Opintojen rakenne ja ajoitus

Mantsakandi rakenne

Maantiede tutkii alueellisesta näkökulmasta luonnonjärjestelmiä ja yhteiskunnan jäsentymistä sekä muutosta. Lisäksi tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta.

Pienryhmäopinnot, seminaarit ja kenttätyöskentely ovat oleellinen osa maantieteen opintoja. Kenttätyöskentelyssä teoreettista tietoa opitaan soveltamaan käytännössä. Geoinformatiikka on kaikille maantieteilijöille yhteinen työkalu sekä erillinen maantieteen tutkimusala.

Helsingin yliopiston maantieteen oppiaine kouluttaa ainoana yliopistona suomenkielisten aineenopettajien lisäksi myös ruotsinkielisiä maantieteen aineenopettajia. Aineenopettajakoulutukseen suuntaudutaan maantieteen kandiohjelmassa.

Maantieteen kandiohjelman opinnot suoritettuasi tunnet:

 • luonnonympäristön alueelliset prosessit sekä niiden kuvaamisen ja analysoimisen perusteet
 • geoinformatiikan perusteet
 • alueellisen kehityksen ja geopolitiikan perusmekanismit sekä alueelliset suunnittelukäytännöt
 • ympäristömuutoksen kehittyvissä maissa
 • kaupungistumisen ja kaupunkitilan muutoksen dynamiikan
 • jonkin maantieteen osa-alueen viimeaikaisen kehityksen
 • alan merkityksen ja toimijat yhteiskunnassa

Maantieteen kandiohjelmassa opit seuraavia taitoja:

 • määrällisten menetelmien perusteet (esim. kyselyt, tilastollisten aineistojen analysointi)
 • laadullisten menetelmien perusteet (esim. havainnointi, haastattelut, kyselyt ym.)
 • GIS-menetelmien perustaidot, mukaan lukien kartografinen viestintä
 • tieteellisen viestinnän perusteet
 • projektityöskentelyn ja -raportoinnin perusteet
Maantieteen kandi ajoitus

 

Ensimmäisenä vuonna opiskellaan maantieteen perusopinnot ja osa aineopinnoista. Opinnot koostuvat johdantoluennoista ja kirjallisuudesta sekä laajoista harjoitus- ja kenttäkursseista, joilla opiskellaan maantieteellistä teoriaperustaa ja menetelmiä. Muina opintoina on mm. tietotekniikkaa ja kieliä.

Toisena opiskeluvuonna vuorossa ovat menetelmätieteiden opinnot (15 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (25 op) ja muita opintoja, kuten akateemisia taitoja, tiedonhakua, kieliä ja työelämään orientoivia opintoja. Opettajiksi suuntautuvat tekevät toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op).

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita oman kiinnostuksen mukaisia kokonaisuuksia Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden yliopistojen/korkeakoulujen JOO-opinnoista. Omalla laitoksella voi suorittaa geoinformatiikan 25 op:n opintokokonaisuuden.

Kolmantena vuonna keskitytään jälleen maantieteen aineopintoihin. Kirjallisuuden, luentojen ja erikoiskurssien lisäksi niihin kuuluu seminaari, jossa aloitetaan kandidaatintutkielman valmistelu. Tutkielma kirjoitetaan valmiiksi kevätlukukauden aikana. Lisäksi ohjelmassa ovat loput vapaasti valittavat opinnot (25 op) ja muita opintoja, esim. kieliä ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso.

Alla mainitut kurssit järjestetään lukuvuonna 2018 - 2019. Tarjolla olevat kurssit voivat vaihtua vuosittain, kaikkia kursseja ei välttämättä tarjota joka vuosi. 

Maantieteen perusopinnot, 25 op:

 • MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
 • MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op
 • MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op
 • MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op
 • MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op
 • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi, 5 op
 • MAA-107 Miljögeografi, 5 op

Maantieteen aineopinnot, 35 op:

 • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
 • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
 • MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
 • MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5 op
 • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
 • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
 • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 5 op:

 • MAA-401A Akateemiset taidot: HowULearn, opiskelutaidot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
 • DIGI-100A Opiskelijan digitaidot, 2 op
 • Vieras kieli, englanti, 2 op (integroituna kurssiin MAA-101)

Maantieteen aineopinnot, 5 op

 • MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäristössä, 5 op

Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op:

 • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
 • MAA-222 Asiakirja- ja dokumenttianalyysi ihmismaantieteessä, 5 op
 • Vapaasti valittava kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op, esim.
  • MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I
  • VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
  • KSV-402 Johdatus tilastotieteisiin
  • FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely

Vapaasti valittava opintokokonaisuus, 25 op

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 14 op:

 • MAA-402 Tieteellinen viestintä, 1 op
 • DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, 1 op
 • KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot, 2 op
 • Vieras kieli, 2 op
 • Toinen kotimainen kieli, 3 op
 • MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5 op

Maantieteen aineopinnot, 15 op:

 • MAA-232 - MAA-237 Valinnainen kirjakori: luonnonmaantiede, ihmismaantiede, kehitysmaantiede, kaupunkimaantiede, suunnittelumaantiede tai geoinformatiikka, 5 op
 • MAA-288 LuK-seminaari, 4 op
 • MAA-289 Kanditutkielma, 6 op

Sekä valinnaisia aineopintojen luentoja yhteensä 10 op, esimerkiksi: 

 • MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5 op
 • MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
 • MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä, 5 op
 • MAA-241 Maantieteellinen tutkimus käytännössä, 5 op
 • MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
 • MAA-243 Liikenne ja logistiikka, 5 op
 • MAA-244 Yleiskaavoituskurssi, 5 op
 • MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
 • MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja, 5 op
 • MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
 • MAA-250 Kansalaisosallistuminen alue- ja kaupunkisuunnittelussa: ihmismaantieteen näkökulma, 5 op
 • MAA-251 Johdanto nuorten maantieteeseen, 5 op

Vapaasti valittava opintokokonaisuus ja/tai opintojaksoja, 25 op

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 6-11 op:

 • MAA-401B Akateemiset taidot 2: kandipalaute ja yliopiston palaute, 1 op
 • MAA-404 Projektityökurssi, 5 op tai MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op