Matematiikka on abstrakti ja universaali tiede. Sen merkitys näkyy nykyihmisen arjessa teknologian kehityksen ansiosta enemmän kuin koskaan ennen.

Matemaatikot käyttävät työssään täsmällisesti määriteltyjä käsitteitä ja todistavat niiden välisiä suhteita kuvailevia teoreemoja. Lisäksi he kehittävät algoritmeja, joiden kautta matemaattista teoriaa sovelletaan. Puhtaan matematiikan aloilla tutkitaan matemaattisten teorioiden sisältä kumpuavia tieteellisiä kysymyksiä. Sovellettu matematiikka puolestaan painottuu enemmän ympäröivästä fyysisestä maailmasta ja muista tieteenaloista nousevien kysymysten tutkimiseen matemaattisin keinoin. Matematiikka liittyy vahvasti ongelmanratkaisuun ja sen menetelmien kehittämiseen. Matemaattiselle ongelmanratkaisulle on luonteenomaista, että ongelmia tutkitaan käsitteellisellä tasolla, jolloin syntyneitä ratkaisumenetelmiä voidaan soveltaa hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Tutkimustyötä tehdään tyypillisesti yhteistyössä usean tutkijan kesken.

Matematiikan opintosuunnan perusopinnot muodostavat sillan koulumatematiikasta abstraktiin yliopistomatematiikkaan. Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin matemaattisiin käsitteisiin, opetellaan matemaattista päättelyä sekä matematiikasta viestimistä. Perusopintojen jälkeiset opinnot antavat laajan matemaattisen yleissivistyksen ja syventävät kykyä abstraktiin ajatteluun. Ne pitävät sisällään modernin matematiikan taustalla olevat klassiset teoriat puhtaan ja sovelletun matematiikan keskeisiltä aloilta.

Matematiikan opintosuunnan opintokokonaisuus johdattaa askel askeleelta ymmärtämään modernin matematiikan kiehtovaa maailmaa ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Se tarjoaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin matemaattisten tieteiden parissa.

OPINTO-OHJEET

Matematiikan opintosuunta