Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Oletko kiinnostunut tuomarin, syyttäjän tai asianajajan töistä? Oletko kiinnostunut yhteiskuntaan vaikuttamisesta? Haluatko tutkinnon, jolla voit työskennellä hyvin monissa eri ammateissa? Kiinnostavatko sinua haastavat ja mielekkäät työtehtävät ja johtotehtävät? Oletko kiinnostunut kansainvälisistä töistä tai tieteellisen tutkimuksen tekemisestä? Oikeustiede antaa valmiudet toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä ja valmiudet vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät yleensä erittäin hyvin, ja lakimiehen ammatin yhteiskunnallinen arvostus näkyy myös palkkatasossa.

Jos siis et vielä tiedä, mikä sinusta isona tulee, tiedekunnassamme saat pätevyyden monenlaisiin tehtäviin ja tutkintomme suoritettuasi voit valita laajasta joukosta työtehtäviä sinua kiinnostavimmat.

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa voit tehdä kiinnostuksesi mukaan valinnaisia opintoja ja syventää osaamistasi ja ammattitaitoasi itseäsi kiinnostavista oikeudenaloista. Opit myös tieteellisen tutkimuksen tekemistä laatiessasi oikeustieteen maisterin tutkielman. Helsingin yliopiston tiedekunnan yhtenä vahvuutena on teoreettinen tutkimus, joten myös syvällinen oikeuden ja yhteiskunnan ymmärtämys kehittyy opintojen aikana.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ei varsinaisesti erikoistuta eli valita sitä oikeudenalaa, johon pätevöidytään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippumatta valintojen ja maisterin tutkielman sisällöstä maisterin tutkinnon suorittaneet saavat pätevyyden työskennellä lakimiesammateissa. Oikeustieteen maisterin tutkinto on virkatutkinto, eli se on lain mukaan kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja hallinnon alan virkoihin.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelman suoritettuasi sinulla on:

 • Syvä ja monipuolinen tieteeseen perustuva ammattiosaaminen aloilla, jotka vastaavat ammatillista suunnittelua, kiinnostusta ja vahvuuksia 
 • Hyvä oikeuden ja yhteiskunnan monitasoisen vuorovaikutussuhteen ymmärrys
 • Hyvät tutkimus- ja tiedonhankintataidot, jotka ovat keskeisiä niin tutkimustyössä kuin oikeustieteen alan muissa työtehtävissä
 • Kyky toimia oikeuden ammattilaisena vaativissa ja monipuolisissa tehtävissä erityisesti oikeustieteen tutkimuksellisia valmiuksia hyödyntäen muuttuvassa moniarvoisessa ja globaalissa ympäristössä
 • Hyvät valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä yhteistyössä myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa 
 • Kyky syvälliseen oikeudelliseen argumentaatioon ja oikeuden ja yhteiskunnan kriittiseen arviointiin 
 • Kyky oikeudelliseen päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun ja oikeustieteellisen tiedon soveltamiseen käytännön tilanteissa sekä kyky ratkaisutilanteeseen liittyvän tiedon ja oikeudellisen aineiston kriittiseen arviointiin
 • Taito oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja syventämiseen
 • Hyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentaation taidot 
 • Kyky toimia sujuvasti alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Hyvä ymmärrys oikeuteen kytkeytyvistä eettisistä kysymyksistä sekä kyky toimia ammatti- ja tutkimusetiikan mukaisesti 
 • Laaja ymmärrys oikeustieteen maisterin tutkinnon tuottamista ammatillisista valmiuksista ja uravaihtoehdoista

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opetus- ja tutkintokielenä ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijana voit käyttää suomea tai ruotsia tenteissä ja kirjallisissa töissä ja saada tenttikysymykset kummallakin kielellä. Käytännössä opinnoissa menestyminen vaatii riittävää suomen kielen taitoa, koska monet tenttikirjat ja osa opetuksesta on vain suomeksi. Ruotsinkielisen opetuksen tarjonta vaihtelee oppiainekohtaisesti. 

Tiedekunta tarjoaa runsaasti myös englanninkielistä opetusta. Vaasan yksikössä järjestetään opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että eri kieliryhmille ei järjestetä rinnakkaista opetusta. Jokaisen oletetaan pystyvän seuraamaan opetusta ja lukemaan oppimateriaalia kummallakin kielellä.

OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta.

Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja tutkielmat. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla.

Lisätietoa: www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/OTM-tutkinto/otm-tutkinto.htm

Oikeustieteen tiedekunnan opiskelijat suorittavat oikeusnotaarin ja maisterin tutkinnon valitsematta varsinaisesti erikoistumista. Maisterin tutkinto on ns. yleistutkinto, joka antaa pätevyyden lakimiesammatteihin.

Oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), yht. 120 op.

Maisterin tutkintoon sisältyy tutkielman laatiminen. Tutkielma laaditaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa itsenäisesti. Tutkielma on yleensä jonkin oikeudellisen ongelman tutkimista kuvaava teksti. Aiheen voi yleensä valita omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Kaikki tutkielman laatijat osallistuvat projektiseminaariin, jonka aikana tutkielma kirjoitetaan. Seminaarissa opiskelijat saavat kirjoitustyötä tukevaa opetusta ja ohjausta ja esittelevät kirjoitustyötään muille opiskelijoille.

Tutkielmaa tehtäessä harjoitellaan ja opitaan luotettavan oikeudellisen tiedon etsimistä ja sen analysointia, omien kannanottojen vakuuttavaa perustelua sekä tieteellisten tutkimus- ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttämistä. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikissa lakimiehen ammateissa. Samalla opiskelija saa syvällistä tietoa kirjoittamastaan aiheesta ja voi toimia asiantuntijana projektin alalla. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Oikeustieteen maisterin tutkinto on yleistutkinto, joka antaa pätevyyden paitsi oikeushallinnon tehtäviin, myös moniin asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Oikeustieteen opinnot avaavat tien erilaisiin ammattitehtäviin. Lakimiehet voivat esimerkiksi

 • soveltaa oikeutta tuomioistuimissa tuomareina, syyttäjinä ja asianajajina,
 • tehdä sopimuksia,
 • toimia asiantuntijana pankki- tai vakuutusyhtiöissä
 • antaa veroneuvontaa yrityksille ja yksityisille henkilöille
 • ratkoa yritysten ja yksityisten henkilöiden kiistoja,
 • osallistua valtion ja kuntien tai esimerkiksi Euroopan unionin hallintoon
 • osallistua lainsäädäntötyöhön
 • toimia asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä
 • toimia edunvalvojana tai asiantuntijana vaikkapa työmarkkinajärjestöissä
 • erikoistua perhe- ja perintöoikeuden kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin

Yhä useampi lakimies toimii tavalla tai toisella kansainvälisessä toimintaympäristössä. Juristin valmiudet avaavat toisinaan teitä myös oman ammattialan ulkopuolelle. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on siten yhä satoja ammattivaihtoehtoja, joista voit valita työurallasi.

Vuosina 2010-2014 vasta valmistuneen lakimiehen mediaanipalkka on ollut 4455 €, ja 99 % vasta valmistuneista on ilmoittanut työllistyneensä (Lähde: www.toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/oikeustiede).

Oikeustieteen maisterin tutkinto on virkatutkintona kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja eräisiin hallinnon alan virkoihin. Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot suorittanut on virkakelpoinen tuomarin tehtäviin ja hän voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Nämä tutkinnot suorittanut voidaan hyväksyä myös asianajajaksi (hänen täytettyään muut lainsäädännössä edellytetyt kriteerit). Oikeustieteen maisteri voi suorittaa vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun (auskultointi) ja saada varatuomarin (VT) arvonimen.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kansainvälinen opiskelupaikka. Sen lisäksi, että voit lähteä opiskelemaan tai tekemään työharjoittelun ulkomaille, voit kansainvälistyä kotimaassakin. Tiedekunnassa on useita kansainvälisiä tutkimusyksiköitä, joissa työskentelee kansainvälistä henkilökuntaa. Tiedekunta tarjoaa paljon englanninkielistä opetusta, josta lisätietoja löytyy vuosittain julkaistavasta englanninkielisestä opinto-oppaasta. Tiedekunnan vaihto-opiskelijoiden, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan joukossa olet osa kansainvälistä yhteisöä!

 • Kansainvälistyminen näkyy tiedekunnassamme hyvin monien oppiaineiden opiskelussa, joten opiskellessasi pätevöidyt myös kansainvälisiin tehtäviin. Tiedekunnassa opiskellaan muun muassa eurooppaoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja oikeusvertailua sekä kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarjolla on lisäksi kursseja esimerkiksi Kiinan oikeudesta ja oikeusvertailusta. Lisäksi myös muiden oppiaineiden opetuksessa saat perustiedot oppiaineen kansainvälisestä ulottuvuudesta. Lisäksi yliopiston kielikeskus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella sinua kiinnostavia kieliä.
 • Tiedekunnan opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi kymmenittäin uusien opiskelijoiden tuutoreiksi eli pienryhmäohjaajiksi. Ulkomaalaisten tuutorina pääset myös hyödyntämään ja kehittämään kielitaitoasi, verkostoitumaan ja tutustumaan erilaisiin (opiskelu)kulttuureihin heidän kauttaan.  
 • Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voit osallistua myös kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin. Niissä sinulla on mahdollisuus harjoitella oikeustapausten ratkomista tiimityönä, parantaa suullista ja kirjallista kielitaitoa ja saada ammattisanastoa sekä saada kansainvälisiä kontakteja niin opetushenkilökunnasta kuin muiden osallistujamaiden opiskelijoistakin.

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla ja sen opetushenkilökunnalla on laajat yhteiskunnalliset verkostot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opiskelijana hyödyt niistä siten, että monilla kursseilla opettavat ja vierailevat käytännön työtä tekevät arvostetut lakimiehet. Opinnot sisältävät myös Käytännön taidot -kursseja. Niitä järjestetään yhteistyössä tiedekunnan ulkopuolisten opettajien kanssa siten, että opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön lakimiestaitoja työelämässä olevien juristien johdolla. Ulkomaiset yhteistyökumppanit näkyvät opinnoissasi erityisesti opiskelijavaihdon suhteen.

Tiedekunnalla on vireä alumnitoiminta eli aikaisempien vuosien opiskelijat pitävät yhteyttä tiedekuntaan ja sen opiskelijoihin. Tiedekunnan työharjoittelupaikoissa pääsee tutustumaan käytännön työelämään.  On myös mahdollista tehdä maisterin tutkintoon kuuluvan lopputyön yhteistyössä jonkin työnantajan kanssa.

Oikeustieteen opinnot liittyvät miltei kaikkiin yhteiskunnan ja ihmisten toimintoihin, ja tärkeää lakien opiskelun lisäksi onkin ymmärtää sitä ympäristöä, johon säännöt on kehitetty. Sen vuoksi opiskelijan on hyödyllistä täydentää juridisia opintojaan esimerkiksi muiden tiedekuntien tarjoamalla opetuksella. Helsingin yliopistossa on maan laajin valikoima opiskeltavia tieteenaloja.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Tiedekunnat voivat päätöksillään rajata ulkopuolisten opiskelijoiden suoritusmääriä, mutta useissa tiedekunnissa voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat kesällä maksutta osallistua yliopiston järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot rekisteröidään yliopiston opiskelijarekisteriin. Avoin yliopisto tarjoaa useista oppiaineista tiedekunnan opetusta vastaavia kursseja, jotka voidaan hyväksyä osaksi tiedekunnan tutkintoa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus on hyvin laaja-alaista ja monipuolista. Yliopistojen yksi tehtävä on yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ja tämä tehtävä näkyy oikeustieteellisessä tiedekunnassa pyrkimyksenä tuottaa yhteiskunnan tarpeisiin tutkittua tietoa oikeudesta kaikilla keskeisillä oikeudenaloilla. Lisäksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on tunnettu laadukkaasta perustutkimuksesta ja oikeuden teoreettisesta tutkimuksesta sekä kansainvälisestä tutkimuksestaan eri oikeudenaloilla. Tiedekunnassa annettava opetus perustuu tuoreeseen tutkimukseen, joten opiskelijana saat ajankohtaista ja tutkittua tietoa eri oikeuden aloilta.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kuvannut tutkimuksensa keskeisiä kohteita seuraavilla otsikoilla:

 1. Oikeuden teoreettiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusteet
 2. Oikeus eurooppalaisessa ja globaalissa toimintaympäristössä
 3. Oikeusturva, hyvinvointi ja oikeusvaltio
 4. Talous, varallisuussuhteet ja oikeudenmukaisuus
 5. Ihminen, ympäristö, teknologia ja oikeus

www.helsinki.fi/oikeustiede/strategiat/Tutkimuksen_uudistetut_painoalat.pdf

Tiedekunnan painoaloihin kytkeytyvät ja niitä vahvistavat myös tiedekunnassa toimivat Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights sekä Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI). Tiedekunnan tutkimusyksiköissä ja oppiaineissa on useita alan kysymyksiin tarkemmin liittyviä tutkimusprojekteja ja –hankkeita.  Lisäksi  tiedekunnassa toimii seitsemän yliopiston yhteinen kansallinen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskus (Finnish China Law Center), joka kehittää ja koordinoi Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin tutkimus- ja opetustoimintaa.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan ensisijassa tohtorin tutkinto. Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta kokopäivätoimisesti opiskellen. Oikeustieteen tohtorin tutkinto on ensisijainen jatkotutkinto tutkijanuralle aikoville ja muille tutkijankoulutusta tarvitseville. Tohtorin tutkinnon suorittaneet voivat tutkijan ammatin ohella työllistyä haastaviin ja arvostettuihin asiantuntijatehtäviin sekä korkeisiin virkatehtäviin. Oikeustieteen tohtorin arvo on arvostettu myös työmarkkinoilla.

Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa täydennyskoulutustilaisuuksia.

Hakeminen
Tiedekunnat

Oikeustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja sen Vaasan yksikkö on osana monialaista eurooppalaista huippuyliopistoa maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Tiedekunta on myös hyvin kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusympäristö. Tiedekuntamme on hyvin suosittu hakukohde opiskeluun hakijoiden joukossa.

Tiedekunnan toiminnassa korostuu laadukkaaseen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva opetus. Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opetusta pyritään jatkuvasti kehittämään, ja opiskelijoiden mielipiteet ja toivomukset ovat tässä kehittämisessä tärkeitä. Opiskelijat osallistuvat kaikkeen tiedekunnan päätöksentekoon ja sen valmisteluun esimerkiksi toimikuntien ja tiedekuntaneuvoston jäseninä.

Tiedekunta toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa tuottaen monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laajalle kentälle niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnankin piiriin - unohtamatta tutkijoita ja sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin. Lakimiehen tehtävät ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, ja he työllistyvät hyvin.

Oikeustieteellinen tiedekunta sijaitsee Porthaniassa, aivan keskustakampuksen keskellä. Porthania on joitakin vuosia sitten peruskorjattu, modernilla opetusteknologialla varustettu ja arkkitehtuuriltaan valoisa ja tyylikäs rakennus. Nurkan takana sijaitsevat upouusi opiskelijakirjasto Kaisa ja oppimiskeskus Aleksandria, joissa opiskelijoille on tarjolla uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat myös helposti saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on siten keskeinen sijainti suhteessa esimerkiksi valtion virastoihin ja eduskuntaan, joissa keskeiset laitkin valmistellaan. Lisäksi oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoilla ja opettajilla on laajat yhteiskunnalliset verkostot, ja tiedekunnan opetukseen osallistuvat mm. virkamiehet erilaisista valtion virastoista ja tuomioistuimista sekä asianajotoimistot ja niiden edustajat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus luoda kontakteja kaikkiin keskeisiin julkisen ja yksityisen sektorin työnantajiin jo opintojen aikana esimerkiksi kursseilla, työharjoitteluissa sekä vierailuilla näihin tiedekunnan kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja viranomaisiin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.