Ennakkotietoa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan avoimen väylän hausta 2020

Tämä sivu sisältää ennakkotietoja valintamenettelystä. Lopulliset valintaperusteet julkaistaan syyskuussa 2019 Opintopolku.fi –sivustolla sekä Helsingin yliopiston verkkosivujen koulutustarjonta-osiossa. Myöhemmin julkaistavat lopulliset valintaperusteet korvaavat nämä ohjeet ja niissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä hakukelpoisuudesta, määräajoista, liitteiden toimittamisesta tai antaa muita hakuun liittyviä ohjeistuksia. Mikäli sinulla on kysyttävää valintaperusteista, ota yhteys yliopiston hakuneuvontaan.

Ennakkotietoa valintaperusteista

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos olet suorittanut suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina, kuitenkin ilman tutkinnonsuoritusoikeutta. Hakeaksesi avoimen väylän haussa sinulla ei tarvitse olla ylioppilastutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa.

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

  1. Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta (*)
  2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 31.5.2020 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
  3. Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

(*) Kunkin hakijan aikaisemmat tutkinnonsuoritusoikeudet tarkistetaan suoritusrekisteristä hakuajan päättyessä. Huomaathan, että myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi. Jos olet joskus opiskellut suomalaisessa korkeakoulussa, etkä ole varma, onko opinto-oikeutesi voimassa, tarkista asia korkeakoulustasi.

Sinut voidaan valita vain, jos

  • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
  • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet määräaikaan mennessä. Hakuaika on keväällä 2020. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin Opintopolussa ja Helsingin yliopiston verkkosivuilla.
  • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot. Opintoina huomioidaan avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot. Avoimessa yliopistossa suoritettuihin opintoihin rinnastetaan kesäyliopistossa, erillisinä arvosanoina tai vastaavina ilman tutkinnonsuoritusoikeutta suoritetut opinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta vuosina 2020-2022  kahdessa ryhmässä seuraavasti:

Ryh­mä I (85 opin­to­pis­tet­tä),

Tämä ryhmä poistuu vuoden 2022 opiskelijavalinnan jälkeen.

Ne hakijat, joilla on avoimen yliopiston opintoja suoritettuina vähintään 85 opintopistettä. Opintojen tulee soveltua haettavaan kandidaatin tutkintoon. Haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 60 opintopistettä ja toiseen bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja tai muita yliopistollisia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Hyväksymisen ratkaisevat suoritettujen opintojen sisällöllinen vastaavuus koulutusohjelman opintoihin sekä aiempien opintojen opintomenestys, mukaan lukien opintojen eteneminen. Lisäksi huomioidaan opintojen vanhenemissääntö, jonka mukaan tutkintoon sisällytettävät opinnot eivät voi olla yli 10 vuotta vanhoja.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat opinnot eivät saa olla sisällytettyinä tutkintoon ja opinnot tulee olla todennettavasti suoritettu 31.5.2020 mennessä.

Hyväksyttävien enimmäismäärä tässä ryhmässä on 3 opiskelijaa/vuosi siirtymäaikana vuosina 2020-2022 (biologian kandiohjelma: 1, molekyylibiotieteiden kandiohjelma: 1, ympäristötieteiden kandiohjelma: 1).

Mikäli yhteen kandiohjelmaan on enemmän hakijoita kuin toiseen ohjelmaan voidaan ohjelmakohtaista vähimmäiskiintiötä ylittää toisen ohjelman kiintiön jäädessä vajaaksi. Hyväksymisen ratkaisevat opintomenestys ja opintojen eteneminen.

Jos hakija hakee useisiin hakukohteisiin samassa haussa, hänen on asetettava hakukohteet hakemuksessaan suosiojärjestykseen. Hakija, joka voisi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, valitaan siihen hakukohteeseen, joka on hänen hakemuksessaan suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Ryh­mä II (vä­hin­tään 27 opin­to­pis­tet­tä)

Ne hakijat, joilla on avoimen yliopiston opintoja suoritettuina vähintään 27 opintopistettä ennalta hyväksytyn ohjelmakohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Koulutusohjelmakohtaiset opinnot tulee olla suoritettuna hakuaikaa edeltävien kahden lukuvuoden sisällä (esim. jos hakuaika päättyy huhtikuussa vuonna 2020 niin opinnot tulee olla suoritettuna lukuvuonna 2018 - 2019 ja/tai 2019 – 2020, suoritettu ja todennettu 31.5.2020 mennessä). Opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,0/5 (ei koske kieliopintoja). Hyväksymisen ratkaisevat opintomenestys ja opintojen eteneminen. Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevat opinnot eivät saa olla sisällytettyinä tutkintoon ja opinnot tulee olla todennettavasti suoritettu 31.5.2020 mennessä.

Hyväksyttävien enimmäismäärä ryhmässä II on 3 (1 biologian kandiohjelmaan, 1 molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan ja 1 ympäristötieteiden kandiohjelmaan) siirtymäaikana vuosina 2020-2022. Jos hakija hakee useisiin hakukohteisiin samassa haussa, hänen on asetettava hakukohteet hakemuksessaan suosiojärjestykseen. Hakija, joka voisi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, valitaan siihen hakukohteeseen, joka on hänen hakemuksessaan suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Mikäli yhteen kandiohjelmaan on enemmän hakijoita kuin toiseen ohjelmaan voidaan ohjelmakohtaista vähimmäiskiintiötä ylittää toisen ohjelman kiintiön jäädessä vajaaksi. Hyväksymisen ratkaisevat opintomenestys ja opintojen eteneminen.

 

Biologian kandiohjelma, avoimen väylän haussa vaaditut opinnot (yhteensä vähintään 27 op alla olevan taulukon jokaisesta solusta):

1. AYKEK-110 Kemian perusteet 5 op (verkkokurssina)

2. AYME-003 Matematiikka 5 op

3. AYBIO-101 Eliökunnan evoluutio/Livets evolution 5 op tai AYBIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet/Växt- och djurfysiologins grunder 5 op tai MOLE-102 Genetiikan perusteet 5 op

4. AYBIO-104 Ekologian perusteet/Ekologins grunder 5 op

5. AYKK-RUMALU Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op / AYKK-FINMU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (finska) 2 op ja AYKK-FINSK Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (finska) 1 op

6. AYKK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op

 

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, avoimen väylän haussa vaaditut opinnot (yhteensä vähintään 27 op alla olevan taulukon jokaisesta solusta):

1. AYKEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op

TAI

AYKEK-103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op

2. AYME-003 Matematiikka 5 op

3. AYMAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R I 5 op

4. AYMOLE-102 Genetiikan perusteet 5 op tai AYBIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologia/Växt- och djurfysiologins grunder 5 op

5. AYKK-RUMALU Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi 3 op / AYKK-FINMU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (finska) 2 op ja AYKK-FINSK Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (finska) 1 op

6. AYKK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op

 

Ympäristötieteiden kandiohjelma, avoimen väylän haussa vaadit opinnot (yhteensä vähintään 27 op alla olevan taulukon jokaisesta solusta):

1. AYKEK-110 Kemian perusteet 5 op (verkkokurssina)

2. AYME-003 Matematiikka 5 op

3. AYENV-101 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op

4. AYBIO-104 Ekologian perusteet/Ekologins grunder 5 op

5. AYKK-RUMALU Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi 3 op / AYKK-FINMU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (finska) 2 op ja AYKK-FINSK Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (finska) 1 op

6. AYKK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op

 

 

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavilla perusteilla:

  • opintomenestys
  • opintojen eteneminen

Avoimen väylän haussa biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandiohjelmiin voidaan valita yhteensä enintään 6 uutta opiskelijaa. Mikäli toisessa ryhmässä (ryhmä I tai II) on enemmän hyväksyttävissä olevia kuin toisessa ryhmässä (ryhmä I tai II) voidaan ryhmäkohtaista vähimmäiskiintiötä (3 + 3) ylittää toisen ryhmän kiintiön jäädessä vajaaksi kuitenkin niin, että yhteenlaskettu enimmäismäärä (6) ei ylity.

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Valinnan tulos ilmoitetaan myöhemmin Opintopolku.fi –sivustolla sekä Helsinki.fi –sivustolla ilmoitettavana ajankohtana. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2020.

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon hakukohteesta riippuen joko biologian, molekyylibiotieteiden tai ympäristötieteiden kandiohjelmassa. Valituksi tulleelle taataan pääsy ainakin yhteen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan maisteriohjelmaan.

Tar­vit­ta­vat liit­teet

  1. Tarvittavat liitteet ilmoitetaan Opintopolku.fi –sivustolla sekä Helsinki.fi –sivustolla syksyllä 2019.