Oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijavalinnoissa noudatetaan Helsingin yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavan koulutuksen valintalinjauksia ja tohtoriohjelmakohtaisia tarkennuksia näihin linjauksiin.

Ohjelmassa voidaan suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinto. Kaikki tutkijankoulutukseen otettavat jatko-opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta. Hakuaikoja on Helsingin yliopiston vuosittain määrittelemistä neljästä hakuajasta käytössä tässä tohtoriohjelmassa kaksi: kevätlukukaudella jälkimmäinen ja syyslukukaudella ensimmäinen hakuaika. 

Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää koti- tai ulkomaisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää laadukkaan väitöskirjasuunnitelman ja hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Perustelluista syistä opinto-oikeus voidaan myöntää myös muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet oikeustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää, että tiedekunta voi osoittaa hakijalle työnohjaajan, joka puoltaa hakemusta ja suostuu työnohjaajaksi.

Kaikki ylempään korkeakoulututkintoon tai sitä vastaavaan koulutukseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä, ja suoritetusta tutkinnosta on voitava esittää todistus ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Muualla jatko-opiskelijana olevien on suositeltavaa esittää hakemuksessaan tieteellinen peruste Helsingin yliopistoon siirtymiselle. Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneiden on myös suositeltavaa esittää tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle. Muista hakemuksen kelpoisuuden osoittamiseksi vaadittavista liitteistä on säädetty yliopiston yleisissä valintalinjauksissa. Hakijan tulee esimerkiksi osoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa annettujen säädösten mukaisesti.

Harkittaessa hakijan valmiuksia suorittaa tohtorin tutkinto otetaan huomioon muun muassa tutkimussuunnitelman laatu, aiemmissa tutkintosuorituksissa osoitettu opintomenestys, erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana, mahdolliset julkaisut, mahdollinen tutkimustyötä varten jo hankittu kokemus ja saatu rahoitus. Tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, yhteyteen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin.

Kun arvioidaan muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen hakijan valmiuksien riittävyyttä oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen, otetaan edellä mainitun lisäksi huomioon muun muassa hakijan oikeustieteellisissä aineissa harjoittamat opinnot, niiden vaativuus sekä niissä osoitettu opintomenestys, käytännön kokemus oikeustieteen tuntemusta edellyttävistä työtehtävistä sekä aiempien opintojen, tutkimuksen tai muun toiminnan kytkeytyminen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen.

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Työnohjaajan etsiminen on hakijan itsensä vastuulla. Työnohjaajaksi suostunut opettaja antaa tiedekunnalle jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakeneesta erillisen kirjallisen lausunnon, jossa otetaan kantaa hakijan valmiuksien riittävyyteen sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tätä ohjaajien alustavaa puoltoa hakemukselle edellytetään hakuvaiheessa.

Valittaessa opiskelijoita tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen on varmistettava, että opiskelija voi saada oman väitöskirjansa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta ja tukea. Jatko-opiskelijalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisen tulee olla pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Työnohjaajalla ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin 12 aktiivisesti tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Työnohjaajan puolto ei sido tohtoriohjelmaa opiskelijavalinnasta päätettäessä ja ohjattavien liiallista määrää voidaan käyttää hylkäysperusteena.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella. Valinnan yhteydessä hyväksytylle tohtorikoulutettavalle vahvistetaan ohjaaja(t), tohtorintutkinnon tutkintonimike ja tohtoriohjelma. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista.

HA­KUA­JAT JA -OH­JEET

 

Tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa, yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Seuraava hakukierros on 2.–15.4.2019. Hakijoille tiedotetaan päätöksistä sähköpostitse viimeistään 14.6.2019, ja sen jälkeen hyväksytyllä hakijalla on aikaa ottaa tarjottu opintopaikka vastaan 28.6.2019 mennessä.

Tohtorin tutkinto-oikeuden haku tapahtuu tohtoriohjelman kautta, joten tarkat hakuohjeet ja linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyvät Oikeustieteen tohtoriohjelman sivulta:

Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden haku

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä: hakemuksen lisäksi edellytetään lausunnot hakijan työnohjaajiksi suostuneilta opettajilta. Hakijan tulee pyytää työnohjaajakseen suostuneita opettajia toimittamaan lausuntonsa haun määräaikaan mennessä sähköisellä lausuntolomakkeella. Tieto ohjaajiksi suostuneista kysytään myös hakulomakkeella.

Suostuneen ohjaajan lausuntolomake

Lisätietoja

Opinto-oikeuden hakeminen, hakuasiakirjat ja liitteet: admissions(at)helsinki.fi

Oikeustieteellisen tiedekunnan jatkokoulutus: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

 

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeuden hakeminen

Ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sekä lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelman. Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää, että tiedekunta voi osoittaa hakijalle työnohjaajan, joka puoltaa hakemusta ja suostuu työnohjaajaksi.

Arvioitaessa hakijan valmiuksien riittävyyttä ammatillisesti suuntautuneen jatkotutkinnon suorittamiseen otetaan huomioon erityisesti hakijan olennainen työkokemus. Erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta.

Ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö voi osoittaa hakukelpoisuutensa suorittamallaan ETA-kelpoisuuskokeella voidakseen hakea ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta. Hakijan on esitettävä selvitys ulkomaisesta tutkinnostaan, suorittamastaan ETA-kelpoisuuskokeesta sekä olennaisesta työkokemuksestaan. Vieraskielisen hakijan on lisäksi annettava selvitys kielitaidostaan.

Painavista syistä opinto-oikeus on poikkeustapauksessa mahdollista myöntää myös muun kuin oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Hakemuksessa tulee esittää ne erityiset suoritettuun tutkintoon ja työkokemukseen liittyvät syyt, jotka puoltavat suoritusoikeuden myöntämistä nimenomaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä erikoisalansa kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä ohjausjärjestelyistä. Työnohjaajaksi suostunut opettaja antaa tiedekunnalle jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakeneesta erillisen kirjallisen lausunnon, jossa otetaan kantaa hakijan valmiuksien riittävyyteen sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Vireille tulleesta hakemuksesta informoidaan oppiaineen vastuuhenkilöä.

Tiedekunnalla on kaksi vuosittaista määräaikaa hakemusten ja liitteiden jättämiselle. Hakemukset käsitellään valmistelevasti oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmässä. Dekaani tekee päätöksen tutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä ja nimeää jatko-opiskelijalle työnohjaajan. Samalla vahvistetaan opiskelijan erikoisala.

Lisää tietoa ammatillisesti suuntautuneesta OTL-tutkinnosta.

Hakuohjeet

Syksyllä 2018 hakuaika on 2.-15.4.2019. Päätökset hakemuksista ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 14.6.2019, ja hyväksytyllä hakijalla on aikaa ottaa tarjottu opintopaikka vastaan 28.6.2019 saakka.

HUOM: Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä: Hakemuksen lisäksi edellytetään lausunnot hakijan työnohjaajiksi suostuneilta opettajilta. Hakijan tulee pyytää työnohjaajakseen suostuneita opettajia toimittamaan lausuntonsa haun määräaikaan mennessä lausuntolomakkeella.

Suostuneen ohjaajan lausuntolomake

Kaikkien hakijoiden on toimitettava seuraavat asiakirjat:

1. Hakulomake  (avoinna hakuaikana)

2. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee sisältää lisensiaatintutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymysten esittely, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, kuvaus keskeisestä tutkimusaineistosta ja metodista sekä lisensiaatintutkimuksen sisällön alustava jäsennys. Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi, toteutetaanko lisensiaatintutkimus artikkelimuotoisena vai monografiana. Lisensiaatintutkimusta varten laaditun tutkimussuunnitelman suosituslaajuus on 3–5 sivua.

3. Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) esitetään mahdollisimman kattavalla tavalla, miten ammatilliset opinnot ja teoreettiset opinnot tullaan suorittamaan. Tulevat opinnot tulee yksilöidä mahdollisuuksien mukaan.

4. Tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet korkeakouluopinnoista

Hakulomakkeeseen tulee liittää sähköiset kopiot tutkintotodistuksista sekä opintosuoritusotteista.

Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneilta edellytetään lisäksi virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, joiden perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan. (Todistuskopioissa on siis oltava sellaisen viranomaisen leima ja allekirjoitus, jolla on oikeus todistaa dokumentteja oikeiksi: todistuksen antaneen yliopiston tai koulun kanslia, julkinen notaari tai muu soveltuva viranomainen. Muulla tavoin oikeaksi todistetut jäljennökset eivät kelpaa. Kaikkien käännösten tulee olla auktorisoitujen kääntäjien kääntämiä.)

5. Selvitys työkokemuksesta

Arvioitaessa hakijan valmiuksien riittävyyttä ammatillisesti suuntautuneen jatkotutkinnon suorittamiseen otetaan huomioon erityisesti hakijan olennainen työkokemus. Oikeustieteellisen perustutkinnon suorittamisen jälkeistä erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Hakemusta voi lisäksi tukea esim. ansioluettelolla.

6. Selvitys saadusta ammatillisesta koulutuksesta sekä mahdolliset todistukset

Tutkintoon voidaan sisällyttää jo saatua soveltuvaa, perustutkinnon jälkeistä koulutusta. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan käsityksensä jo suorittamiensa kurssien laajuudesta suoritusten hyväksilukemista varten. (Opintosuoritusten laajuuden arvioinnin yleiset kriteerit ovat: yksi opintopiste vastaa enintään 150 sivua luettavaa / yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä (kaikki opiskelijan tekemä työ, mukaan lukien kontaktiopetus, kuulusteluihin valmistautuminen sekä muu itsenäinen työskentely tai ryhmätyö.)

Kohtien 1-6 lisäksi hakijan taustasta riippuen kohdat 7-9:

7. Muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut hakija: Selvitys siitä, miksi haluaa suorittaa oikeustieteellisen jatkotutkinnon

Painavista syistä opinto-oikeus on poikkeustapauksessa mahdollista myöntää myös muun kuin oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Hakemuksessa tulee esittää ne erityiset suoritettuun tutkintoon ja työkokemukseen liittyvät syyt, jotka puoltavat suoritusoikeuden myöntämistä nimenomaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

8. Osoitus kielitaidosta, mikäli hakijan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi

9. Selvitys ulkomaisesta tutkinnosta sekä selvitys suoritetusta ETA-kelpoisuuskokeesta

Ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö voi osoittaa hakukelpoisuutensa suorittamallaan ETA-kelpoisuuskokeella voidakseen hakea ammatillisesti suuntautuneen oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta.

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset lähetetään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen yhteydessä.

Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneiden viralliset todistusjäljennökset ja tiedot aiemman tutkinnon opinto-ohjelmasta ja tutkinnon sisällöstä sekä mahdolliset kielitodistukset toimitetaan postitse hakuajan päättymiseen mennessä Hakijapalveluihin osoitteella

Hakijapalvelut

PL 3 (Yliopistonkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Lisätietoja

Opinto-oikeuden hakeminen, hakuasiakirjat ja liitteet: admissions(at)helsinki.fi

Sähköposti: oik-jatkokoulutus(at)helsinki.fi

Tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Väitöskirjan tutkimussuunnitelman tulee sisältää väitöskirjan aiheen ja tutkimuskysymysten esittely, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, kuvaus keskeisestä tutkimusaineistosta ja metodista sekä väitöskirjan sisällön alustava jäsennys. Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi, toteutetaanko väitöskirja artikkelimuotoisena vai monografiana. Väitöskirjahanketta varten laaditun tutkimussuunnitelman suosituslaajuus ja tarkempi jäsennys noudattaa Helsingin yliopiston mallia.

OTT-opinto-oikeutta hakiessa tutkimussuunnitelma liitetään kohta kohdalta hakulomakkeeseen, ks. tarkemmin Oikeustieteen tohtoriohjelman hakuohjeet. Oikeustieteen ammatillisen lisensiaatintutkinnon suoritusoikeuden hakemuksessa tutkimussuunnitelma liitetään word- tai pdf-tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen.

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) hakija esittelee jatko-opintojen ja väitöskirjatyön sisällön, aikataulun ja rahoitussuunnitelman. HOPS arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Aikataulun osalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kokopäiväisen jatko-opiskelijan tulisi pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa ja siihen, että vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuina ennen kuin väitöskirjalle haetaan esitarkastajia. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ohjaajan ja väitöskirjan tekijän velvollisuus on yhdessä rajata väitöskirjan aihe ja sisältö siten, että tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa 4 vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen.

Jatko-opiskelijan tulee perehtyä tutkimuksen eettiseen ohjeistoon: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.

 

Työnohjaus

Tohtorikoulutettavalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisen tulee olla pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Työnohjaajalla ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin 12 aktiivisesti tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Uudelle tohtorikoulutettavalle vahvistetaan ohjaaja(t), tohtorintutkinnon tutkintonimike ja tohtoriohjelma. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, joka voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilönä voi toimia professorin lisäksi myös dosentti, joka toimii tiedekunnassa yliopistonlehtorina, yliopistotutkijana tai akatemiatutkijana (tai vastaavassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä) ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Aiemmin hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien vastuuhenkilönä voi toimia oppiaineen vastuuprofessori.

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa tohtorikoulutettavien ohjaussopimuksista ja ohjauksesta. Tutustu ohjelman (englanninkielisille) sivuille.

Ohjaussopimus laaditaan ohjattavan ja ohjaajan ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tutkinto-oikeuden myöntämisen jälkeen. Ohjaussopimuksella on tarkoitus edistää opiskelijan ja ohjaajan sitoutumista sekä selkeyttää kummankin vastuuta tohtoriopintojen edistymisestä. Ohjaussopimuksessa sovitaan ainakin tohtoriopintojen ja väitöskirjatyön aikataulusta ja siitä, milloin (miten usein) ohjattava ja ohjaaja tapaavat sekä millä tavalla ja kuinka usein ohjattava raportoi työnsä edistymisestä. Ohjaussopimuksesta tulisi myös käydä ilmi ohjaajien välinen työnjako. Ohjaussopimus toimitetaan tiedoksi oikeustieteen tohtoriohjelmalle.

Tohtorikoulutettava ja työnohjaajan yhteisenä työvälineenä käytetään opintojen alussa laadittavaa opiskelijan tutkimussuunnitelmaa sekä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, HOPSia, jota ohjausprosessin aikana tarkistetaan säännöllisesti. Työnohjaaja ja tohtorikoulutettava pitävät yhteyttä tutkimustyön ja muun opiskelun intensiivisyydestä riippuen useita kertoja lukuvuodessa. On suositeltavaa, että opiskelija ja työnohjaaja keskustelevat vähintään kerran lukukaudessa ohjattavan opinnoista, tutkijaseminaareihin osallistumisesta sekä tutkimuksen edistymisestä.

Työnohjauksella on jatko-opinnoissa keskeinen merkitys. Työnohjaajaksi suostuessaan opettaja sitoutuu ohjaamaan hakijan jatkotutkinnon suorittamista. Työnohjaaja sitoutuu ohjaamaan, tukemaan ja seuraamaan niin väitöskirjan, siihen liittyvän tutkimustyön ja jatko-opintojen suunnitelmallista toteutusta kuin ohjattavan kasvua tutkijayhteisön jäseneksi, itsenäistymistä ja kehittymistä tukijana ja asiantuntijana. Samalla ohjattava sitoutuu tutkimushankkeeseensa ja vastaa hankkeen suunnitelmallisesta etenemisestä. Tiedekunta ja tohtoriohjelma seuraa jatko-opintojen etenemistä Helsingin yliopiston vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeelle tai tiedekunnasta toisiin tehtäviin siirtyvä työnohjaaja ilmoittaa koulutussuunnittelijalle, aikooko jatkaa ohjaustehtävissään. Mikäli eläkkeelle tai toisiin tehtäviin siirtyvä opettaja ei halua jatkaa ohjaajana, tohtorikoulutettava voi esittää uuden työn ohjaajan nimeämistä.

Mikäli tohtorikoulutettavan työnohjaajaa halutaan muuttaa kesken opintojen ja/tai tutkimusaihetta muuttaa (selvästi aiemmasta eroavaksi), tohtorikoulutettava voi pyytää uuden ohjaajan nimeämistä ja tutkimusaiheen vaihtoa tiedekunnalta. Dekaani päättää uudesta ohjaajasta ja tutkimusaiheen vaihdosta esittelystä. Tiedekunnan tohtorikoulutuksen koulutussuunnittelija toimii asian esittelijänä, ja tarvitsee esitykseensä kaikkien asianosaisten suostumuksen sekä tiedot tohtorikoulutettavasta ja tutkimusaiheesta.

 

Tohtorikoulutettavien ja lisensiaatin tutkinnon suorittajien rekisteriseuranta on käytössä jokaisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa - yleistä rekisteriseurannasta.  Jatko-opiskelijalle voidaan myöntää enintään kolmen vuoden lisäaika hyväksytyn seurantaselvityksen perusteella.

1.1.2017 alkaen rekisteriseurannan selvityksiä (tutkimus- ja opintosuunnitelmat) käsitellään oikeustieteellisessä tiedekunnassa kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella  määräaika selvityksen jättämiselle on 15.4.2019. Seurantaselvityksen jättäneille tiedotetaan tuloksista kesäkuun aikana.

Jos jatkotutkinto ei valmistu ennen kuluvan lukuvuoden päättymistä, opiskelijan tulee tehdä seurantaselvitys: päivittää tutkimussuunnitelmansa ja henkilökohtainen opintosuunnitelmansa (tarpeen vain, jos pakolliset opinnot ovat kesken) sekä hakeutua ohjaukseen voidakseen ilmoittautua läsnäolevaksi. Suunnitelmat voidaan hyväksyä kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi.

HUOM! Tutkintouudistus on käynnissä Helsingin yliopistossa ja siirtymäaika päättyy 31.7.2020. Vanhan tutkintorakenteen mukaan pystyy suorittamaan tutkinnon (60 op) 31.7.2020 saakka. Tämän jälkeen jatkokoulutettavat siirretään uuteen tutkintorakenteeseen (40 op), tarkemmat tiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaista).

Päivitetyt opinto- ja tutkimussuunnitelma lähetetään tämän sähköisen seurantalomakkeen liitteinä viimeistään 15.4.2019:

Seurantaselvityslomake

Jos liitteiden lähettämisessä on ongelmia, voit laittaa ne myös sähköpostilla osoitteeseen:  oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

Täytä ylläoleva lomake tässäkin tapauksessa, jotta tiedekunta saa selvityksen hyväksymiseen tarvittavat tiedot.

Aiemman rekisteriseurannan opintosuunnitelman päivitys

Jos jatko-opiskelija, joka on jo aiemmin saanut rekisteriseurannan yhteydessä lisäaikaa ilmoittautumiseen, tarvitsee väitöskirjan/lisensiaatintutkimuksen ja jatko-opintojen loppuun saattamiseen lisäaikaa, hänen tulee päivittää jatko-opintosuunnitelmansa ja tutkimussuunnitelmansa. Näihin selvityksiin pätevät samat määräajat kuin ensikertalaisiinkin, ks. yllä. Lisäksi hänen tulee selvittää, millä tavoin tutkimus ja jatko-opinnot ovat edenneet edellisen myönnetyn lisäajan aikana. Lisäaikaa läsnäoloilmoittautumiseen voidaan myöntää, jos tutkimus ja jatko-opinnot ovat selvästi edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan aikana ja jos työnohjaaja puoltaa suunnitelmaa.

Oppiaineissa järjestetään seurantaan jääneiden opiskelijoiden opinto-ohjaus ja -neuvonta. Kyse ei ole varsinaisesta väitöskirjan/lisensiaatintutkimuksen ohjauksesta, vaan tarvittaessa opastamisesta pätevän tutkimussuunnitelman ja realistisen jatko-opintosuunnitelman laatimisessa. Ohjaustilanteessa olisi hyvä keskustella myös jatko-opintoja viivästyttäneistä asioista ja pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi.

Puutteellisia suunnitelmia ei käsitellä.