Oikeustieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
14.9.2018 - 27.9.2018

Bottom content

Koulutus

Oikeustieteen tohtoriohjelma tarjoaa parhaimman oikeustieteen tohtorikoulutuksen Suomessa ja kilpailee kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa tasokkuudessa. Koulutusohjelman ja kotitiedekunnan tieteenalat ovat täysin yhteneväiset, mikä tarjoaa joustavat puitteet koulutuksen ja tutkimuksen vuorovaikutukselle. Koulutusohjelma antaa laaja-alaisen ja syvällisen kuvan oikeudesta ja oikeustieteestä. Koulutusohjelmassa käytännöllinen lainoppi yhdistyy teoreettisiin, historiallisiin, moraalifilosofisiin sekä yhteiskunta- ja taloustieteellisiin näkökulmiin oikeudesta. Koulutusohjelma tarjoaa puitteet tieteidenväliseen tutkimukseen. Koulutusohjelmassa kehittyy itsenäisiä, luovia ja kriittisiä oikeustieteen tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka kykenevät toimimaan monialaisissa tehtävissä.

Tohtoriohjelma tarjoaa osaamisperusteisen ja linjakkaan koulutusohjelman sekä aktiivisen ja systemaattisen työnohjauksen. Opintokokonaisuuksissa oppiminen ja asiantuntijuus kehittyvät kolmella tavalla: tiedonhankintana, osallistumisena ja tiedon luomisena.

Koulutuksen tavoite: Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittaneella on tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti, johon sisältyy

 • perusteelliset tiedot oikeustieteestä;
 • syvällinen ymmärrys oikeudesta ja sen merkityksestä̈ tasa-arvon, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta; oikeustieteen luonteesta, keskeisistä̈ teorioista, käsitteistä̈ ja tutkimusmenetelmistä̈; lainopin sekä̈ oikeuden yleistieteiden ja käytännön välisestä̈ suhteesta; oikeudesta yhteiskunnassa, historiassa, taloudessa ja globaalissa toimintaympäristössä; oikeustieteellisestä̈ ja tieteidenvälisestä̈ tutkimuksesta;
 • vahvat valmiudet tieteelliseen työskentelyyn ja tietotyöhön; uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen; vastuulliseen ja itsenäiseen toimintaan monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja globaalissa toimintaympäristössä; oikeustieteellisen tiedon soveltamiseen käytännössä; moniammatilliseen yhteistyöhön ja toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä;
 • monialaiset taidot uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen; kriittiseen ajatteluun, argumentaatioon ja ongelmanratkaisuun; viestintään ja vuorovaikutukseen; itseohjautuvuuteen ja johtamiseen; luovuuteen ja eettiseen toimijuuteen. 

opetuskielet: suomi, ruotsi, englanti

Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikka (1op)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), johon sisältyvät seuraavat valinnaiset jaksot: pedagogiset taidot, digitaalisen teknologian käyttötaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, projektinhallintataidot, työelämäyhteistyö- ja yrittävyystaidot, itsesäätelytaidot
 • kansainvälistä liikkuvuutta, esim. tutkimusyhteistyö
 • väitöskirja

Tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti.

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia).

Väitöskirjatutkimusta tehdään itsenäisesti. Osa väitöskirjantekijöistä toimii tutkimushankkeissa. Tohtoriohjelma ja tiedekunta ovat tohtorikoulutettavan ensisijaiset tutkimusyhteisöt.  

Opinnäytetyön tavoitteet:

 • tiedot omasta tutkimusalasta ja sen sijoittumisesta tieteellisessä toimintaympäristössä;
 • ymmärrys tieteellisestä tutkimuksesta ja tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta;
 • valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; hallita laajoja asiakokonaisuuksia ja analysoida niitä johdonmukaisesti tehden uutta tietoa ja uusia näkökulmia avaavia johtopäätöksiä; osallistua tieteelliseen, oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun;
 • taidot tieteellisen tekstin tuottamiseen; tutkimussuunnitelmien tekemiseen; projektinhallintaan.

Laajuus: Monografiaväitöskirja 250 sivua. Artikkeliväitöskirja: Johdanto- osuus 70-100 sivua ja 3-5 tieteellistä artikkelia.

Arviointi: kiittäen hyväksytty / hyväksytty / hylätty.

Oikeustieteen tohtoriohjelmasta valmistuu oikeustieteen tohtoreita sekä̈ tutkijanuralle että̈ merkittäviin asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään syvällistä̈ oikeuden ymmärrystä̈ sekä̈ erinomaisia oikeudellisen tulkinnan, soveltamisen, argumentaation ja ratkaisutoiminnan taitoja ja valmiuksia.

Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit: Tieteellinen tutkimustyö̈ kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa; merkittävät tehtävät oikeuslaitoksessa, lainvalmistelussa, asianajotoiminnassa, kansainvälisissä̈ instituutioissa ja rahoitusmarkkinoilla.

Tohtorikoulutettavat osallistuvat kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin, pitävät niissä esitelmiä, vierailevat tutkijoina ja opettajina ulkomaisissa yliopistoissa, osallistuvat tutkijavaihtoon, osallistuvat koulutusohjelman ja tiedekunnan järjestämiin kansainvälisiin yhteistyöseminaareihin.

Koulutusohjelma on yhteistyössä mm. LERU:n (League of the European Research Universities) kanssa. LERU:n kautta tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus päästä tutkijavaihtoon muihin verkoston yliopistoihin .

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.