Opiskelu

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi:

  • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit
  • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
  • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
  • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
  • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
  • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
  • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. Maisteriohjelman valinta) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.