Kemian opinnot

Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen – esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla.

Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana.

"Jokainen opettaja vaikuttaa noin sata vuotta – ensin oman aikansa ja sitten oppilaidensa kautta."  Professori Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö

Kemian opetus työllistää

Kemian opintosuunta tarjoaa aineenopettajakoulutuksen, jossa kemian aineosaaminen jalostetaan kemian opetuksen asiantuntemukseksi. Tämä poikkitieteellinen asiantuntemus on arvostettua työelämässä, joten valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Linjalta valmistuneet sijoittuvat opettajiksi eri tason oppilaitoksiin (mm. perusopetus, lukiokoulutus, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut), yrityksiin (esim. kemianteollisuus) tai perustavat oman yrityksen. Yleisimpiä työtehtäviä ovat koulutus-, suunnittelu-, myynti- ja johtotehtävät.

Tervetuloa opiskelemaan kemian aineenopettajaksi.

Helsingin yliopistossa kemian opetusta opiskelee pääaineenaan noin 70 opiskelijaa ja toisena opetettavana aineena noin 170. 

Meillä opiskelijat ovat keskiössä. 

Opiskelijat ovat tärkein resurssimme. Kuuntelemme teidän tarpeita yksikön toiminnan ja kemian opettajakoulutuksen kehittämisessä. Opiskelijana pääset vaikuttamaan opetukseen ja toimintaan mm. opiskelijoista koostuvan aktiivisen kemian opetuksen suunnitteluryhmän kautta.

Kemian opetus on kemian tutkimusala, joka yhdistää kemian taidot ja pedagogisen osaamisen poikkitieteelliseksi asiantuntemukseksi. Tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, innostavia, tutkivia kemian opetuksen ja oppimisen huippuosaajia monenlaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen 

  • hallitset kemian käsitteet ja ilmiöt ja osaat käyttää niiden opetuksessa monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä 
  • ymmärrät, miten kemiallista tietoa tuotetaan sekä kemian yhteiskunnallisen merkityksen
  • osaat kehittää osaamistasi yhteisöllisesti muiden opettajien kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • osaat kehittää omaa opetusta jatkuvasti hyödyntäen tutkimuksellista lähestymistapaa ja uusinta tutkimustietoa.

Tiedekasvatus

Opiskelussa pääset osallistumaan ja vaikuttamaan myös tiedekasvatukseen monipuolisesti. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, kuten esim. Tiedeohjaajan MOOC-verkkokurssi.

Yksikkö toimii aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen LUMA-toiminnan edistäjänä. Opinnoissa pääset esim. osallistumaan yksikön yhteydessä toimivan kansainvälisesti palkitun Kemianluokka Gadolinin toimintaan. Yksikön johtaja, professori Maija Aksela toimii myös sekä Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuksen että Luma-keskus Suomen johtajana.

Kemian opettajan kandidaattitutkinto (180 op) koostuu kemian ja kemian opetuksen opinnoista (55 %), toisen opetettavan aineen opinnoista (30 %) (esim. biologia, fysiikka, matematiikka) ja työelämäopinnoista (15 %) (esim. TVT-opinnot, tiedekasvatus ja kielet).

Opinnoissa pääset perehtymään mm. kestävän kehityksen (kestävän ja vihreän kemian) edistämiseen sekä modernin teknologian käyttöön monipuolisesti. Opintojen ensimmäisenä vuotena rakennetaan kemian aineosaamista. Vuodesta suuri osa tulee kulumaan laboratoriossa, sillä kemia on kokeellinen luonnontiede. Kemian opettamisen ammattitaito rakentuu erityisesti kemian opetuksen omilla kursseilla, joita on sijoiteltu mielekkäästi jokaiselle kolmelle opintovuodelle.

Kemian opetuksen kurssit ovat erittäin korkeatasoisia ja arvostettuja. Olemme kehittäneet koulutusta tutkimuspohjaisesti jo yli 15 vuoden ajan. Yksikön henkilökunta vierailee myös aktiivisesti kansainvälisissä konferensseissa. Näin varmistetaan, että opetus on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvaa.

Maisteriopinnot (120 op) koostuvat kemian opetuksen maisterikursseista, pedagogisista opettajaopinnoista (60 op) ja pro gradu -tutkielmasta. Pedagogiset opinnot pitävät sisällään yleistä kasvatustiedettä, ainekohtaisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä opetusharjoittelun harjoittelukouluissa). Ne suoritetaan Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa Helsingin keskustassa.

Opintojen loppuvaiheessa suoritettava pro gradu on kuusi kuukautta kestävä itsenäinen kemian opetuksen tutkimusjakso, jossa pääsee soveltamaan kaikkea koulutuksessa opittua. Gradu-tutkielma on koko tutkinnon ehdoton huippukohta. Tutustu kemian opetuksen opinnäytetöihin.

Opintojesi aikana pääset myös tutustumaan kansainväliseen yhteistyöhömme. Yksikössä vierailee jatkuvasti kansainvälisiä vieraita ja opiskelijoita. Vieraita on ollut mm. Australiasta, Kiinasta, Sloveniasta, Etelä-Koreasta, USA:sta ja Singaporesta. Lukuvuonna 2017–18 vierailevana opiskelijana on Maya Kaul Kaliforniasta. 

Kemian opettajankoulutus antaa hyvät valmiudet myös tutkijan uralle. Valmistuneet voivat suorittaa filosofian tohtorin (FT) tai filosofian lisensiaatin (FL) jatkotutkintoja kemian opetukseen liittyen. 

Jatko-opinnot koostuvat pääasiallisesti kemian ja kemian opetuksen opinnoista sekä tutkimusta tukevista metodiopinnoista. Lisäksi jatkotutkintoon kuuluu lisensiaatintutkielma tai väitöskirjatutkimus. Yksiköstä on valmistunut yhteensä 12 tohtoria. Tutustu tohtoreidemme väitöskirjoihin.

Jos kemian opetuksen jatko-opinnot kiinnostavat, ota yhteyttä professori Maija Akselaan.

Kemian opetuksen linjalta on valmistunut ja työllistynyt satoja kemian opettajia. Työllistymisnäkyvät ovat erinomaiset, sillä kemian taitojen ja pedagogisen osaamisen yhdistäminen on työnantajien keskuudessa haluttua osaamista.

Kemian opettajat työllistyvät monipuolisesti koulutus-, suunnittelu-, johto- ja myyntitehtäviin.  Alumnejamme löytyy esim. oppilaitoksista (mm. perusopetus, lukiokoulutus, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut), kemianteollisuudesta, kustannusalalta, media-alalta ja pelialalta.

Työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomea. Monet valitsevat myös kansainvälisen uran.

Molekyylimalleja

Kemian aineenopettajakoulutuksesta vastaa Kemian opettajankoulutusyksikkö. Yksikkö on toiminut kemian opetuksen ja sen tutkimuksen edelläkävijänä ja uudistajana jo yli 15 vuotta. Kemian opettajankoulutusyksikkö on perustettu Helsingin yliopiston kemian laitokselle 1.8.2001. Yksikköä johtaa professori Maija Aksela.

Yksikössä tutkitaan kemian opetusta ja oppimista. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. kemian opetuksen ja opettajien koulutuksen kehittämisessä. Yksikkö toimii yhteistyössä kemian opetusta tukevien ja kehittävien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tutustu kemian opetuksen tutkimukseen.