Opetus- ja tutkimustehtäviin hakeminen

Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden turvaamiseksi opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat sekä tutkivat että opettavat. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen, joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle.

Opetuksellisia ansioita ovat muun muassa opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja taito tuottaa oppimateriaalia. Lisäksi opetustaitoa arvioidaan antamalla opetusnäyte.

Lue lisää opetustaidon huomioon ottamisesta:

Opetustaidon arviointi

Hakija toimittaa tehtävää tai dosentin arvoa hakiessaan hakemuksen yhteydessä hakemusasiakirjojen liitteenä yleensä yliopistoportfolion tai muuta selvitystä, jonka nojalla opetustaitotoimikunta voi arvioida opetustaidon. Portfolion tai muun selvityksen tulee sisältää aineistoa ja selvitystä jokaisesta arvioitavasta osatekijästä. Opetusnäytteen yhteydessä toimikunta voi esittää kysymyksiä kirjalliseen aineistoon kuuluvista asioista.

Opetusnäyte on haettavaan tehtävään kuuluva opetustapahtuma, joka voi olla luento, seminaarin ohjaus, muu opetustilanne tai niiden yhdistelmä (ei kuitenkaan esimerkiksi kurssin tehtävänjakotilaisuus tai vastaava tilanne, jossa opetuksella ei ole tieteellistä asiasisältöä). Opetusnäytteellä ei tarkoiteta puhdasta asiantuntijaluentoa. Opetusnäyte suunnataan oikeusnotaarin tutkinnon aineopintojen tasoisille opiskelijoille, jollei toimikunnan puheenjohtajan kanssa erikseen toisin sovita. Opetusnäyte saa kestää enintään 20 minuuttia.

Lue lisää:

Opetusansiomatriisia käytetään opetus- ja tutkimustehtäviä hakeneiden opetustaitoa arvioitaessa sekä arvioitaessa dosentin arvoa hakeneen opetustaitoa.

Matriisi on muistilista, jonka tarkoituksena on antaa esimerkinomaisesti viitteitä opetustehtävää hakeville seikoista, joihin kiinnitetään huomiota vertailtaessa hakijoiden opetustaitoa.

Hakijan vastuulla on esittää hakemuksensa liitteenä riittävän yksityiskohtaisesti dokumentoitua aineistoa kaikista niistä ansioistaan, joilla hän katsoo olevan merkitystä hänen opetustaitoaan arvosteltaessa täytettävänä olevaa tehtävää varten. Opetustaidon arvioitsijat voivat käyttää matriisia apuvälineenä, mutta kokonaisarvio perustuu aina yksilölliseen arviointiin ja ansioiden vertailuun.

Hakemukseen liitetään julkaisuluettelo kokonaisuudessaan, jossa pyydetään noudattamaan Helsingin yliopiston julkaisutietokannan ryhmittelyä (ks. alla). Julkaisuluetteloon tulee merkitä, mitkä julkaisut hakija toimittaa arvioitaviksi.
 

 • A Teokset
  • A1 tieteelliset erillisteokset ja väitöskirja
  • A2 tieteelliset erillisteokset Helsingin yliopiston laitossarjoissa
  • A3 tieteelliset erillisteokset ja sarjojen osat, jotka ao. on toimittanut tai kääntänyt
  • A4 oppikirjat
  • A5 yleistajuiset teokset
 • B Artikkelit
  • B1 tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa käytetään arviointijärjestelmää (referee)
  • B2 artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa
  • B3 artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa ei käytetä arviointijärjestelmää sekä referee-lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, katsaukset ja harkinnan mukaan kirja-arvostelut
  • B4 artikkelit Helsingin yliopiston laitossarjoissa
  • B5 yleistajuiset artikkelit