Opintojen sisältö ja rakenne

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi:

 • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit
 • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
 • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
 • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
 • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
 • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. Maisteriohjelman valinta) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusopinnoista (biokemia, genetiikka, mikrobiologia, solubiologia ja kasvi- ja eläinfysiologia).

Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka sisältävät mm. bioinformatiikkaa, biokemiaa, molekyyligenetiikkaa, geenitekniikkaa, fysiologiaa ja ravitsemustieteitä ja solu- ja kehitysbiologiaa.

Opinnoissa on paljon laboratoriokursseja, jotka auttavat sitomaan teoriatietoa käytäntöön. Opintoihin kuuluu myös aineopintoja tukevia kemian ja menetelmätieteiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja.

Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa tai jopa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto molekyylibiotieteissä koostuu seuraavista osista:

 • Molekyylibiotieteiden perusopinnot, 25 op
 • Molekyylibiotieteiden aineopinnot (sisältää kanditutkielman), 77 op
 • Molekyylibiotieteiden tukiaineet (kemia, tilastotiede, matematiikka, tietojenkäsittelytiede), 25 op
 • Muut tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot (työelämään orientoivat opinnot, kieli- ja viestintäopinnot, tieto- ja viestintätekniikan opinnot), 23 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 30 op

siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK -tutkinnossa on vähintään 180 op.

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Tutkintorakenne kaavakuvana:

Mole-kandin rakennekaavakuva

Aineenopettajaksi opiskelu

Huom! Aineenopettajan opintosuunnassa tutkintorakenne poikkeaa hieman musta tutkintorakenteesta, sillä aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija suorittaa valinnaisina opintoina 60 op toisesta opetettavasta aineesta, joka biologian opiskelijalla on tavallisesti maantiede, mutta voi olla myös kemia, fysiikka, matematiikka tai terveystieto. Opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Aineenopettajan opintosuunnan tutkintorakenne kaavakuvana:

Mole-kandin rakennekaavakuva aineenopettajille