Elina Billhardt, saksan kääntämisen yliopisto-opettaja

Opetus- ja tutkimusintressit

 • kaunokirjallisuuden kääntäminen
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • kulttuuri ja satiiri
 • satiirin yhteiskunnallinen merkitys
 • saksalaiset satiiriteoriat

Elina Billhardt verkossa

Lauri Carlson, kieliteorian ja kääntämisen professori, vastaa käännösteknologian opintosuunnasta

Hän tutkii monikielistä kieliteknologiaa

 • dialogin logiikka ja dialoginhallinta
 • luonnollisen kielen formaali semantiikka (tempus, aspekti, modus, diateesi)
 • sääntöpohjainen konekäännös
 • semanttisen webin käyttö terminologiassa

Lauri Carlson verkossa

Julia Ekman, venäjän kääntämisen yliopisto-opettaja

Opetus- ja tutkimusintressit:

 • käännöstiede
 • tulkkauksen tutkimus ja opetus (erityisesti asioimistulkkaus)
 • kääntämisen tutkimus ja opetus (erityisesti poliisi- ja oikeustekstien kääntäminen)
 • kaksikielisyys (kaksikielisyys ja kääntäminen/tulkkaus)

Julia Ekman verkossa

Juha Eskelinen, englannin kääntämisen yliopisto-opettaja

Hän opettaa englannin kääntämisen yleis- ja erikoisalakursseja sekä toimii HOPS-ohjaajana ja yrittäjyys- ja työelämäkurssien opettajana.

Hän valmistelee opetustyönsä ohella väitöskirjaa käännöspedagogiikasta ja tutkii kääntäjän asiantuntijuutta ja kompetensseja.

Juha Eskelinen verkossa

Johan Franzon, universitetslärare i svenska och svensk översättning

Han undervisar på magisterprogrammet i översättning och tolkning i översättning till svenska från finska och andra nordiska språk. Därutöver undervisar han inom programmen för nordiska språk i muntlig och skriftlig färdighet, grammatik och Sverigekunskap.

Forskningsintressen:

 • sång- och teateröversättning
 • svenska kulturord och samhällstermer.

Johan Franzon i nätet

Ritva Hartama-Heinonen, ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen yliopistonlehtori

Hän opettaa kääntämisen teoriaa ja käytäntöä, mm. ammattimaista kääntämistä ruotsista suomeen ja norjasta/tanskasta suomeen, ammattikääntämistä ruotsista suomeen ja erikoisalakääntämistä suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen sekä tulkkausta. Ohjaa ruotsin kääntämisen alaan kuuluvia kandidaatintöitä, pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja

Tutkimusintressit:

Käännöstiede

 • yleinen käännösteoria
 • semioottinen käännöstutkimus
 • kulttuurinsisäinen kääntäminen
 • kääntäjänkoulutus

Semiotiikka

 • kääntämisen semiotiikka
 • semiokääntäminen
 • Charles S. Peircen semeiotiikka

Ritva Hartama-Heinonen verkossa

Tuija Kinnunen, saksan kääntämisen yliopistonlehtori, vastaa oikeustulkkauksen opintosuunnasta

Hän opettaa saksan kääntämiseen liittyviä kursseja sekä osallistuu oikeustulkkauksen kehittämiseen.

Tutkimusintressit:

 • tulkkauksen kehollisuus
 • oikeustulkkaus
 • tulkkien työn professionaaliset kysymykset
 • oikeudellisten tekstien kääntäminen

Tuija Kinnunen verkossa

Magdolna Kovács, unkarin kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori

Hän opettaa unkarin kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin osa-alueita sekä sosiolingvistiikkaa.

Tutkimusintressit:

 • kaksi- ja monikielisyys
 • kielen säilyminen
 • koodinvaihto

Magdolna Kovács verkossa

Irina Kudasheva, venäjän kääntämisen yliopisto-opettaja

Opetus-ja tutkimusintressit:

 • terminologia ja erikoisalojen sanastotyö
 • erikoisalakääntäminen
 • kielikuvat ja kirjallisuuden kääntäminen

Irina Kudasheva verkossa

Päivi Kuusi, käännöstieteen yliopistonlehtori

Hän opettaa käännöstieteen yleisiä, kaikille yhteisiä kursseja.

Tutkimusintressit:

 • kaunokirjallisuuden kääntäminen ja kerronnan näkökulmarakenne (erityisesti Dostojevskin kerronta ja vapaa epäsuora esitys)
 • kääntämisen universaalit
 • uudelleenkäännökset
 • vähemmistökielten kääntäminen ja kääntäjänkoulutus
 • käännöslainat

 

 

Olli Philippe Lautenbacher, ranskan kääntämisen yliopistolehtori

Tutkimusintressit

 • multimodaalisen viestinnän vastaanotto, jossa avainkäsitteinä ovat relevanssi, redundanssi ja merkityksen rakentuminen

Olli Philippe Lautenbacher verkossa

Lotta Lehti, ranskan yliopistonlehtori

Hän opettaa ranskan kääntämiseen liittyviä kursseja. 

Tutkimusintressit:

 • Tekstilaji
 • Diskurssianalyysi ja retoriikka
 • Digitaalinen viestintä

Simo Määttä, käännöstieteen apulaisprofessori

Hän opettaa kääntämistä ja tulkkausta sekä tulkkauksen tutkimusta ja käännöstiedettä.

Tutkimusintressit

 • asioimis- ja oikeustulkkaus
 • kielellinen aggressio
 • kielipolitiikka
 • sosiolingvistisen variaation kääntäminen

Hänen tutkimuksensa teoreettisia lähtökohtia ovat käännöstieteen lisäksi sosiolingvistiikka ja kriittinen diskurssintutkimus.

Simo Määttä verkossa

Lieselott Nordman, universitetslektor i svenska och svensk översättning.

Undervisar och handleder på kandidat-, magister- och forskarnivå.

Forskningsintressen:

 • juridisk översättning
 • institutionell översättning
 • översättningssociologi
 • myndighetskommunikation
 • skrivande i yrkeslivet
 • textanalys
 • språkvård

Lieselott Nordman i nätet

Mari Pakkala-Weckström, englannin kääntämisen yliopistonlehtori, kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtaja

Hän opettaa mm. ammattikääntämistä, erikoisalakääntämistä (AV, luonnontieteet, kaunokirjallisuus) sekä ohjaa pro graduja ja väitöskirjoja

Tutkimusintressit

 • kääntämisen pedagogiikka
 • ohjeiden kääntäminen

Mari Pakkala- Weckström verkossa

Päivi Pasanen, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori

Hän opettaa mm. kääntämistä ja tulkkausta (venäjästä suomeen), terminologian teoriaa ja menetelmiä sekä ohjaa opinnäytetöitä. 

Tutkimusintressit:

 • kehysanalyysi terminologisena menetelmänä
 • termit joukkoviestinnässä
 • kääntäjän sanastotyö
 • merenkulun kieli
 • sota-ajan kääntäminen ja tulkkaus

Päivi Pasanen verkossa

Kaarina Pitkänen-Heikkilä, suomen kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa maisteriohjelmassa Kääntäjän suomi -kokonaisuuden kursseja. Lisäksi hän opettaa Käsiteanalyysin ja termityön verkkokurssia koko tiedekunnan opiskelijoille ja kuuluu Tieteen termipankki -hankkeen työryhmään.

Tutkimusintressit:

 • sanastonkehitys ja sananmuodostus
 • käsiteanalyysi ja terminologinen työ
 • tietokirjallisuuden suomentaminen
 • tiedesanaston kehittämisen normit
 • erikoisalakielet
 • joukkoistamisen mahdollisuudet termityössä

Kaarina Pitkänen-Heikkilä verkossa

Raisa Porrasmaa, Japanin tuntiopettaja, Itä-Aasian tutkimuksen FM

Hän on suomentanut etupäässä japanilaista kirjallisuutta, mm. Haruki Murakamia ja tekee väitöskirjaa Japanin klassisesta kirjallisuudesta.

Raisa Porrasmaa verkossa

Kristiina Praakli, viron kielen vieraileva yliopistonlehtori

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa Kristiina Praaklin tehtävänä on koordinoida kanditasolla alkeista alkaneiden kielten (esim. viro ja unkari) opetuksen järjestämistä.

Hän opettaa viron kielen alkeis- ja jatkokursseja, viron äänne- ja muoto-oppia sekä viro‒suomi-käännös­harjoituksien kursseja suomalais-ugrilaisten kielten koulutusohjelmassa.

Kristiina Praakli verkossa

 

Svetlana Probirskaja, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori

Hän opettaa maisteriohjelmassa erikoisalojen kääntämistä suomesta venäjään. Hän on erikoistunut oikeudelliseen kääntämiseen ja on myös auktorisoitu kääntäjä.

Tutkimusintressit

 •  arkielämän ja sodanajan käännös- ja tulkkaustoiminta

Svetlana Probirskaja verkossa

Toini Rahtu, suomen kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa kääntämisen ja tulkkauksen MO:ssa Kääntäjän suomi -kokonaisuuden kursseja 

Tutkimusintressit:

 • väitöskirja tekstin ironisten tulkintojen synnystä
 • tekstilaji
 • nonfiktion diskurssihierarkia
 • tieteellisten tekstien yks. 1. persoonan käyttö

Toini Rahtu verkossa

Erja Tenhonen-Lightfoot, tulkkauksen yliopisto-opettaja

Tutkimusintressit:

 • oikeustulkkaus

Erja Tenhonen-Lightfoot verkossa

Liisa Tiittula, saksan kääntämisen professori.
Tutkimusalueita ovat mm.

 • käännöskirjallisuuden suomentaminen
 • ohjelmatekstitys
 • kirjoitustulkkaus
 • multimodaalinen vuorovaikutus
 • suomalais‒saksalainen talousviestintä

Liisa Tiittula verkossa:

Stu­art D von Wolff, yliopisto-opettaja

Opetus- ja tutkimusintressit:

Hänen opetusaiheitaan ovat kääntäminen, kulttuurienvälinen viestintä ja tulkkaus. Stuart on filosofian lisensiaatti, ja hän tutkii väitöskirjassaan tulkki- ja kääntäjäkoulutusta sekä pedagogiikkaa, erityisesti monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä viestintää.