Opintojen sisältö ja rakenne

Helsingin yliopisto tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotasoista koulutusta kasvintuotantotieteissä, kotieläintieteessä, agroteknologiassa, maaperätieteessä ja maatalousekonomiassa.

Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat

 • avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka
 • kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät
 • kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka
 • maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon
 • maan tuottokyvyn ylläpito
 • kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta
 • kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi 
 • bioenergian tuottaminen ja energian käyttö
 • tuotannon ympäristövaikutusten hallinta
 • luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen
 • tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen
 • viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen
 • maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit

Maataloustieteiden kandidaattivaiheen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä kieliopinnoista, tieto- ja viestintätekniikan opinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelet maataloustieteiden perusteita sekä mm. biotieteitä, kemiaa, fysiikkaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt syvemmin yhteen maataloustieteiden moduuleista, joita ovat agroteknologia, kasvintuotantotiede, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede tai maatalousekonomia.

Opintojen alussa kaikki opiskelijat laativat yhdessä opintoneuvojan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa käydään läpi myös ensimmäisen vuoden keväällä tapahtuva moduulin valinta. Opiskelijavalintaa voidaan joutua tekemään moduulin valinnan yhteydessä opintomenestyksen perusteella. Moduulien kiintiöt ovat vuosittain:

 • Agroteknologia: 12 opiskelijaa
 • Kasvintuotantotiede: 35 opiskelijaa
 • Kotieläintiede: 25 opiskelijaa
 • Maaperä- ja ympäristötiede: 5 opiskelijaa
 • Maatalousekonomia: 10 opiskelijaa

Vapaavalintaisten opintojen avulla voit laajentaa osaamistasi oman koulutusohjelman muilla moduuleilla tai valita kokonaisuuksia yliopiston laajasta tarjonnasta. Opinnot sisältävät lisäksi käytännön työharjoittelua sekä työelämätaitojen opiskelua. Yhteisillä maataloustieteiden kursseilla työskentelet monitieteisissä ryhmissä ja opit ratkaisemaan käytännön ruoantuotannon ongelmia teoreettisen tiedon avulla.

Kandidaatin opinnot koostuvat luennoista ja harjoituksista, käytännön laboratorio- ja kenttäkursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Alla on esitetty MAAT-kandin tutkintorakenne yksinkertaistettuna kaavakuvana ja kuvan alla on MAAT-kandin opintojen 3-vuotinen mallipolku yksityiskohtaisena pdf:nä:

MAAT kandirakennekuva