Vaasan oikeustieteellinen koulutus: opiskelu

Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat 1.8.2005 alkaen oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka on alempi korkeakoulututkinto, ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteellisessä opiskelutavat vaihtelevat luento- tai seminaariopetukseen osallistumisesta erilaisten tehtävien tekemiseen ja kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin sekä itsenäisiin tai ryhmässä tehtäviin kirjallisiin töihin, kuten esseisiin tai oppimispäiväkirjoihin. Opinnoissa harjoitellaan myös esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä.

OIKEUNOTAARI

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Tutkintoon kuuluu yleis-, kieli-, perus- ja aineopintoja, valinnaisia opintoja sekä seminaareja.

Oikeusnotaarin koulutusohjelma 1.8.2017 alkaen

Oikeusnotaarin tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Tiedekunnan oppiaineet jakautuvat kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oppiaineet muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan sisällöllisen ja menetelmällisen kokonaisuuden.

Temaattisten kokonaisuuksien opiskelu antaa opiskelijalle perusteellisen kokonaiskuvan oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita opiskelija saa lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman temaattiset kokonaisuudet ovat:

 • Julkisoikeus
  • Valtiosääntöoikeus
  • Julkinen eurooppaoikeus
  • Yleinen hallinto-oikeus
  • Kansainvälisen oikeuden perusteet
 • Yksityisoikeus I
  • Sopimusoikeus
  • Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
  • Perhe- ja jäämistöoikeus
  • Esineoikeus
  • Insolvenssioikeus
 • Yksityisoikeus II
  • EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus
  • Kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus
  • Työoikeus I & II
  • Kansainvälinen yksityisoikeus
 • Rikos, prosessi, hallinto ja ympäristö
  • Rikosoikeus
  • Prosessioikeus, konfliktinhallinta ja riidanratkaisu
  • Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus
  • Ympäristöoikeus
 • Talous, yhteiskunta ja oikeus
  • Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka
  • Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus
  • Vero-oikeus
 • Oikeuden yleistieteet

 (https://www.helsinki.fi/fi/oikeusnotaarin-koulutusohjelma-oikeusnotaari-ja-oikeustieteen-maisteri-3-v-2-v/1.2.246.562.17.346842515310) https://www.helsinki.fi/sv/utbildningsprogrammet-for-rattsnotarie-rattsn...

ON-koulutusohjelman tutkintorakenne (pdf-tiedosto: notaarirakenne-tunniste-op-25042018)

Siirtymäsäännökset (pdf-tiedosto: liite-ONjaOTM-siirtymasaannokset)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma ennen vuotta 2017 aloittaneille

Pdf-tiedosto (Oikeusnotaarin tutkinnon opetussuunnitelma 2016-2017)

 

OIKEUSTIETEEN MAISTERI

OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet saavat pätevyyden työskennellä lakimiesammateissa. Tutkinto on virkatutkinto, eli se on lain mukaan kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja hallinnon alan virkoihin.

Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja kirjalliset työt. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla.

Maisterin tutkintoon sisältyy syventävän tutkielman laatiminen. Tutkielma on tyypillisesti jonkin oikeudellisen ongelman tutkimista kuvaava teksti, jonka aiheen voi yleensä valita omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tutkielman laatijat osallistuvat projektiseminaariin, jonka aikana tutkielma kirjoitetaan. Seminaarissa opiskelijat saavat kirjoitustyötä tukevaa opetusta ja ohjausta sekä esittelevät kirjoitustyötään muille opiskelijoille. Tutkielmaa tehtäessä harjoitellaan ja opitaan luotettavan oikeudellisen tiedon etsimistä ja sen analysointia, omien kannanottojen vakuuttavaa perustelua sekä tieteellisten tutkimus- ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttämistä. Samalla opiskelija saa syvällistä tietoa kirjoittamastaan aiheesta ja voi toimia asiantuntijana projektin alalla.

(https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteen-maisterin-koulutusohjelma-oikeu...)

https://www.helsinki.fi/sv/magisterprogrammet-i-rattsvetenskap-juris-mag...

OTM-koulutusohjelman tutkintorakenne  (PDF-tiedosto: OTM_rakenne_hyvtdkneuvostossa_7022017)