Eläinlääketieteen kandiohjelman todistuspisteet

2019 todistuspisteet

Hakukohde:

  • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Voit saada yhteensä enintään 36 todistuspistettä.

Todistuspisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, International Baccalaureate -tutkinnosta (IB), European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta. Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, todistuspisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut useamman todistuspisteisiin oikeuttavan tutkinnon, sinulle annetaan todistuspisteet sen tutkinnon mukaan, josta saat parhaimmat todistuspisteet.

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saatavat todistuspisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Suo­ma­lai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan todistuspisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:
1. äidinkieli (suomi, ruotsi, saame) / suomi tai ruotsi toisena kielenä
2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)
3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (paras näistä)
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 3 käytetty tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (parhain näistä)

Ylioppilastutkinnosta saatavat todistuspisteet lasketaan seuraavasti:

Todistuspisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta).

 

 

ARVOSANA

TASO A

äidinkieli / suomi tai ruotsi toisena kielenä

pitkä kieli

pitkä matematiikka

ainereaali (kaikki) / reaali

TASO B

keskipitkä (kielet)

lyhyt matematiikka

Laudatur (L)

9

6

Eximia (E)

7

4

Magna cum laude (M)

5

2

Cum laude approbatur (C)

3

0

Lubenter approbatur (B)

1

0

Approbatur (A)

0

0

Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na ylioppilastutkinnon todistuspisteytyksessä. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon todistuspisteytyksessä.

Kan­sain­vä­li­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to

Hakijalle annetaan todistuspisteitä International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) ja European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung (RP)- tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnosta.

Keväällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvioinnin (predicted grades) perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen. Keväällä 2019 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteenä koulun antama ennakkoarviointi. Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon, hänelle annetaan todistuspisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB-tutkinto, EB-tutkinto, Suomessa suoritettu Reifeprüfung tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto) todistuspisteytyksessä käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan asianomaisen tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä.

In­ter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

International Baccalaureate -tutkinnon (IB) maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

Eu­ro­pean Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

European Baccalaureate -tutkinnon (EB) maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

Suomessa suoritettu Rei­feprü­fung- tai Deutsches Internationales Abitur -tut­kin­to

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung -tutkinnon (RP) maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (36).

AICE-tutkinto

Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa todistuspisteitä AICE-tutkinnon todistuksesta.