Hakemuksen pisteyttäminen humanistisen tiedekunnan maisterihaussa

Voit saada pisteitä neljästä osa-alueesta, yhteensä pisteitä voi saada enintään 32.

Osa-alue

Voi saada enintään

Sinut voidaan valita vain,
jos saat vähintään

A) Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

 10 pistettä

 4 pistettä

B) Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa

10 pistettä

6 pistettä

C) Motivoituneisuus

5 pistettä

3 pistettä

D) Kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

7 pistettä

 3 pistettä

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella: 

1. Kaikista osa-alueista saadut pisteet yhteensä 
2. Osa-alueesta " Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan " saadut pisteet 
3. Osa-alueesta "Motivoituneisuus" saadut pisteet 
4. Osa-alueesta "Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa " saadut pisteet 

Kriteereitä sovelletaan yllä mainitussa järjestyksessä. 

A) Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan pisteytetään seuraavasti:

Soveltuvuus

Pisteitä

Soveltuvat erinomaisesti

10

Soveltuvat kiitettävästi

8

Soveltuvat hyvin

6

Soveltuvat kohtalaisesti

4

Soveltuvat heikosti

2

Eivät sovellu

0

Jos saat aikaisempien opintojen soveltuvuudesta alle 4 pistettä, muita osa-alueita ei pisteytetä.

B) Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa pisteytetään seuraavasti:

Opintopisteillä painotettu keskiarvo soveltuvien opintojen arvosanasta (asteikko 1-5)

Pisteitä

5,0

10

4,0

8

3,0

6

alle 3,0

0

Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Jos saat opintomenestyksestä alle 6 pistettä, motivoituneisuuttasi ja kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

Huom! Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan hakevien opintomenestyksen keskiarvo lasketaan vain sukupuolentutkimuksen opinnoista tai sukupuolentutkimuksen opintoja vastaavista opinnoista. Opintojen vastaavuus arvioidaan valintojen yhteydessä.

C) Motivoituneisuus

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon olet hakemassa. Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä, myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää.

Motivaatiokirjeessä sinun on kerrottava:

  • miksi haet tämän maisteriohjelman opintoihin
  • mitkä, ja miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua tässä ohjelmassa
  • mitä odotuksia sinulla on maisteriohjelman opinnoista
  • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.
  • millaiset tutkimuskysymykset (tutkielman mahdolliseksi pohjaksi) sinua kiinnostavat?
  • hakukohteessa "Master’s Programme in Russian Studies" sinun on vielä vastattava lisäkysymykseen: "What is your knowledge in Russian language?"

Motivaatiokirje saa olla enintään 3000 merkkiä pitkä, josta kohdalle ”Millaiset tutkimuskysymykset sinua kiinnostavat” on varattu 1000 merkkiä. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida.

Jos saat motivaatiokirjeestä alle 3 pistettä, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

D) Kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle lyhyt, itse tuotettu tieteellinen teksti. Tekstin perusteella arvioidaan akateemisia ja tutkimuksellisia valmiuksiasi, erityisesti kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä.

Teksti voi olla maisteriohjelmasta riippuen joko A) tiivistelmä jo valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi tai vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä tai B) sinun kirjoittama tiivistelmä ennalta määritellystä artikkelista. Jos käytössä on kumpikin vaihtoehto, voit valita niistä itsellesi mieluisamman. Täältä näet mikä teksti sinun tulee kirjoittaa.

Teksti saa olla enintään 2000 merkin pituinen. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida.

Kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä pisteytetään seuraavasti:

Kyky

Pisteitä

Erinomainen

7

Kiitettävä

6

Hyvä

5

Kohtalainen

3

Heikko

0

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti järkevä ja osoittaa kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä (mukaan lukien tieteenalan peruskäsitteiden tuntemus). Motivaatiokirjettä ja tieteellistä tekstiä ei pisteytetä, jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, eikä sinua näin ollen voida valita.

Sinun tulee laatia motivaatiokirje ja tieteellinen teksti kielellä, joka ilmenee alla olevista taulukoista.

Monikieliset maisteriohjelmat, hakuaika 3.12.2019–10.01.2020:

Hakukohde

Tieteellinen teksti

Tieteellisen tekstin ja motivaatiokirjeen kieli

Master’s Programme in English Studies

A

Tiivistelmä jo valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi tai vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Englanti

Master’s Programme in Linguistic Diversity and Digital Humanities

A

Tiivistelmä jo valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi tai vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Englanti, jos aiot suorittaa tutkinnon englanniksi.

Suomi, ruotsi tai englanti, jos aiot suorittaa tutkinnon suomeksi tai ruotsiksi

Master’s Programme in Russian Studies

B

tiivistelmä lyhyestä, maisteriohjelman määrittelemästä tieteellisestä tekstistä.

Englanti

Master’s Programme in Intercultural Encounters

B

tiivistelmä lyhyestä, maisteriohjelman määrittelemästä tieteellisestä tekstistä.

Englanti

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat, hakuaika 18.3.2020–1.4.2020:

Hakukohde

Teksti

Tieteellisen tekstin ja motivaatiokirjeen kieli

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

A

Suomi tai ruotsi

Historian maisteriohjelma

A

Suomi tai ruotsi

Kielten maisteriohjelma

A

Suomi, ruotsi tai kieli, jota haet opiskelemaan

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

A

Suomi tai ruotsi

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

A

Suomi tai ruotsi

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

A

Suomi

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

A

Ruotsi

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

A

Suomi tai ruotsi

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

A / B

Suomi

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

A / B

 

Suomi tai ruotsi

Hakukohde

Hakukohteen nimi

Teksti

Minkä tekstin tai tekstien perusteella arvioidaan hakijan kyky tuottaa tieteellistä tekstiä.

"A" on hakijan laatima tiivistelmä hakijan valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmasta tai muusta vastaavasta hakijan omasta tieteellisestä tekstistä. Tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

"B" on hakijan laatima tiivistelmä lyhyestä, maisteriohjelman määrittelemästä tieteellisestä tekstistä.

Jos ohjelma tarjoaa hakijalle kumpaakin vaihtoehtoa, hakija valitsee näistä toisen.

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa.

Soveltuvien opintojen arvosanataso otetaan yleensä huomioon, mutta tämä riippuu erikseen jokaisen hakukohteen valintaperusteista. Yleisesti Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin vaaditaan hyvä arvosanataso. Hakijoita kuitenkin verrataan jokaisella hakukierroksella toisiinsa ja parhaat tulevat hyväksytyiksi, joten tarkempi arvosanataso vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain. Yliopisto ei voi tästä syystä etukäteen arvioida hakijoiden keskiarvon riittävyyttä ohjelmiin.

Soveltuvat opinnot voivat joko sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon, tai ne voivat olla myös tutkintoon kuulumattomia opintoja. Erityisesti jos hakuperusteena oleva tutkintosi on eri alalta kuin hakemasi maisteriohjelman tieteenala, sinulla tulee olla suoritettuna vaaditut soveltuvat opinnot hakemasi maisteriohjelman tieteenalalta tai sen lähialalta. Tiedekunta voi siis ottaa valintaperusteidensa mukaisesti huomioon myös tutkintosi ulkopuolella suorittamasi soveltuvat opinnot, esimerkiksi sellaiset, jotka olet suorittanut avoimessa yliopistossa tai osana toista tutkintoa.

Soveltuviksi opinnoiksi käyvien opintojen ei tarvitse olla suoritettu Helsingin yliopistossa, vaan ne voivat olla suoritettu muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Jos olet suorittanut opintoja ulkomailla, toimitathan ulkomailla suorittamistasi opinnoistasi kurssikuvaukset hakemuksen liitteenä.

Jossakin humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmissa soveltuvat opinnot on tarkasti määritelty valintaperusteissa. Tarkasta siis aina maisteriohjelmasi valintaperusteista, mikäli soveltuvien opintojen tulee olla joltain tietyltä alalta.

Mikäli hakukohteessasi ei ole tarkemmin määritelty, mitkä opinnot ovat soveltuvia tai antavat hakukelpoisuuden, voit arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi:

  • lukemalla Helsingin yliopiston kandiohjelmien tutkintorakenteita, jotka löydät yliopiston opinto-oppaista WebOodista. WebOodin selaaminen ei vaadi käyttäjätunnuksia.
  • tutustumalla hakemasi maisteriohjelman verkkosivuihin ja tutkintorakenteeseen, ja arvioimalla oletko suorittanut sellaisia opintoja, jotka antavat sinulle riittävät pohjatiedot suorittaa maisteriohjelman opinnot.

Useimpien maisteriohjelmien valintaperusteissa on määritelty, että hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset, maisteriohjelman opintosuuntaan soveltuvat perus- ja aineopinnot tai vastaavan tasoiset ja laajuiset opinnot.

Perus- ja aineopinnot -termi viittaa kandidaatintutkinnon sisältämiin opintokokonaisuuksiin. Hakuperusteopintojesi ei tarvitse olla välttämättä nimen omaan perus- ja aineopintoja vaan myös tasoltaan vastaavat, maisteriohjelman kannalta oleelliset opinnot käyvät. Opinnot arvioidaan aina vasta valinnan yhteydessä. 

Esimerkki: Sinua kiinnostaa hakea historian maisteriohjelmaan. Maisteriohjelman valintaperusteissa lukee: ¨hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset, maisteriohjelman opintosuuntaan soveltuvat perus- ja aineopinnot tai vastaavan tasoiset ja laajuiset opinnot.¨  Jos olet epävarma siitä, että minkälaisia opintoja näillä tarkoitetaan, voit selvittää historian kandiohjelman tutkintorakenteesta minkälaisia kursseja kandiohjelman tutkintorakenteen perus- ja aineopintoihin kuuluu, verrata omia opintojasi näihin ja arvioida näin opintojesi soveltuvuutta itse.