Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Laboratoriomenetelmien ja tietotekniikan kehittymisen myötä biologisen tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa vahvan pohjan tämän tiedon soveltamiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit
 • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
 • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
 • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
 • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
 • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. Maisteriohjelman valinta) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Yhteisen molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekuntamaatalous-metsätieteellinen tiedekunta sekä biotekniikan instituutti (HiLIFE yksikkö).

Lisätietoa koulutusohjelmasta kandiohjelman verkkosivuilla

Kandidaatin tutkinnon opetuskielenä on pääasiassa suomi ja jossakin määrin englanti (luennot, harjoitustyöt, seminaarit). Suuri osa opetusmateriaalista on kuitenkin englanninkielistä (tenttikirjat, oheislukemisto). Useita opintojaksoja järjestetään myös ruotsiksi ja kaikki kurssit voi tenttiä suomen lisäksi myös ruotsin kielellä.

Ohjelman erikoisuutena on mahdollisuus suorittaa tutkinto kaksikielisenä (suomi ja ruotsi). Kaksikielisen tutkinnon (KaTu) ohjelmassa vähintään tutkinnon kolmasosa (60 opintopistettä) suoritetaan toisella kotimaisella kielellä (ruotsi). Kielikeskus tarjoaa tukea opiskeluun toisella kielellä.

KaTu-opiskelija saa tutkintotodistukseensa merkinnän siitä, että hän on suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Lisäksi opiskelija saa virallisen todistuksen kielitestistä (CEFR/C1). Kaksikielinen tutkinto kehittää käytännön kielitaitoa, mikä parantaa opiskelumahdollisuuksia muissa Pohjoismaissa ja voi olla valttikortti työnhaussa.

Helsingin yliopistossa on runsaasti eri alojen ruotsinkielisiä kursseja, joita voi sisällyttää Katu-tutkintoon. Myös muissa Suomen yliopistoissa sekä Pohjoismaiden yliopistoissa ruotsiksi suoritetut kurssit voi liittää tutkintoon.

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista (biokemia, genetiikka, solubiologia, mikrobiologia ja kasvi- ja eläinfysiologia).
 • Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka sisältävät mm. bioinformatiikkaa, biokemiaa, genetiikkaa, fysiologiaa ja ravitsemustieteitä ja solu- ja kehitysbiologiaa.
 • Opinnoissa on paljon laboratoriokursseja, jotka auttavat sitomaan teoriatietoa käytäntöön. Opintoihin kuuluu myös aineopintoja tukevia kemian ja menetelmätieteiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja.
 • Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa tai jopa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.

Lisätietoa opintojen sisällöstä kandiohjelman verkkosivuilla.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon tieteenala on molekyylibiotieteet ja tutkintonimike luonnontieteiden kandidaatti(LuK).

Molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa voi myös hakea aineenopettajankoulutukseen, josta valmistuu biologian aineenopettajaksi. Koulutukseen on erillinen haku, johon on suositeltavaa osallistua jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto molekyylibiotieteissä koostuu seuraavista osista:

 • Molekyylibiotieteiden perus- ja aineopinnot 
 • pakolliset opinnot (sisältävät tutkielman)
 • valinnaiset opinnot  
 • Muut tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot (kieli- ja viestintäopinnot, työelämään orientoivat opinnot)
 • Vapaasti valittavat opinnot

siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK -tutkinnossa on vähintään 180 op.

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Huom! Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintovaatimukset poikkeavat hieman muista tutkintovaatimuksista. 

Aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija suorittaa valinnaisina opintoina 60 op toisesta opetettavasta aineesta, joka biologian opettajalla opiskelijallaon tavallisesti maantiede, mutta voi olla myös kemia, fysiikka, matematiikka tai terveystieto. Opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Lisätietoa opintojen rakenteesta ja opetussuunnitelmasta kandiohjelman verkkosivuilla

Lisätietoa aineenopettajan koulutuksen rakenteesta ja opetussuunnitelmasta kandiohjelman verkkosivuilla.  

Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa laadit noin 20-sivuisen kandidaatintutkielman (6 opintopistettä) molekyylibiotieteisiin kuuluvasta aiheesta. Kandidaatintutkielman tehtyäsi osaat laatia tieteellisen, kirjallisen esityksen äidinkielelläsi ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoja. Osaat myös esittää tutkielmasi suullisesti ja perustella näkemyksesi.

Lisätietoa kandidaatintutkielman tekemisestä opiskelijan ohjeissa.

Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa valmiudet moniin mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Yleensä kaikki kandidaattitutkinnon suorittaneet jatkavat maisteriopintoihin. Uratarinoita maisteriksi valmistumisen jälkeen kandiohjelman verkkosivuilla

Valittavissasi on monia tapoja kehittää osaamistasi:

 • Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteita ja -ohjelmia on lukuisia Euroopassa ja muualla maailmassa
 • Voit suorittaa työharjoittelun kansainvälisessä tutkimusryhmässä joko ulkomailla tai Suomessa
 • Voit osallistua Helsingin yliopiston englanninkieliseen opetukseen
 • Voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille
 • Voit toimia ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä
 • Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Vaihtoon lähteminen tai harjoittelun suorittaminen ulkomailla on hyvin suosittua, sillä siten saat opiskeluusi uusia näkökulmia, taitoja ja kontakteja, joista voi olla paljon hyötyä opiskelussa ja myöhemminkin työelämään tai jatko-opintoihin siirryttyäsi.

Lisätietoa opiskelijavaihdosta opiskelijan ohjeissa.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on Viikin kampuksen yhteinen koulutusohjelma, jonka toimintaan osallistuu monta tiedekuntaa ja yksikköä, mikä tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia kurssi- ja harjoittelumahdollisuuksia koko kampuksen alueelta. Kandidaatin tutkintoon voi myös sisällyttää valinnaisia opintoja esimerkiksi biologian, kemian, farmasian, ympäristötieteiden, elintarviketieteiden, liiketaloustieteiden, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssitarjonnasta.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opettajilla ja tutkijoilla on hyvät yhteydet myös

 • Helsingin yliopiston muihin tiedekuntiin ja erillislaitoksiin Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) –instituuttiin (yksikköinä mm. biotekniikan instituutti, neurotieteen tutkimuskeskus ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti) ja
 • yliopiston ulkopuolisiin tutkimuskeskuksiin (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus LUKE) ja
 • bioalan yrityksiin.

Tämä takaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja myös Viikin kampuksen ulkopuolelta. Yhteistyötahot voivat olla myös tulevia työpaikkoja valmistuneille maistereille.

Viikin kampus on Suomen suurin bioalan opetuksen ja huippututkimuksen keskittymä, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen opiskeluun.

Lisätietoa Viikin kampuksen tutkimuksesta kampuksen verkkosivuilla.

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Molekyylibiotieteiden opetus- ja tutkimusaiheet liittyvät ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin kuten ihmisen terveyteen, ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä bioenergian ja ravinnon tuotantoon.  Molekyylibiotieteiden opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tutkimusprojekteihin etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. 

Esimerkkejä molekyylibiotieteisiin liittyvien maisteriohjelmien tutkimusaloista:

 • genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma: genetiikka ja genomiikka, biokemia ja rakennebiologia, solu- ja kehitysbiologia, terveyden biotieteet
 • mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: bakteriologia, elintarvikemikrobiologia, virologia, ympäristömikrobiologia
 • ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma: ravitsemusfysiologia, ravinto ja terveys, kansanravitsemus, ruokapalvelut ja ruokakäyttäytyminen
 • kasvibiologian maisteriohjelma: kasvimolekyylibiologia ja -biotekniikka, kasvien fysiologia, kasvien kehitysbiologia, ekologia ja evoluutiobiologia, genomitutkimus
 • ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma: evoluutiobiologia, evolutiivinen genetiikka, genomiikka, molekyyliekologia
 • elintarviketieteiden maisteriohjelma: elintarvikekemia, elintarviketeknologia, elintarvikkeiden laatu, terveellisyys ja turvallisuus, molekyyligastronomia
 • maataloustieteiden maisteriohjelma: kotieläinjalostus ja -biotekniikka, kasvinjalostus, kasvipatologia, kasvi- ja eläingenomiikka
 • metsätieteiden maisteriohjelma: metsäbiotekniikka, metsäpatologia, genomiikka
 • neurotieteen maisteriohjelma: molekulaarinen neurotiede, neurobiologia ja –fysiikka
 • elämäntieteiden informatiikan maisteriohjelma: bioinformatiikka, biomatematiikka, biostatistiikka, ekologia, evoluutiobiologia, genetiikka, genomiikka, systeemibiologia
 • Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: lääketieteellinen tutkimus perustieteistä kliiniseen tutkimukseen ja päinvastoin

Lisätietoa tutkimuksesta kandiohjelman verkkosivuilla.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen laaja-alainen koulutusohjelma. Kandidaatin tutkinnon suoritat bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Sen jälkeen voit jatkaa opintojasi jossain Helsingin yliopiston maisteriohjelmassa etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta: 

 • genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma
 • ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
 • kasvibiologian maisteriohjelma
 • ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • elintarviketieteiden maisteriohjelma
 • maataloustieteiden maisteriohjelma
 • metsätieteiden maisteriohjelma
 • elämäntieteiden informatiikan maisteriohjelma
 • neurotieteen maisteriohjelma

Lisäksi voit hakea erillisen haun kautta englanninkieliseen Translational Medicine –maisteriohjelmaan (lääketieteellinen tdk) ilman täydentävien opintojen suorittamista.

Voit myös halutessasi hakea erillisvalinnan kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa maisteriohjelmavaihtoehdoista kandiohjelman verkkosivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.