Pöydän ääressä

Kandiopinnoissa on paljon ns. luentokursseja. Luennot alkavat aina 15 min yli tasatunnin ja kestävät 1h 45 min. Ensimmäisellä luentokerralla kerrotaan, miten kurssi suoritetaan: onko luennoilla läsnäolopakkoa, onko ryhmätöitä, harjoitustehtäviä, käytetäänkö kurssilla Moodle-kurssialustaa, miten kurssisuoritus arvioidaan jne. Ensimmäisellä kerralla onkin välttämätöntä olla paikalla. Useimmat opettajat jakavat kurssimateriaalin Moodle-oppimisalustan kautta. Luennolla käydään opettajan johdolla kurssin keskeinen sisältö läpi ja opettaja pyrkii tukemaan opiskelijan oppimista omalla asiantuntemuksellaan.

Kursseilla olet opiskelijana aktiivisessa roolissa: otat ohjatusti selvää asioista yksin tai ryhmässä. Esimerkiksi ;

  • kirjoitat oppimispäiväkirjoja tai yhteenvetoja kurssin aiheista ja oppimistasi asioista
  • pohdit pienryhmissä luennon aiheeseen sopivan, kiinnostavan ongelman ja ratkaiset sen sekä esität tulokset muille esitelmänä, posterina tai ryhmäesityksenä
  • opiskelet videoluennolta teorian kotona ja teet luennolla harjoituksia ohjatusti yhdessä muiden kanssa (Flipped classroom)
  • teet kurssin päätteeksi yksilötentin luentosalissa, tenttiakvaariossa tai verkkoympäristössä moodlessa tai kotitentin tai ryhmätentin

Jotkut kurssit toteutetaan projekteina. Tällöin voi lähtökohtana olla esim. pilaantunut maa-alue, josta tehdään alkuselvitys, suoritetaan kentällä näytteenotto, analysoidaan näytteet laboratoriossa ja lopulta raportoidaan tulokset. Samalla opitaan paljon työelämässä tarvittavia työskentelytaitoja.

Joillakin kursseilla pääosa työskentelystä tehdään tietokoneen ääressä. Tälläisiä kursseja ovat esim. paikkatietokurssit ja  matemaattisen mallinnuksen kurssit. Myös kaikilla kursseilla, joilla opitaan käyttämään joitakin ohjelmistoja, harjoitukset tehdään tietokoneella.

Monet geologiset  aineistot ovat sähköisissä tietopankeissa ja arkistoissa ja niiden sujuva käyttö on opiskelijan arkea. Tietotekniset taidot kehittyvät opintojen aikana kuin itsestään.