Oikeusnotaarin koulutusohjelma, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Alla on kuvattu kandidaattitason koulutus, katso myös siihen liittyvät erilliset maisterivaiheen kuvaukset.

Oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mahdollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, ymmärtää syvällisesti yhteiskunnallisia asioita ja ratkaista konflikteja.

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Kolmivuotinen oikeusnotaarin koulutusohjelma antaa perusvalmiudet eri oikeustieteen osa-alueista. Tutkinnonsuoritusoikeus annetaan päävalinnan tai avoimen yliopiston valinnan kautta valituksi tullessasi sekä oikeusnotaarin tutkintoon että oikeustieteen maisterin tutkintoon. Käytännössä kaikki opiskelijat suorittavat myös oikeustieteen maisterin tutkinnon, joka on edellytyksenä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtävissä.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman suoritettuasi

 • Sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet
 • Osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä
 • Osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä
 • Sinulle on syntynyt käsitys oikeustieteestä tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin
 • Olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito
 • Osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito
 • Osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaidot
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien
 • Tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen
 • Sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opetus- ja tutkintokielenä ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijana voit käyttää suomea tai ruotsia tenteissä ja kirjallisissa töissä ja saada tenttikysymykset kummallakin kielellä. Käytännössä opinnoissa menestyminen vaatii riittävää suomen kielen taitoa, koska monet tenttikirjat ja osa opetuksesta on vain suomeksi. Ruotsinkielisen opetuksen tarjonta vaihtelee oppiainekohtaisesti. 

Tiedekunta tarjoaa runsaasti myös englanninkielistä opetusta.

Vaasan yksikössä järjestetään opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että eri kieliryhmille ei järjestetä rinnakkaista opetusta. Jokaisen oletetaan pystyvän seuraamaan opetusta ja lukemaan oppimateriaalia kummallakin kielellä.

Sekä Helsingissä että Vaasan yksikössä on myös mahdollista suorittaa oikeusnotaarin tutkinto kaksikielisenä (suomi/ruotsi ja ruotsi/suomi) siten, että opiskelija suorittaa opintojaan vähintään 60 opintopistettä molemmilla tutkintokielillä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden toisen kotimaisen kielen osaamista ja kouluttaa kaksikielisiä asiantuntijoita työmarkkinoille.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, johon kuuluu perusopintoja, aineopintoja sekä valinnaisia opintoja.

Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Tiedekunnan oppiaineet jakautuvat temaattisiin kokonaisuuksiin, joita on kuusi. Opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oppiaineet muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan sisällöllisen ja menetelmällisen kokonaisuuden.

Temaattisten kokonaisuuksien opiskelu antaa opiskelijalle perusteellisen kokonaiskuvan oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita saat lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman temaattiset kokonaisuudet ovat julkisoikeus, yksityisoikeus I, yksityisoikeus II, rikos, prosessi, hallinto, ympäristö ja oikeus, talous & yhteiskunta sekä oikeuden yleistieteet.

Vapaaehtoisia perustutkintojen oppiaineita ovat lääkintä- ja bio-oikeus, oikeuden ja sukupuolen tutkimus, urheiluoikeus sekä viestintä- ja informaatio-oikeus. Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon valinnaisia opintoja. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oikeusnotaarin lopputyöseminaari kuuluvat myös oikeusnotaarin tutkintoon.

ON-koulutusohjelman sisältämissä temaattisissa kokonaisuuksissa opetus järjestetään kahden juonteen mukaisesti siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden opetus jakautuu opiskelijoiden etukäteisvalmistautumiseen perustuvaan kontaktiopetukseen sekä viikottaisiin pienryhmäharjoituksiin. Temaattisen kokonaisuuden opetus alkaa oppiaineiden yhteisellä aloitusluennolla. Lisäksi opetus voi sisältää asiantuntijaluentoja.

Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla tai työharjoittelulla.

Lisätietoa: www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelu

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat oikeusnotaarin ja maisterin tutkinnon valitsematta varsinaisesti pääainetta. Maisterin tutkinto on ns. yleistutkinto, joka antaa pätevyyden lakimiesammatteihin.

Oikeusnotaarin tutkinto (ON), yht. 180 op.

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyy tutkielman laatiminen. ON-lopputyö laaditaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa itsenäisesti. Tutkielma on yleensä jonkin oikeudellisen ongelman tutkimista kuvaava teksti. Kaikki tutkielman laatijat osallistuvat seminaariin, jonka aikana tutkielma kirjoitetaan. Seminaarissa opiskelijat saavat kirjoitustyötä tukevaa opetusta ja ohjausta ja esittelevät kirjoitustyötään muille opiskelijoille.

Tutkielmaa tehtäessä harjoitellaan ja opitaan luotettavan oikeudellisen tiedon etsimistä ja sen analysointia, selkeää kirjoittamista ja omien kannanottojen vakuuttavaa perustelua sekä tieteellisten tutkimus- ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttämistä. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikissa lakimiehen ammateissa. Samalla opiskelija saa syventävää tietoa kirjoittamastaan aiheesta. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Oikeusnotaarin tutkinnon suorittanut ei vielä saa pätevyyttä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtäviin. Käytännössä useimmat opiskelijat suorittavat siksi myös oikeustieteen maisterin tutkinnon. Oikeusnotaariksi valmistuneet voivat työskennellä julkishallinnossa valmistelu- ja esittelytehtävissä, yleisessä edunvalvonnassa, lakiasioiden valmistelutehtävissä, perintäasioiden hoidossa, erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä jne.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kansainvälinen opiskelupaikka. Sen lisäksi, että voit lähteä opiskelemaan tai tekemään työharjoittelun ulkomaille, voit kansainvälistyä kotimaassakin. Tiedekunnassa on useita kansainvälisiä tutkimusyksiköitä, joissa työskentelee kansainvälistä henkilökuntaa. Tiedekunta tarjoaa paljon englanninkielistä opetusta, josta lisätietoja löytyy vuosittain julkaistavasta englanninkielisestä opinto-oppaasta. Tiedekunnan vaihto-opiskelijoiden, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan joukossa olet osa kansainvälistä yhteisöä!

Kansainvälistyminen näkyy tiedekunnassamme hyvin monien oppiaineiden opiskelussa, joten opiskellessasi pätevöidyt myös kansainvälisiin tehtäviin. Tiedekunnassa opiskellaan muun muassa eurooppaoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja oikeusvertailua sekä kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarjolla on lisäksi kursseja esimerkiksi Kiinan oikeudesta ja oikeusvertailusta. Lisäksi myös muiden oppiaineiden opetuksessa saat perustiedot oppiaineen kansainvälisestä ulottuvuudesta. Lisäksi yliopiston kielikeskus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella sinua kiinnostavia kieliä.

Tiedekunnan opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi kymmenittäin uusien opiskelijoiden tuutoreiksi eli pienryhmäohjaajiksi. Ulkomaalaisten tuutorina pääset myös hyödyntämään ja kehittämään kielitaitoasi, verkostoitumaan ja tutustumaan erilaisiin (opiskelu)kulttuureihin heidän kauttaan. 

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voit osallistua myös kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin. Niissä sinulla on mahdollisuus harjoitella oikeustapausten ratkomista tiimityönä, parantaa suullista ja kirjallista kielitaitoa ja saada ammattisanastoa sekä saada kansainvälisiä kontakteja niin opetushenkilökunnasta kuin muiden osallistujamaiden opiskelijoistakin.

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla ja sen opetushenkilökunnalla on laajat yhteiskunnalliset verkostot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opiskelijana hyödyt niistä siten, että monilla kursseilla opettavat ja vierailevat käytännön työtä tekevät arvostetut lakimiehet. Opinnot sisältävät myös Käytännön taidot -kursseja. Niitä järjestetään yhteistyössä tiedekunnan ulkopuolisten opettajien kanssa siten, että opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön lakimiestaitoja työelämässä olevien juristien johdolla. Ulkomaiset yhteistyökumppanit näkyvät opinnoissasi erityisesti opiskelijavaihdon suhteen.

Tiedekunnalla on vireä alumnitoiminta eli aikaisempien vuosien opiskelijat pitävät yhteyttä tiedekuntaan ja sen opiskelijoihin. Tiedekunnan työharjoittelupaikoissa pääsee tutustumaan käytännön työelämään.  On myös mahdollista tehdä maisterin tutkintoon kuuluvan lopputyön yhteistyössä jonkin työnantajan kanssa.

Oikeustieteen opinnot liittyvät miltei kaikkiin yhteiskunnan ja ihmisten toimintoihin, ja tärkeää lakien opiskelun lisäksi onkin ymmärtää sitä ympäristöä, johon säännöt on kehitetty. Sen vuoksi opiskelijan on hyödyllistä täydentää juridisia opintojaan esimerkiksi muiden tiedekuntien tarjoamalla opetuksella. Helsingin yliopistossa on maan laajin valikoima opiskeltavia tieteenaloja.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Tiedekunnat voivat päätöksillään rajata ulkopuolisten opiskelijoiden suoritusmääriä, mutta useissa tiedekunnissa voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat kesällä maksutta osallistua yliopiston järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot rekisteröidään yliopiston opiskelijarekisteriin. Avoin yliopisto tarjoaa useista oppiaineista tiedekunnan opetusta vastaavia kursseja, jotka voidaan hyväksyä osaksi tiedekunnan tutkintoa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus on hyvin laaja-alaista ja monipuolista. Yliopistojen yksi tehtävä on yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ja tämä tehtävä näkyy oikeustieteellisessä tiedekunnassa pyrkimyksenä tuottaa yhteiskunnan tarpeisiin tutkittua tietoa oikeudesta kaikilla keskeisillä oikeudenaloilla. Lisäksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on tunnettu laadukkaasta perustutkimuksesta ja oikeuden teoreettisesta tutkimuksesta sekä kansainvälisestä tutkimuksestaan eri oikeudenaloilla. Tiedekunnassa annettava opetus perustuu tuoreeseen tutkimukseen, joten opiskelijana saat ajankohtaista ja tutkittua tietoa eri oikeuden aloilta.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kuvannut tutkimuksensa keskeisiä kohteita seuraavilla otsikoilla:

 1. Oikeuden teoreettiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusteet
 2. Oikeus eurooppalaisessa ja globaalissa toimintaympäristössä
 3. Oikeusturva, hyvinvointi ja oikeusvaltio
 4. Talous, varallisuussuhteet ja oikeudenmukaisuus
 5. Ihminen, ympäristö, teknologia ja oikeus

www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tutkimuksen-painoalat

Tiedekunnan painoaloihin kytkeytyvät ja niitä vahvistavat myös tiedekunnassa toimivat Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights sekä Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI). Tiedekunnan tutkimusyksiköissä ja oppiaineissa on useita alan kysymyksiin tarkemmin liittyviä tutkimusprojekteja ja –hankkeita.  Lisäksi  tiedekunnassa toimii seitsemän yliopiston yhteinen kansallinen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskus (Finnish China Law Center), joka kehittää ja koordinoi Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin tutkimus- ja opetustoimintaa.

Alemman korkeakoulututkinnon, eli oikeusnotaarin tutkinnon, suoritettuasi voit jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon eli oikeustieteen maisteritutkintoon. Maisteriopintoihin ei haeta tiedekunnassa erikseen, vaan kaikki tiedekuntaan hyväksytyt voivat suorittaa maisterin tutkinnon. Voit myös halutessasi hakea erillisellä haulla englanninkieliseen kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteriohjelmaan.

Hakeminen
Tiedekunnat

Oikeustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja sen Vaasan yksikkö on osana monialaista eurooppalaista huippuyliopistoa maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Tiedekunta on myös hyvin kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusympäristö. Tiedekuntamme on hyvin suosittu hakukohde opiskeluun hakijoiden joukossa.

Tiedekunnan toiminnassa korostuu laadukkaaseen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva opetus. Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opetusta pyritään jatkuvasti kehittämään, ja opiskelijoiden mielipiteet ja toivomukset ovat tässä kehittämisessä tärkeitä. Opiskelijat osallistuvat kaikkeen tiedekunnan päätöksentekoon ja sen valmisteluun esimerkiksi toimikuntien ja tiedekuntaneuvoston jäseninä.

Tiedekunta toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa tuottaen monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laajalle kentälle niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnankin piiriin - unohtamatta tutkijoita ja sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin. Lakimiehen tehtävät ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, ja he työllistyvät hyvin.

Oikeustieteellinen tiedekunta sijaitsee Porthaniassa, aivan keskustakampuksen keskellä. Porthania on joitakin vuosia sitten peruskorjattu, modernilla opetusteknologialla varustettu ja arkkitehtuuriltaan valoisa ja tyylikäs rakennus. Nurkan takana sijaitsevat upouusi opiskelijakirjasto Kaisa ja oppimiskeskus Aleksandria, joissa opiskelijoille on tarjolla uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat myös helposti saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on siten keskeinen sijainti suhteessa esimerkiksi valtion virastoihin ja eduskuntaan, joissa keskeiset laitkin valmistellaan. Lisäksi oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoilla ja opettajilla on laajat yhteiskunnalliset verkostot, ja tiedekunnan opetukseen osallistuvat mm. virkamiehet erilaisista valtion virastoista ja tuomioistuimista sekä asianajotoimistot ja niiden edustajat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus luoda kontakteja kaikkiin keskeisiin julkisen ja yksityisen sektorin työnantajiin jo opintojen aikana esimerkiksi kursseilla, työharjoitteluissa sekä vierailuilla näihin tiedekunnan kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja viranomaisiin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.