Opiskelu ohjelmassa

Kandiohjelman opintosuunnista fysiikan, fysiikan laajan kandin, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen ja meteorologian opintosuunnat ovat suomenkieliset. Osassa valinnaisista kursseista opetus saatetaan järjestää englannin kielellä, mutta opintosuorituksissa (harjoitukset ja tentit) on aina mahdollista käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Fysiikan opintosuunnan voi suorittaa myös kokonaan ruotsinkielisenä. Muissa opintosuunnissa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.

Luonnontieteiden kandidaatintutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka laajuus on 6 op. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

Halutessasi voit hakea opiskelijavaihtoon. Perinteisten lukukauden ja lukuvuoden mittaisten vaihtojen lisäksi monet kansainväliset tutkimuslaitokset kuten CERN ja ESRF tarjoavat kesäharjoittelupaikkoja kandiopiskelijoille.

Fysiikan tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, ja kaikki tutkimusryhmät tekevät yhteistyötä myös ulkomaisten tahojen kanssa. Osa opinnäytteistä tehdään kansainvälisissä projekteissa. Fysiikan laitoksen henkilökunnasta merkittävä osa on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Englanninkielinen opetus on kuitenkin pääsääntöisesti keskitetty maisteriopintoihin.