Jatkokoulutuksen haut ja ohjeet ohjaajille

Tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa, yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Tohtorin tutkinto-oikeuden haku tapahtuu tohtoriohjelman kautta, joten tarkat hakuohjeet ja linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyvät Oikeustieteen tohtoriohjelman sivulta:

Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden haku

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä: hakemuksen lisäksi edellytetään lausunnot hakijan työnohjaajiksi suostuneilta opettajilta. Hakijan tulee pyytää työnohjaajakseen suostuneita opettajia toimittamaan lausuntonsa haun määräaikaan mennessä sähköisellä lausuntolomakkeella. Tieto ohjaajiksi suostuneista kysytään myös hakulomakkeella.

Suostuneen ohjaajan lausuntolomake

Lisätietoja

Opinto-oikeuden hakeminen, hakuasiakirjat ja liitteet: admissions(at)helsinki.fi

Oikeustieteellisen tiedekunnan jatkokoulutus: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

 

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeuden hakeminen

Ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää vielä keväällä 2019 ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sekä lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelman. Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää, että tiedekunta voi osoittaa hakijalle työnohjaajan, joka puoltaa hakemusta ja suostuu työnohjaajaksi.

Arvioitaessa hakijan valmiuksien riittävyyttä ammatillisesti suuntautuneen jatkotutkinnon suorittamiseen otetaan huomioon erityisesti hakijan olennainen työkokemus. Erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta.

Ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö voi osoittaa hakukelpoisuutensa suorittamallaan ETA-kelpoisuuskokeella voidakseen hakea ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta. Hakijan on esitettävä selvitys ulkomaisesta tutkinnostaan, suorittamastaan ETA-kelpoisuuskokeesta sekä olennaisesta työkokemuksestaan. Vieraskielisen hakijan on lisäksi annettava selvitys kielitaidostaan.

Painavista syistä opinto-oikeus on poikkeustapauksessa mahdollista myöntää myös muun kuin oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Hakemuksessa tulee esittää ne erityiset suoritettuun tutkintoon ja työkokemukseen liittyvät syyt, jotka puoltavat suoritusoikeuden myöntämistä nimenomaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä erikoisalansa kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä ohjausjärjestelyistä. Työnohjaajaksi suostunut opettaja antaa tiedekunnalle jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakeneesta erillisen kirjallisen lausunnon, jossa otetaan kantaa hakijan valmiuksien riittävyyteen sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Vireille tulleesta hakemuksesta informoidaan oppiaineen vastuuhenkilöä.

Viimeiset opiskelijat ammatilliseen OTL-tutkintoon valitaan tänä keväänä (hakuaika 2.−15.4.2019), lue lisätietoa tiedekunnan panostamisesta täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hakemukset käsitellään valmistelevasti oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmässä. Dekaani tekee päätöksen tutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä ja nimeää jatko-opiskelijalle työnohjaajan. Samalla vahvistetaan opiskelijan erikoisala.

Lisää tietoa ammatillisesti suuntautuneesta OTL-tutkinnosta.

Hakuohjeet

Viimeinen haku ammatillisesti suuntautuneelle OTL-tutkinnolle on 2.-15.4.2019. Päätökset hakemuksista ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 14.6.2019, ja hyväksytyllä hakijalla on aikaa ottaa tarjottu opintopaikka vastaan 28.6.2019 saakka.

HUOM: Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä lisensiaatintutkimuksen ohjausjärjestelyistä: Hakemuksen lisäksi edellytetään lausunnot hakijan työnohjaajiksi suostuneilta opettajilta. Hakijan tulee pyytää työnohjaajakseen suostuneita opettajia toimittamaan lausuntonsa haun määräaikaan mennessä lausuntolomakkeella.

Suostuneen ohjaajan lausuntolomake

Kaikkien hakijoiden on toimitettava seuraavat asiakirjat:

1. Hakulomake  (avoinna hakuaikana)

2. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee sisältää lisensiaatintutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymysten esittely, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, kuvaus keskeisestä tutkimusaineistosta ja metodista sekä lisensiaatintutkimuksen sisällön alustava jäsennys. Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi, toteutetaanko lisensiaatintutkimus artikkelimuotoisena vai monografiana. Lisensiaatintutkimusta varten laaditun tutkimussuunnitelman suosituslaajuus on 3–5 sivua.

3. Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) esitetään mahdollisimman kattavalla tavalla, miten ammatilliset opinnot ja teoreettiset opinnot tullaan suorittamaan. Tulevat opinnot tulee yksilöidä mahdollisuuksien mukaan.

4. Tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet korkeakouluopinnoista

Hakulomakkeeseen tulee liittää sähköiset kopiot tutkintotodistuksista sekä opintosuoritusotteista.

Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneilta edellytetään lisäksi virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, joiden perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan. (Todistuskopioissa on siis oltava sellaisen viranomaisen leima ja allekirjoitus, jolla on oikeus todistaa dokumentteja oikeiksi: todistuksen antaneen yliopiston tai koulun kanslia, julkinen notaari tai muu soveltuva viranomainen. Muulla tavoin oikeaksi todistetut jäljennökset eivät kelpaa. Kaikkien käännösten tulee olla auktorisoitujen kääntäjien kääntämiä.)

5. Selvitys työkokemuksesta

Arvioitaessa hakijan valmiuksien riittävyyttä ammatillisesti suuntautuneen jatkotutkinnon suorittamiseen otetaan huomioon erityisesti hakijan olennainen työkokemus. Oikeustieteellisen perustutkinnon suorittamisen jälkeistä erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Hakemusta voi lisäksi tukea esim. ansioluettelolla.

6. Selvitys saadusta ammatillisesta koulutuksesta sekä mahdolliset todistukset

Tutkintoon voidaan sisällyttää jo saatua soveltuvaa, perustutkinnon jälkeistä koulutusta. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan käsityksensä jo suorittamiensa kurssien laajuudesta suoritusten hyväksilukemista varten. (Opintosuoritusten laajuuden arvioinnin yleiset kriteerit ovat: yksi opintopiste vastaa enintään 150 sivua luettavaa / yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä (kaikki opiskelijan tekemä työ, mukaan lukien kontaktiopetus, kuulusteluihin valmistautuminen sekä muu itsenäinen työskentely tai ryhmätyö.)

Kohtien 1-6 lisäksi hakijan taustasta riippuen kohdat 7-9:

7. Muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut hakija: Selvitys siitä, miksi haluaa suorittaa oikeustieteellisen jatkotutkinnon

Painavista syistä opinto-oikeus on poikkeustapauksessa mahdollista myöntää myös muun kuin oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Hakemuksessa tulee esittää ne erityiset suoritettuun tutkintoon ja työkokemukseen liittyvät syyt, jotka puoltavat suoritusoikeuden myöntämistä nimenomaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

8. Osoitus kielitaidosta, mikäli hakijan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi

9. Selvitys ulkomaisesta tutkinnosta sekä selvitys suoritetusta ETA-kelpoisuuskokeesta

Ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö voi osoittaa hakukelpoisuutensa suorittamallaan ETA-kelpoisuuskokeella voidakseen hakea ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta.

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset lähetetään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen yhteydessä.

Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneiden viralliset todistusjäljennökset ja tiedot aiemman tutkinnon opinto-ohjelmasta ja tutkinnon sisällöstä sekä mahdolliset kielitodistukset toimitetaan postitse hakuajan päättymiseen mennessä Hakijapalveluihin osoitteella

Hakijapalvelut

PL 3 (Yliopistonkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Lisätietoja

Opinto-oikeuden hakeminen, hakuasiakirjat ja liitteet: admissions(at)helsinki.fi

Sähköposti: oik-jatkokoulutus(at)helsinki.fi

Työnohjaus

Tohtorikoulutettavalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisen tulee olla pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Työnohjaajalla ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin 12 aktiivisesti tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Uudelle tohtorikoulutettavalle vahvistetaan ohjaaja(t), tohtorintutkinnon tutkintonimike ja tohtoriohjelma. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, joka voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilönä voi toimia professorin lisäksi myös dosentti, joka toimii tiedekunnassa yliopistonlehtorina, yliopistotutkijana tai akatemiatutkijana (tai vastaavassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä) ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Aiemmin hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien vastuuhenkilönä voi toimia oppiaineen vastuuprofessori.

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa tohtorikoulutettavien ohjaussopimuksista ja ohjauksesta.

Ohjaussopimus laaditaan ohjattavan ja ohjaajan kanssa Thessaan. Ohjaussopimuksella on tarkoitus edistää opiskelijan ja ohjaajan sitoutumista sekä selkeyttää kummankin vastuuta tohtoriopintojen edistymisestä. Ohjaussopimuksessa sovitaan ainakin tohtoriopintojen ja väitöskirjatyön aikataulusta ja siitä, milloin (miten usein) ohjattava ja ohjaaja tapaavat sekä millä tavalla ja kuinka usein ohjattava raportoi työnsä edistymisestä. Ohjaussopimuksesta tulisi myös käydä ilmi ohjaajien välinen työnjako.

Tohtorikoulutettava ja työnohjaajan yhteisenä työvälineenä käytetään opintojen alussa laadittavaa opiskelijan tutkimussuunnitelmaa sekä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, joka löytyy Thessasta sivulta My Thesis Project. Työnohjaaja ja tohtorikoulutettava pitävät yhteyttä tutkimustyön ja muun opiskelun intensiivisyydestä riippuen useita kertoja lukuvuodessa. On suositeltavaa, että opiskelija ja työnohjaaja keskustelevat vähintään kerran lukukaudessa ohjattavan opinnoista, tutkijaseminaareihin osallistumisesta sekä tutkimuksen edistymisestä.

Työnohjauksella on jatko-opinnoissa keskeinen merkitys. Työnohjaajaksi suostuessaan opettaja sitoutuu ohjaamaan hakijan jatkotutkinnon suorittamista. Työnohjaaja sitoutuu ohjaamaan, tukemaan ja seuraamaan niin väitöskirjan, siihen liittyvän tutkimustyön ja jatko-opintojen suunnitelmallista toteutusta kuin ohjattavan kasvua tutkijayhteisön jäseneksi, itsenäistymistä ja kehittymistä tukijana ja asiantuntijana. Samalla ohjattava sitoutuu tutkimushankkeeseensa ja vastaa hankkeen suunnitelmallisesta etenemisestä. Tiedekunta ja tohtoriohjelma seuraa jatko-opintojen etenemistä Helsingin yliopiston vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Mikäli tohtorikoulutettavan työnohjaajaa halutaan muuttaa kesken opintojen ja/tai tutkimusaihetta muuttaa (selvästi aiemmasta eroavaksi), tohtorikoulutettava voi pyytää uuden ohjaajan nimeämistä ja tutkimusaiheen vaihtoa tiedekunnalta. Dekaani päättää uudesta ohjaajasta ja tutkimusaiheen vaihdosta esittelystä. Tiedekunnan tohtorikoulutuksen koulutussuunnittelija toimii asian esittelijänä, ja tarvitsee esitykseensä kaikkien asianosaisten suostumuksen sekä tiedot tohtorikoulutettavasta ja tutkimusaiheesta.