Opintosuunta: Metsien ekologia ja käyttö

Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan, metsien kasvatukseen ja hoitoon, puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi.

Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsien eri kasvatusmallit, metsien ja soiden ennallistaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön, uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun, retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen, puunkorjuun tehostaminen sekä puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi.

Mihin voit opiskelijana erikoistua tässä opintosuunnassa?

  • Riistaeläintiede
  • Metsäekosysteemien hoito ja ennallistaminen
  • Metsän kasvu ja tuotos
  • Metsäeläintiede
  • Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
  • Metsämaatiede
  • Metsäpatologia ja mykologia
  • Metsävarojen hallinta
  • Metsäteknologia ja logistiikka
  • Puuteknologia 

Saat lisää tietoa erikoistumisaloista alla olevien tutkimusryhmien sivuilta.

Erikoistumisesta vastaavat tutkimusryhmät: