Opintojen sisältö ja rakenne

Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle. Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman.

Farmaseuttiopintoihin voit tutustua farmaseutin koulutusohjelman sivuilla.

Proviisorin tutkinto sisältää kaikille yhteisen aineopintokokonaisuuden, valinnaisia opintoja sekä syventävät opinnot yhdestä farmaseuttisesta opintosuunnasta.

AINEOPINNOT (50 op)

Proviisoriopiskelijat laajentavat aiemmin farmaseuttiopinnoissa opittuja tietoja lääke- ja apuaineiden kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biolääketieteellisestä farmasiasta, lääkehoidosta sekä lääkkeiden yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä perehtyvät lääkekehityksen eri vaiheisiin.

  • Proviisorin aineopinnot 30 op
  • Valinnaiset opinnot 20 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT (70 op)

Syventävissä opinnoissa korostuu tieteelliset työskentelytavat ja opinnoilla saavutetaan valmiudet tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellaan sekä valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

  • Henkilökohtaisen suunnitelman (HOPS) mukaiset syventävät opinnot 30 op
  • Pro gradu –tutkielman kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma ja seminaarit 10 op
  • Pro gradu – tutkielma proviisorin tutkinnossa 30 op

Tutustu proviisorin syventävien opintojen opintosuuntiin

Opiskelijan ohjeet löytyvät Student.helsinki.fi-osoitteesta. Sen kautta opiskelija saa käyttöönsä muun muassa kaikki kurssiohjelmat, opintosuorituksensa sekä ajankohtaiset tiedotteet, tapahtumakalenterin ja lounaslistat.

Farmasian opinto-opas on julkaistu WebOodissa. WebOodista löytyvät tutkintorakenteet, opintojaksojen kuvaukset sekä opetuksen ja tenttien paikka- ja aikatiedot. Pääset selaaman opinto-opasta myös kirjautumatta. WebOodi toimii parhaiten selaimilla Mozilla Firefox ja Chrome.

Farmasian tiedekunnan Flamman Opiskelijalle osasta löytyy lisätietoa tutkintoja suorittaville opiskelijoille.

Laki asettaa opiskelijalle tavoiteajan tutkinnon suorittamiseen, mutta sallii kuitenkin tutkinnon suorittamisen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Farmaseutin ja proviisorin tutkintojen tavoiteaika on yhteensä viisi lukuvuotta ja opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään seitsemässä lukuvuodessa.

Pelkän farmaseutin tutkinnon tavoiteaika on kolme lukuvuotta ja opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään neljässä lukuvuodessa. Pelkän proviisorin tutkinnon tavoiteaika on kaksi lukuvuotta ja opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään neljässä lukuvuodessa.

Tietoa opiskeluoikeuden lisäajan hakemisesta  

Saadakseen oikeuden harjoittaa farmaseutin tai proviisorin ammattia Suomessa ja tullakseen laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina merkityksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään keskusrekisteriin on tutkinnon suorittaneen esitettävä todistus tutkinnosta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.  Lue ohjeet täältä

Vuoden 1980 asetuksen mukainen farmaseutin tutkinto on 80 opintoviikon laajuinen opistoasteen tutkinto, jonka suorittaneilta proviisoriopiskelijoilta vaaditaan seuraavat 22 opintopisteen lisäopinnot voidakseen suorittaa proviisorin tutkinnon vuoden 2004 asetuksen mukaan:

  1. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisia opintoja 16 op
  2. Lopputyö ja kypsyysnäyte 6 op

Opiskelijan tulee laatia lisäopinnoista henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka esitetään hyväksyttäväksi koulutussuunnittelija Helena Huhtalalle ennen opintojen aloittamista. Vastaavat opinnot vaaditaan myös sellaisilta farmaseuteilta, jotka haluavat täydentää vuoden 1980 asetuksen mukaisen opistoasteisen farmaseutin tutkinnon vastaamaan alempaa korkeakoulututkintoa.