Erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi.

Vuosittaiset hakuajat ovat 1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja oikeustieteellisessä, katso opetustarjonta WebOodista tai Kurssisivuilta.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää

 • henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa
 • enintään neljään voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaiseen oikeusnotaarin tai maisteritutkintojen opintojaksoon.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä

 • tiedekunnan yleis-, kieli- ja perusopintoihin eikä käytännön taitojen opintoihin
 • pääsääntöisesti syventäviin opintoihin tai oikeustapauskilpailuihin
 • sellaisiin opintojaksoihin, joita on hakuaikaa seuraavana lukukautena tarjolla avoimessa yliopistossa
 • opiskelijalle, jonka kotiyliopistossa on tarjolla vastaavia opintoja.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saanut ei ole yliopistossa kirjoilla päätoimisena opiskelijana. Hänellä ei ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeuden saaneella henkilöllä ei ole oikeutta tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty.

Suoritusoikeutta voi hakea:

 • toisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai oppilaitoksessa opiskeleva, joka sisällyttää opintoja muualla suoritettavaan tutkintoon (hakemukseen liitettävä oman oppilaitoksen vahvistama opintosuunnitelma). Muissa yliopistoissa opiskelevat kuuluvat ns. joustavan opinto-oikeuden (JOO) –järjestelmän piiriin ja heidän tulee ensisijaisesti hakea oikeustieteen erillisten opintojen suoritusoikeutta ko. järjestelmän kautta (katso lisää jäljempänä).
 • korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi (hakemukseen liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta sekä selvitys erillisten opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta
 • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi (hakemukseen liitettävä työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen)
 • avoimen yliopiston opiskelija, jos haettuja opintoja ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa; hakijalla on oltava vähintään 30 op oikeustieteen opintoja suoritettuna avoimessa yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä (hakemukseen liitettävä todistus avoimen yliopiston opinnoista sekä selvitys opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta)
 • 1.1.2016 alkaen henkilö, joka on saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviin tehtäviin (hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteeksi jäljennös Opetushallituksen antamasta ehdollisesta päätöksestä tutkintojen rinnastamisesta).

Hakemukseen voi liittää myös muita asiakirjoja, joiden katsot puoltavan hakemustasi. Opinto-oikeushakemuksen muuttaminen hakuajan jälkeen ei ole mahdollista.

Erilliset opinnot ovat maksullisia 15 euroa / opintopiste. Erillisten opintojen suoritusoikeuksien maksuja ei palauteta, vaikka opintojakso jää suorittamatta.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritusoikeutta haetaan e-lomakkeella:

Vuosittaiset hakuajat ovat 1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10. Hakulomake on auki hakuaikana. Hakuun liittyvistä asioista voi kysyä Porthanian opiskelijapalveluista.

Hakija saa päätöksen sähköpostitse.

Tiedekunta päättää suoritusoikeuden myöntämisestä. Suoritusoikeutta myönnettäessä kuullaan oppiainetta tai tarvittaessa opintojakson vastuuhenkilöä. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja hakijan esittämät perustelut ja esitiedot ja -taidot, mukaan lukien edeltävät opinnot. Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta. Suoritusoikeus merkitään opiskelijarekisteriin sen voimassaoloajaksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneen on opinto-oikeuden kirjaamisen jälkeen ilmoittauduttava opintojaksolle ilmoittautumisaikojen puitteissa.

Henkilöille, jotka hakevat erillisten opintojen suoritusoikeutta täydentävien opintojen suorittamiseksi tutkintojen rinnastamispäätöksen perusteella, voidaan myöntää suoritusoikeus Opetushallituksen ehdollisen päätöksen perusteella. Suoritusoikeuksia voidaan myöntää yli neljään opintojaksoon.
Opetushallituksen päätöstä vastaavat opintojaksot (pdf)

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Lisäaikaa haetaan erillisten opintojen suoritusoikeuden päättymistä edeltävänä hakuaikana. Jos suoritusoikeus on päättymässä 31.12.2019, lisäaikaa haetaan lokakuussa 2019. Lisäaikaa hakevien tai aiemmin erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneiden hakijoiden tulee liittää hakemukseen aiempaa erillisten opintojen suoritusoikeuttaan koskeva dekaanin päätös.  Lisäajan päätyttyä voi hakea uutta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Uusi suoritusoikeus on maksullinen.