Mistä tutkinto koostuu?

Geotieteiden kandiohjelman kolmivuotiset opinnot ovat yhteisiä kaikille, minkä jälkeen valmistut luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK), eli kandiohjelman sisällä ei ole opintosuuntia. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, sinulla on automaattisesti opinto-oikeus myös ylempään maisterin tutkintoon. Geotieteiden kandiohjelmasta vie opintopolkuja useampaan maisteriohjelmaan, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan, jonka sisällä on edelleen valittavissa neljä eri opintosuuntaa.

Erikoistuminen eri maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin tapahtuu muiden aineiden valinnaisten opintokokonaisuuksien kautta. Kaikki kandiohjelman opiskelijat lukevat 15 op kemiaa ja 15 op menetelmätieteitä (mm. GIS, tilastokurssi ja ohjelmointikurssi).

Kaikille yhteisiä ovat myös kieliopinnot (10 op), TVT-opinnot ja työlämään valmentavat opinnot (10 op).

Perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista kursseista:

 • Geologiset prosessit, 5 op
 • Geologiset materiaalit, 5 op
 • Maan ja elämän kehitys, 5 op
 • Luonnonvarat ja ympäristö , 5 op
 • Suomen geologinen kehitys, 5 op

Aineopinnot 60 op koostuvat seuraavista kursseista:

 • Hydrogeologian ja geokemian kurssipaketti (10 op) : Hydrogeologia, 5 op; Geokemia, 5 op.
 • Petrologian kurssipaketti (10 op): Petrologian teoria, 5 op; Petrografian harjoitukset, 5 op
 • Kallioperägeologian kurssipaketti (10 op): Rakennegeologia, 5 op; Kallioperägeologian kenttäkurssi, 5 op
 • Sedimentologian ja stratigrafian kurssipaketti (15 op): Sedimentologia, sedimenttipetrologia ja stratigrafia, 5 op; Sedimentologian kenttäkurssi, 5 op; Quaternary Geology and Biostratigraphy, 5 op
 • Kandiksi -kurssipaketti (15 op) : Kandidaatin tutkielma, 6 op; Kandiseminaari 4 op; Kandidaatintentti, 5 op

Geotieteiden kandiohjelma koostuu pääaineessa perus- (25 op) ja aineopinnoista (60 op) sekä muista opinnoista, joiden jälkeen valmistutaan luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK, 180 op). Geotieteiden pääaineopinnot ovat yhteiset kaikille opiskelijoille luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon saakka. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka perusta luonnontieteelliseen ajatteluun sekä laaja yleisnäkemys geologian ja kiinteän maan geofysiikan eri osa-alueilta. Opintojen rakenne on seuraava:

 • Geotieteiden perusopinnot, 25 op
 • Geotieteiden aineopinnot, 60 op (sis. kandidaatintutkielma 6 op)
 • Kemian opintokokonaisuus 15 op
 • Geotieteiden menetelmäopinnot  15 op (sis. geoinformatiikka eli paikkatieto, tilasto- ja ohjelmointiopintoja)
 • 30 op muita luonnontieteitä (kuten fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, tietojenkäsittelytiedettä, maantiedettä, biologiaa) suuntautumisen mukaisesti.
 • Kieliopinnot 10 op (sis. luku-, kirjoitus- ja suullisen viestinnän taitoja äidinkielellä, toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä)
 • Työelämävalmiuksia 10 op ( Geologina työelämässä kurssi ja GIS jatkokurssi)
 • 5 op sisältäen tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet sekä akateemiset taidot
 • 10 op vapaasti valittavia opintoja

LuK-tutkinnon laskennallinen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.

Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna LuK-tutkinto tai vastaavat opinnot.

Geotieteiden kandidaatin tutkinto