Ohjelman rakenne

Uudet opiskelijat valitaan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan ja opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

  • maailmanpolitiikka n. 21 %
  • politiikka ja organisaatiot n. 42 %
  • viestintä n. 37 %

Politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriohjelmien tutkintorakenteet löytyvät opinto-oppaista:

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op). Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa.

Kandiohjelman ensimmäisenä vuonna suoritat mm. politiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op) ja yhteiset aineopinnot (15 op). Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen (erillinen ilmoittautumismenettely). Opintosuuntakohtaisissa aineopinnoissa suoritat 30 op oman opintosuuntasi opintoja sekä lisäksi 20 op jommankumman toisen opintosuunnan opintoja. 

Kandidaattiopintojen päätteeksi kirjoitat 15–30 sivun pituisen kandidaatintutkielman itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia sekä löytämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi harjaannut kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä.

Tieteenalaopintojen lisäksi suoritat menetelmäopintoja, hankit kieli- ja viestintätaitoja, perehdyt työelämä- ja asiantuntijuustaitoihin sekä suoritat tutkintoon kuuluvia itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja max 45 op. 

Kandiohjelman suorittaminen antaa sinulle oikeuden jatkaa opintojasi politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmassa opiskelet pääasiassa sen opintosuunnan syventäviä tieteenalaopintoja, jossa olet suorittanut politiikan ja viestinnän kanditutkinnon tai johon tulet valituksi maisterivalinnan kautta. Syvennät osaamistasi myös tutkimusmenetelmissä sekä hankit työelämässä tarpeellisia valmiuksia mm. vapaaehtoisella työharjoittelu -jaksolla. Lisäksi opiskelet itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja 10-25 op.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman suorittaneet voivat hakea valtiotieteellisessä tiedekunnassa myös Global Politics and Communication maisteriohjelmaan sekä muihin suomen- tai englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Alemman korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakeutua oman kiinnostuksesi ja kandidaattiopintojen valintojesi perusteella myös muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai politiikan ja viestinnän opintoihin muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmia sekä monitieteisiä ohjelmia Helsingin yliopistossa:

  •     Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
  •     Global Politics and Communication –maisteriohjelma
  •     European and Nordic Studies -maisteriohjelma
  •     Contemporary Societies -maisteriohjelma
  •     Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelma
  •     Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
  •     Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

•Voit suorittaa maisteriohjelman samassa opintosuunnassa kuin kandiohjelman (automaattinen oikeus).

•Voit hakea toiseen maisteriohjelmaan, mikäli valintakriteerit täyttyvät.