Professori Jyrki Kalliokoski on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman johtaja. Hänen opetusalanaan on suomi toisena kielenä ja kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu Suomen kieli ja kulttuuri. Kalliokosken tutkimuskohteita ovat:

 • kieli-ideologiat, kielitaito ja kieltenyliset käytänteet
 • suomi toisena kielenä koulussa
 • tekstinosien väliset suhteet
 • kaunokirjallisuuden kieli

Jyrki Kalliokoski verkossa

 

Terhi Ainiala on yliopiston lehtori ja nimistöntutkimus -opintokokonaisuuden vastuuhenkilö. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Sosio-onomastiikka
 • Kaupunkitutkimus ja nimet kaupungissa
 • Nimet ja identiteetit
 • Muuttuvat nimet ja nimikategoriat

Terhi Ainiala verkossa

Rigina Ajanki on suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien yliopistonlehtori. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat

 • kielen vaihtelu ja muutos
 • mordvalaiskielet
 • typologia
 • suomen kielihistoria
 • suomi toisena kielenä 

Rigina Ajanki verkossa

Johanna Heimonen toimii suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajana. Hän toimii myös suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksen parissa.

Suvi Honkanen on suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • työpaikan tekstikäytänteet ja päätöksenteko,
 • työelämän kieli-ideologiat,
 • tekstilajit,
 • kielioppi ja kirjoitettu teksti vuorovaikutuksen välineinä,
 • kirjoitetun ja puhutun kielen yhteydet.

Suvi Honkanen verkossa

Anni Jääskeläinen toimii post doc -tutkijana hankkeessa Ajallinen liike ja liikkumisen tapa. Jääskeläisen osaamisalueita ja tutkimuskohteita ovat:

 • kognitiivinen kielentutkimus
 • konstruktiokielioppi
 • onomatopoeettisuus, deskriptiivisyys ja äännesymboliikka
 • alisteiset rakenteet
 • pikkusanat
 • tavanilmaukset

Anni Jääskeläinen verkossa

Yliopistonlehtori Johanna Komppa opettaa maisteriohjelmassa diskurssintutkimuksen ja suomi toisena kielenä -alan sekä soveltavien projektiopintojen opintojaksoja. Hänen tutkimusintressinsä ovat:

 • diskurssintutkimus
 • ammattikieli, erityisesti hoitoalan kirjaamiskäytänteet
 • ammatillinen suomi toisena kielenä
 • kielenoppiminen luokkahuoneen ulkopuolella
 • digitaalisuus kielenoppimisessa

Johanna Komppa verkossa

Lari Kotilainen toimii tutkijana suomen kielen tilanteinen oppiminen -projektissa, jossa hän vetää digitaalisuuteen keskittyvää osahanketta. Hän tutkii monikielisyyttä ja kielenoppimista luokkahuoneen ulkopuolella erityisesti työelämän ja digitaalisuuden näkökulmasta. Hänen muihin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa

 • kielen muuttuminen
 • konstruktiot
 •  uuden median kieli 

Lari Kotilainen verkossa

Magdolna Kovács toimii unkarin kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorina. Hänen opetuksensa kattaa unkarin kielen rakenteet, sanaston ja kielen variaation. Lisäksi hän opettaa kirjallisuutta, kulttuuria ja Unkarin historiaa. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • sosiolingvistiikka
 • kaksi- ja monikielisyys, monikieliset käytänteet
 • kielen muutos ja vaihtelu
 • kielen säilyminen ja kielenvaihto

Magdolna Kovács verkossa

Salla Kurhila on Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori. Hänen tutkimusalueitaan ovat:

 • suomi toisena kielenä
 • keskustelunanalyysi
 • ammattikielen käyttö ja -oppiminen työympäristössä
 • kielenoppiminen, vuorovaikutus ja teknologiset sovellukset

Salla Kurhila verkossa

Professori Hanna Lappalainen on sosiolingvisti, ja hän toimii Virittäjä-lehden päätoimittajana. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • puhutun kielen variaatio ja vuorovaikutus 
 • puhuttelumuotojen vaihtelu ja muutos
 • kielelliset elämänkerrat
 • Helsingin puhekielen variaatiot ja muuttumiset yksilö- ja yhteisötasolla

Hanna Lappalainen verkossa

Yrjö Lauranto on suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusalojaan ja kiinnostuksenkohteitaan ovat

 • suomi toisena kielenä
 • systeemis-funktionaalinen kielitiede
 • funktionaalinen kielioppi
 • funktionaalinen kielenopetus
 • direktiivisyys ja direktiivit

Yrjö Lauranto verkossa

 

Jaakko Leino on suomen kielen professori ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman johtaja. Hänen tutkimusintressinsä ovat:

 • kognitiivinen kielentutkimus
 • konstruktiokielioppi
 • syntaksin ja semantiikan väliset yhteydet
 • ajanilmausten muoto, merkitys ja metaforiikka
 • infiniittiset rakenteet

Jaakko Leino verkossa

Kaarina Mononen on post doc -tutkija. Hänen postdoc -tutkimuksensa käsittelee kielellisiä käytänteitä vanhustenhoidon arjessa. Hänen tutkimusintressinsä ovat:

 • vanhusten vuorovaikutus
 • kehollinen vuorovaikutus
 • inkerinsuomalaiset
 • kielelliset elämäkerrat
 • vähemmistökielet
 • monikielisyys

Kaarina Mononen verkossa

 

 

Puheviestinnän yliopisto-opettaja Suvi-Tuuli Murumäki vastaa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskelevien puheviestinnän kursseista. Murumäki toimii myös Opetushallituksen asiantuntijana puheviestinnän opettamista ja oppimista sekä puheviestintätaitojen arviointia koskevissa kysymyksissä. Hänen opetuksellisia kiinnostuksenkohteitaan ovat mm.

 • vuorovaikutusosaaminen
 • puheviestinnän didaktiikka
 • puheviestintätaitojen arviointi
 • vaikuttaminen ja dialogisuus
 • vuorovaikutusetiikka

Suvi-Tuuli Murumäki verkossa

Anne Mäntynen toimii suomen kielen yliopistonlehtorina (kirjoittamisen opetus ja tutkimus) sekä humanistisen tiedekunnan tieteellisen kirjoittamisen opetuksen vastuuopettajana. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • tekstit, tekstilajit ja diskurssit
 • diskurssintutkimus
 • kirjoittamisen sosiolingvistiikka ja tekstien tuottamisprosessit
 • akateemisen kirjoittamisen opetus ja ohjaus
 • äidinkielen opetus ja tekstitaidot
 • kieli-ideologioiden ja normien tutkimus

Anne Mäntynen verkossa

Jarkko Niemi on suomen kielen tutkijatohtori tutkimushankkeessa Digitalization in Customer Interaction (2015–2018). Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat

 • myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutuskäytänteet
 • institutionaalinen vuorovaikutus
 • multimodaalinen vuorovaikutus
 • vuorovaikutus teknologisessa ympäristössä

Jarkko Niemi verkossa

Sirje Olesk on Viron kielen ja kulttuurin vieraileva yliopistonlehtori. Hän opettaa Viron kirjallisuutta ja Viron kulttuurihistoriallisia kursseja

Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Virolainen kirjallisuus ja viron kirjallisuuden historia
 • Neuvosto-Viron kulttuuri
 • Suomen ja Viron kulttuurisuhteet

Sirje Olesk verkossa

Tiina Onikki-Rantajääskö on suomen kielen professori. Hän johtaa myös Tieteen kansallinen termipankki-hanketta. Hänen tutkimuskohteitaan ovat

 • suomen kielen rakenteiden ja sanaston ilmentämä merkitysjäsennys
 • näkökulmaisuus teksteissä
 • kognitiivinen kielitiede

Tiina Onikki-Rantajääskö verkossa

Ritva Pallaskallio on suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • diskurssintutkimus
 • kirjoitetun kielen tutkimus
 • historiallinen sosiolingvistiikka
 • kieli-ideologiat ja standardisuomen kehitys
 • 1800-luvun sanomalehdet ja maaseutukirjeet
 • lingvistinen mediatutkimus; uutistekstilajin kehitys
 • lingvistisesti suuntautunut kognitiivinen narratologia
 • tempukset ja aspektit

Ritva Pallaskallio verkossa 

Kaarina Pitkänen-Heikkilä on suomen kielen yliopistonlehtori (kääntäjien opetus) ja opettaa maisteriohjelmassa sanaston ja terminologian tutkimusta. Hän kuuluu myös Tieteen kansallinen termipankki -hankkeen työryhmään. Tutkijana hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti

 • sanastonkehitys ja sananmuodostus
 • käsiteanalyysi ja terminologinen työ
 • tietokirjallisuuden suomentaminen
 • käännöstiede
 • erikoisalakielet

Kaarina Pitkänen-Heikkilä verkossa

Emmi Pollari toimii Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineessa yliopisto-opettajana. Parhaillaan hän on mukana valtakunnallisessa DIGIJOUJOU-hankkeessa, jossa eri korkeakoulut toimivat yhteistyössä kehittääkseen joustavia ratkaisuja suomen ja ruotsin kielen opiskeluun. Hänen tutkimusintressejään ovat

 • suomen kielen oppiminen ja opettaminen vieraana kielenä
 • digitaaliset apuvälineet kielenopetuksessa

Yliopisto-opettaja Sari Päivärinne toimii Suomen kielen ja kulttuurin opettajana sekä yliopiston kansainvälisille opiskelijoille avoimien suomen kielen kielitaitokurssien opettajana. Hän on kirjoittanut useita laajassa käytössä olevia suomi toisena kielenä -oppikirjoja ja muita oppimateriaaleja. Hänen erityisalojaan ovat:

 • suomi toisena ja vieraana kielenä -opetus
 • Suomen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian (erityisesti taidehistorian), suomalaisen populaarikulttuurin ja Suomen historian opettaminen kansainvälisille opiskelijoille

Sari Päivärinne verkossa

Toini Rahtu, yliopistonlehtori. Hänen tutkimuskohteitaan ovat

 • Kielellinen ironia
 • Tekstilajit, tekstien moniäänisyys ja diskurssihierarkia
 • Tieteelliset tietotekstit
 • Yksikön 1. persoona

Toini Rahtu verkossa

Janne Saarikivi on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori (ma.). Hänen tutkimuskohteitaan ovat:

 • etymologia eli sanaston alkuperä
 • nimistö
 • uralilaisten kansojen etnohistoria ja muotoutuminen
 • vähemmistökielten kielisosiologia ja suojelu

Janne Saarikivi verkossa

 

Marja-Leena Sorjonen on suomen kielen professori, joka on johtanut vuosina 2012-2017 Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä tutkimuksen huippuyksikköä Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluu:

 • Vuorovaikutus ja kielioppi
 • Vuorovaikutus ja kielen variaatio
 • Kielenkäytön multimodaalisuus
 • Kieli- ja kulttuurikohtaisuus kielenkäytössä
 • Kielellinen toiminta institutionaalisissa tilanteissa
 • Vuorovaikutus (sosiaalisessa) mediassa

Marja-Leena Sorjonen verkossa

Taija Udd on yliopisto-opettaja Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineessa. Opetustyön ohella hän toimii kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettujen suomen kielen kurssien koordinaattorina. Hän on mukana DIGIJOUJOU-hankkeessa, jossa eri korkeakoulut yhteistyössä kehittävät joustavia ratkaisuja suomen ja ruotsin kielen opiskeluun.

Tanja Udd verkossa

 

Ildikó Vecsernyés toimii unkarin yliopisto-opettajana. Hän vastaa unkarin kielitaito-opetuksesta alkeista B2-tasolle (CEFR). Hänen kurssinsa sijoittuvat etupäässä kandiohjelmaan. Hänen tutkimusalueena on

 • Puhuttelu unkarissa ja suomessa (vertaileva tutkimus)

Ildikó Vecsernyés verkossa

Mikko T. Virtanen on suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Kirjoitettu vuorovaikutus ja keskustelu
 • Tekstien toimintarakenteet
 • Tarinagenret ja tarinankerronta kaunokirjallisuuden ulkopuolella
 • Tieteen tekstit sekä tietokirjallisuus

Mikko T. Virtanen verkossa

Pirjo Kristiina Virtanen toimii alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessorina. Hän on työskennellyt Amazonian alkuperäiskansojen parissa viimeiset 15 vuotta. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Tietokäsitysten moninaisuus
 • Dekolonisoivat tutkimusmenetelmät ja tutkimusetiikka
 • Alkuperäiskansojen filosofiat
 • Amazonian alkuperäiskansat
 • Kestävyys
 • Etnohistoria ja historisiteetti
 • Maisema ja liikkuvuus

Pirjo Kristiina Virtanen verkossa

 

Susanna Virtanen toimii tutkijatohtorina suomalais-ugrilaisten kielen oppiaineryhmässä. Hänen asiantuntemukseensa kuuluvat:

 • Informaatiorakenteen tutkimus
 • Typologia
 • Mansin kieli
 • Unkarin kieli
 • Suomi vieraana kielenä -opetus

Susanna Virtanen verkossa

Tomi Visakko on post doc -tutkija hankkeissa Taide työnä ja työvälineenä sekä Cultural Technologies of Self-Transformation. Hänen tutkimusintressejään ovat:

 • Lingvistinen ja semioottinen antropologia
 • Kielenkäytön suhde sosiaalisiin rooleihin ja kulttuurisiin arvoihin
 • Kieli ja minuuden teknologiat (mm. self-help, näyttelemisen tekniikat ja vastaavat muuntautumiseen tähtäävät kulttuurin muodot)

Tomi Visakko verkossa

Laura Visapää on suomen kielen yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintressejään ovat

 • kieliopin ja merkityksen suhde
 • kieliopin tutkiminen sosiokognitiivisena ilmiönä
 • kielen suhde empatiaan ja onnellisuuteen
 • kaunokirjallisuuden kieli

Laura Visapää verkossa

Irene Wichmann on suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja. Hänen opetus- ja tutkimusintressejään ovat:

 • suomen kielen opetus
 • S2-opetuksen täydennyskoulutukset
 • unkarin kieli ja kulttuuri
 • unkarilainen kirjallisuus Suomessa (1800-luku)

Irene Wichmann verkossa