Matematiikka on abstrakti ja universaali tiede. Sen merkitys näkyy nykyihmisen arjessa teknologian kehityksen ansiosta enemmän kuin koskaan ennen. Matemaatikot käyttävät työssään täsmällisesti määriteltyjä käsitteitä ja todistavat niiden välisiä suhteita kuvailevia teoreemoja. Lisäksi he kehittävät algoritmeja, joiden kautta matemaattista teoriaa sovelletaan. Puhtaan matematiikan aloilla tutkitaan matemaattisten teorioiden sisältä kumpuavia tieteellisiä kysymyksiä. Sovellettu matematiikka puolestaan painottuu enemmän ympäröivästä fyysisestä maailmasta ja muista tieteenaloista nousevien kysymysten tutkimiseen matemaattisin keinoin. Matematiikka liittyy vahvasti ongelmanratkaisuun ja sen menetelmien kehittämiseen. Matemaattiselle ongelmanratkaisulle on luonteenomaista, että ongelmia tutkitaan käsitteellisellä tasolla, jolloin syntyneitä ratkaisumenetelmiä voidaan soveltaa hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Tutkimustyötä tehdään tyypillisesti yhteistyössä usean tutkijan kesken.

Matematiikan opintosuunnan perusopinnot muodostavat sillan koulumatematiikasta abstraktiin yliopistomatematiikkaan. Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin matemaattisiin käsitteisiin, opetellaan matemaattista päättelyä sekä matematiikasta viestimistä. Perusopintojen jälkeiset opinnot antavat laajan matemaattisen yleissivistyksen ja syventävät kykyä abstraktiin ajatteluun. Ne pitävät sisällään modernin matematiikan taustalla olevat klassiset teoriat puhtaan ja sovelletun matematiikan keskeisiltä aloilta.

Matematiikan opintosuunnan opintokokonaisuus johdattaa askel askeleelta ymmärtämään modernin matematiikan kiehtovaa maailmaa ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Se tarjoaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin matemaattisten tieteiden parissa.

Tilastotieteen opintosuunnan opinnoissa perehdytään tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa systemaattisia piirteitä. Tilastotiede on havaintoihin liittyvän epävarmuuden matemaattista kvantifiointia ja hallintaa. Lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi lääketieteen, osakemarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Tilastollinen päättely on käänteistä todennäköisyyslaskennalle ja deduktiiviselle matemaattiselle päättelylle: havaintojen perusteella rakennetaan, induktiivista päättelyä käyttäen, tarkasteltavia ilmiöitä kuvaava todennäköisyysmalli. Tilastotieteen ydin on dataan liittyvän satunnaisuuden ja epävarmuuden kvantitatiivisessa mittaamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä reaalimaailmaa koskevista tuntemattomista ja suoran havainnoinnin tavoittamattomissa olevista kysymyksistä. Tilastotieteen opintojen keskiössä on todennäköisyyslaskentaan juurtuvan matemaattisen ja teoreettisen sisällön lisäksi data-analyysillä huomattava rooli.

Ekonometrian opintosuunnan tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta ja valmiudet seurata taloudellista kehitystä sekä analysoida kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä. Tutkinnon suorittanut pystyy etsimään tietoja taloudesta ja analysoimaan monipuolisesti taloudellisia havaintoaineistoja opintosuuntaan sisältyvien runsaiden tilastomenetelmien opintojen ansiosta.

Ekonometrian opinnot vastaavat rakenteeltaan ja sisällöltään parhaissa ulkomaisissa yliopistoissa tarjottavia kvantitatiivisen taloustieteen kandiohjelmia. Kotimaisten kauppakorkeakoulujen ohjelmista ne poikkeavat erityisesti siinä, että tilastotieteen ja matematiikan osuus pakollisista opinnoista on suurempi ja  tavoitteena on antaa valmiudet vaativiin taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin. Taloustieteen kandiohjelmaan verrattuna ekonometrian opintosuunta sisältää vaativamman matematiikan perusopintokokonaisuuden ja laajemmat tilastotieteen opinnot. Opintojen rungon muodostaa taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus, jossa perehdytään keskeiseen mikro- ja makrotalousteoriaan sekä ekonometrisiin perusmenetelmiin. Opintosuunta sisältää laajan tilastotieteen opintokokonaisuuden, joka antaa monipuoliset valmiudet analysoida taloudellisia havaintoaineistoja ja valmentaa vaativiin ekonometrian opintoihin.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opinnoissa perehdytään matematiikan yleisiin periaatteisiin sekä tietojenkäsittelyssä tarvittaviin erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan. Opinnot antavat hyvän yleiskuvan nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista sekä niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta. Kandiopintojen aikana opitaan ohjelmoimaan alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltamaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita. Ohjelmistotuotannolla ja siihen liittyvillä harjoitustöillä on hieman kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa.