Hakemuksen pisteyttäminen humanistisen tiedekunnan maisterihaussa

SYKSY 2018/ KEVÄT 2019

Yhteensä hakemuspisteitä voi saada maksimissaan 30.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

A) Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan

0–8 pistettä

vähintään 4 pistettä

B) Menestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa

0–10 pistettä

vähintään 6 pistettä

C) Motivaatiokirje

0–5 pistettä

vähintään 3 pistettä

D) Kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

0–7 pistettä

vähintään 3 pistettä

 

A) Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 

Soveltuu erinomaisesti

8 pistettä

Soveltuu kiitettävästi

7 pistettä

Soveltuu hyvin

6 pistettä

Soveltuu kohtalaisesti

4 pistettä

Soveltuu heikosti

0 pistettä

Ei sovellu

0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 4 pistettä, muita osia ei arvioida.

B) Menestystäsi maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava)

10 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 4,5 (tai vastaava)

9 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava)

8 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 3,5 (tai vastaava)

7 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava)

6 pistettä

Opinnot suoritettu arvosanalla, joka on alle 3 (tai vastaava), keskiarvoa ei pyöristetä

0 pistettä

Jos saat opintomenestyksestäsi alle 6 pistettä, motivaatiota ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

C) Motivaatiokirje

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjeessä on kaksi osaa:

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0- 4p.) kerrot:

 • 1. miksi haet kyseisen maisteriohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa (0-1 p.)
 • 2. mitkä aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä maisteriohjelmassa, ja miten (0-1 p.)
 • 3. mitä odotuksia sinulla on maisteriohjelman opinnoista (0-1 p.)
 • 4. miten kyseisen maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi. (0-1 p.)

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa

 • 5. hahmottelet maisteritutkielmasi alustavaa teemaa ja aihealuetta sekä sitä, miten tutkielman aihe liittyy kyseisen maisteriohjelman opintoihin. (0-1 p.)

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen ja motivaatiokirjeen toinen osa enintään 1000 merkin pituinen välilyönnit mukaan lukien. Ylimenevää tekstiä ei huomioida.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 3 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

D) Kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Osana maisterin tutkintoa kukin opiskelija kirjoittaa itsenäisesti tieteellisen tutkielman. Tutkielma on akateeminen opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan n. 40–60 sivua ja se kirjoitetaan jostakin maisteriohjelman alaan sopivasta aiheesta.

Hakemukseen liitetään lyhyt, maisteriohjelman tieteenalaan soveltuva, oma tieteellinen teksti. Teksti saa olla enintään 2000 merkin pituinen (välilyönnit mukaan lukien). Ylimenevää tekstiä ei huomioida. Tekstiä käytetään akateemisten ja tutkimuksellisten valmiuksiesi arvioinnissa ja se arvioidaan seuraavalla asteikolla:

Erinomainen

7 pistettä

Kiitettävä

6 pistettä

Hyvä

5 pistettä

Kohtalainen

3 pistettä

Heikko

0 pistettä

Teksti voi olla maisteriohjelmasta riippuen joko A) tiivistelmä jo valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi tai vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä tai B) tiivistelmä lyhyestä tieteellisestä tekstistä. Jos käytössä on kumpikin vaihtoehto, voit valita niistä itsellesi mieluisamman.

Maisteriohjelma

Tiivistelmä

Englannin kielen ja kirjallisuuden monikielinen maisteriohjelma

A

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien monikielinen maisteriohjelma

A

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

A

Historian maisteriohjelma

A

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

A

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

A

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

A

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

A tai B

Vaihtoehto B:
Valitse yksi seuraavista artikkeleista ja kirjoita tiivistelmä.

Cocq, C., & Skott, F., 2017. ”Party på Blåkulla!: Sägentradition på Facebook.”  Tidsskrift for kulturforskning, ISSN 1502-7473, E-ISSN 2387-6727, nr 2, s. 63-78.
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1184382

Idevall Hagren, K., 2014. "Ge mig dina källor på det innan jag tror på det, fram tills dess kommer jag skratta åt det påståendet": En språkvetenskaplig studie av relationer i kommentarsfält online. Vernacular Literacies: Past, Present and Future, s. 77-89.
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:741175

Wängdahl, L. & Trenter, C., 2011. ”Datorspel som forskningsobjekt: exemplet Dragon Age Origins, ett pågående projekt.” Gotlandsakademiker tycker om ...: Visby: Gotland University Press, 2011, s. 81-90.
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:479395

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

A

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

A

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

A tai B

Vaihtoehto B:
Kirjoita tiivistelmä seuraavasta artikkelista:
Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana (Merke, 2016)
Artikkeli on tohtorinväitöstilaisuuden alkajaisesitelmä, jossa kirjoittaja selostaa väitöstutkimustaan ja sen tuloksia.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

A tai B

Vaihtoehto B:
Kirjoita tiivistelmä Arthur C. Danton esseestä "Taidemaailma" (The Artworld, 1964) teoksessa "Estetiikan klassikot II. Modernista postmoderniin." (toim. Reiners, Seppä ja Vuorinen, 2016).

Master’s Programme in Russian Studies

vaihda sivun kieli englanniksi

Master’s Programme in Intercultural Encounters

vaihda sivun kieli englanniksi

 

Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieli

Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu otetaan huomioon hakemusta arvioitaessa. Kummankin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti sekä osoittaa kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä (ml. tieteenalan peruskäsitteiden tuntemus). Motivaatiokirjettä ja tieteellistä tekstiä ei pisteytetä, jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty.

Motivaatiokirjeen sekä tieteellisen tekstin kieli riippuu hakukohteesta (jos haet englanninkieliseen maisteriohjelmaan, vaihda sivun kieli englanniksi):

 • Englannin kielen ja kirjallisuuden monikielinen maisteriohjelma: englanti (riippumatta valitsemastasi tutkinnon suorituskielestä)
 • Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien monikielinen maisteriohjelma: englanti (jos valitset tutkinnon suorituskieleksi englannin) tai suomi, ruotsi tai englanti (jos valitset tutkinnon suorituskieleksi suomen tai ruotsin)
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Historian maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: suomi
 • Magisterprogrammet i kultur och kommunikation: ruotsi, norja tai tanska
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma: ruotsi
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma: suomi
 • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi

Tasapistetilanne

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toiseksi motivaation perusteella, kolmanneksi maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmissa opinnoissa menestymisen perusteella ja neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella.