Ohjelman rakennekaavio

 

Kaikilla neljällä opintosuunnalla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Aineopinnot matematiikassa kuuluvat myöskin kaikkiin opintosuuntiin. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan matematiikan perusopintojen lisäksi myös joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen (tai molempien) perusopinnot. Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa, mutta näin ei tarvitse tehdä. Opintosuunta on valittava viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana ennen kandidaatintutkielman aloittamista. Opiskeluohjeita löydät student-guidesta sekä HOPS-Moodlesta.

Huomaa, että rakennekaavion blokkien - opintokokonaisuuksien - sisällöistä annetaan alla tiedot opetusperiodeista joissa opintojaksot opetetaan, sekä opiskeluvuodesta johon tietty opintojakso on parhaiten sijoitettavissa. Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen on muutamilla matematiikan ja tilastotieteen kursseilla uudet aikataulut. Tiedot löytyvät täältä.

Linkki kandidaatin tutkielman ohjeisiin

Opintokokonaisuudet toisista koulutusohjelmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa. Pääsääntöisesti maksuttomia opintoja HY:n opinto-oikeuksilla. Joitakin oman ohjelman voi suorittaa myös kesällä ja tällöin niiden koodinimi on AYMAT, ja se on täysin vastaava kyseisen MAT-suorituksen kanssa. Avoin yliopisto julkaisee keväällä tulevan kesän opintotarjonnan.

Vaihto-opiskelu ulkomailla

Jokaiselta opintosuunnalta voi jatkaa vähintään yhteen maisteriohjelmaan. Vaihtoehtoja on käytännössä useita, ja ne on koottu erilliselle maisteriopinnot-sivulle.

 

Matematiikan opintojen rakenne

 

MAT110 Matematiikan perusopinnot

  • Matematiikan perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuotena kaikilla opintosuunnilla.

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op Pakollinen kurssi
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P
MAT11003 Raja-arvot 5 op P
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op P
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op P

  • Opintojaksoille MAT11003, MAT11004 ja MAT11005 on vaihtoehtoinen englanninkielinen virtuaalikurssipaketti:

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11008 Advanced calculus 5 op

MAT210 Matematiikan aineopinnot

  • Matematiikan aineopinnot suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuotena. Opintokokonaisuuden laajuus matematiikan opintosuunnalla on vähintään 65 op. Tilastotieteen, ekonometrian ja tietojenkäsittelyteorian opintosuunnilla on vaihtoehtoisia matematiikan aineopintolaajuuksia. 
  • Maisterivaiheessa vakuutus- ja finanssimatematiikan erikoistumislinjalle aikovien on suositeltavaa sisällyttää kandiopintoihin kurssit: Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb, Tilastollinen päättely II ja Lineaariset mallit I.
  • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja MAST-ohjelmasta.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P kaikilla opintosuunnilla ja suoritus 1. opiskelusyksynä opintojakson MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II jälkeen.
MAT21002 Sarjat 5 op P kaikilla opintosuunnilla. Vaihtoehtoinen englanninkielinen virtuaalikurssi.
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P kaikilla opintosuunnilla
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op P
MAT21005 Topologia Ia 5 op P
MAT21006 Topologia Ib 5 op P
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op P
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op P
MAT21009 Kandidaatintutkielma 6 op P
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21016 Johdatus lukuteoriaan 10 op
MAT21017 Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op

 

Tilastotieteen opintosuunnan opinnot

 

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

  • Tilastotieteen perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana matematiikan perusopintojen rinnalla.

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op Pakollinen kurssi
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op P
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op P
MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op P

MAT220 Tilastotieteen aineopinnot

  • Tilastotieteen aineopintojen laajuus on vähintään 45 op ja opinnot suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana matematiikan aineopintojen rinnalla.
  • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan opintoja ja tilastotieteen syventäviä opintoja MAST- ja LSI-ohjelmista. Myös tietojenkäsittelytieteen aineopintotasoiset kurssit ovat mahdollisia tilastotieteen aineopintokokonaisuudessa.

MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op P
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op P
MAT22003 Tilastollinen päättely II 10 op P
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op P
MAT22009 Lineaariset mallit II 5 op
MAT22005 Bayes-päättely 5 op P
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op P Tämä kurssi on opetusohjelmassa ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2019-2020. Mikäli suoritusta tarvitaan jo lukuvuonna 2018-2019, suoritetaan MAST33001 Generalized linear models II.
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op P
MAT22008 Kandidaatintutkielma 6 op P
 

 

Ekonometrian opintosuunnan opinnot

 

MAT230 Ekonometrian aineopinnot

ECOK-210 TA3a Mikrotaloustiede I 5 op P
ECOK-211 TA3b Mikrotaloustiede II 5 op P
ECOK-212 TA3c Peliteoria 5 op P
ECOK-213 TA4a Makrotaloustiede I 5 op P
ECOK-214 TA4b Makrotaloustiede II 5 op P
ECOK-215 TA4c Talouskasvu 5 op P
ECOK-280 TA8 Taloustieteen kandidaatinseminaari 4 op P
ECOK-290 TA9 Kandidaatintutkielma 6 op P

 

Tietojenkäsittelyteorian opinnot

TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

TKT10001 Johdatus tietokäsittelytieteeseen 5 op P
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 op P
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op P
TKT10004 Tietokantojen perusteet 5 op P
TKT10005 Tietokoneen toiminta 5 op P

MAT240 Tietojenkäsittelyteorian aineopinnot

TKT20001 Tietorakenteet ja algoritmit 10 op P
TKT20002 Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op P
TKT20003 Käyttöjärjestelmät 5 op P
TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op P
TKT20005 Laskennan mallit 5 op P
TKT20013 Kandidaatintutkielma 6 op P
jompikumpi seuraavista on P
TKT20008 Tekoäly 5 op
TKT20009 Tietoturva 5 op
vähintään yksi seuraavista harjoitustöistä on P
TKT20010 Tietorakenteet ja algoritmit 4 op
TKT20011 Tietokantasovellus 4 op
TKT20012 Tietoliikenne 4 op

HOPS-Moodle

Viestintä ja kieliosaaminen 10 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op, matematiikan ja tilastotieteen opintosuunnilla kandiseminaarin yhteydessä, tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalla TKT50001, ekonometrian opintosuunnalla ECOK-xxxx

Toinen kotimainen kieli 3 op ja vieras kieli 4 op, katso tiedot kielikeskuksesta

Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet 5 op

DIGI-100A tai DIGI-400A Opiskelijan digitaidot 2 op
MAT20005 Akateemiset taidot 1-2 op
TKT50003 Tietokone työvälineenä 1 op
MAT20004 Latex-kurssi 1 op

Työelämä ja asiantuntijuus 10 op, kaksi seuraavista

MAT20008 Harjoittelu matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa 5 op
MAT20009 Työelämäportfolio 5 op
MAT20002 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op, myös aineopintojen opintojakso
MFK-403 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
TKT20007 Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille on tietoja täällä.

Opintokokonaisuudet muille koulutusohjelmille

 

Opintokokonaisuudet muille koulutsohjelmille2