohtalaisesti

1 piste

Ei sovellu

0 pistettä

Valinnassa vaikuttavat kriteerit arvioidaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
  2. opintomenestys
  3. motivaatiokirje
  4. lyhyt tieteellinen teksti

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys
ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella,
kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella ja neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota
vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.