Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
18000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Miksi mikrobit ovat planeettamme tärkein eliöryhmä? Miten mikrobiologista tietoa hyödynnetään lääketieteessä, elintarvikkeiden tuotannossa ja teollisuudessa? Kuinka viruksia, bakteereja ja muita mikrobeja tutkitaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan opinnoista.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi:

 • ymmärrät mikrobien globaalin merkityksen elämän ja ympäristön muokkaajina
 • ymmärrät mikrobien potentiaalin uusien sovellusten, kuten elintarvikkeiden, lääkkeiden ja teollisuusprosessien kehittämisessä
 • ymmärrät mikrobien toiminnan molekulaariset mekanismit
 • osaat arvioida ympäristön muutosten vaikutuksia mikrobiyhteisöihin ja sitä kautta biosfäärin toimintaan
 • osaat arvioida mikrobien ja niiden käytön aiheuttamia riskejä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa
 • osaat arvioida mikrobien ja biotekniikan käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja kaupallistamisen edellytyksiä
 • ymmärrät mikrobien pääryhmien tärkeimmät toimintamekanismit
 • tunnet tärkeimmät taudinaiheuttajat ja taudinaiheuttamismekanismit
 • hallitset tärkeimmät mikrobiologiset ja biotekniset tutkimusmenetelmät, tutkimustulosten tulkinnan ja arvioinnin
 • kykenet kehittämään ja arvioimaan uusia mikrobiologisia ja bioteknisiä sovelluksia
 • pystyt suunnittelemaan ja johtamaan mikrobiologista/bioteknistä toimintaa ja ehdottamaan sopivia toimenpiteitä erilaisissa tilanteissa
 • tiedät miten tieteellisesti pätevää tietoa etsitään, tuotetaan ja arvioidaan kriittisesti
 • pystyt välittämään oleellista tietoa aiheestasi eri kohderyhmille niille sopivalla tavalla ja toimimaan kansainvälisessä ympäristössä

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Opetus on pääosin englanninkielistä. Tentit ja opinnäytteet voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • mikrobiologian, biotekniikan ja bioinformatiikan tutkimusmenetelmät
 • mikrobiologisen tiedon soveltaminen
 • mikrobiologisten ongelmien ratkaisu
 • kriittinen tutkimuslähtöinen tieteellinen ajattelu
 • mikrobiologisen ja bioteknisen tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • mikrobisolujen ja -yhteisöjen toimintaperiaatteet
 • tutkimuksesta tuotteeksi
 • johtaminen ja yritystoiminta ja patentointi
 • muut opinnot, joiden avulla voi suunnata tutkintoa kiinnostuksensa mukaan
 • uuden osaamisen luominen biologian alalla

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmaan voit tulla suoritettuasi kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden, elintarviketieteiden, ympäristötieteiden tai biologian koulutusohjelmista. Kukin kandidaattiohjelma antaa erilaisen, mutta riittävän osaamisen mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan koulutusohjelmaa varten. Tarvittaessa karsinta suoritetaan opintomenestyksen perusteella.

Muualla kandidaatintutkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tulevat maisteriohjelmaan maisterivaiheen valinnan kautta. Maisterivaiheen valinnan kautta hakevilta arvioidaan aiemmin suoritetut opinnot, kielitaito ja motivaatio.

Maisterin tutkintoa voi suunnata kiinnostuksen mukaisilla valinnaisilla opinnoilla.

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriopinnoissa vuorovaikutus opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä. Kursseilla käytetään vaihtelevia työskentelytapoja, kuten:

 • laboratoriotyöskentely, seminaarit, luennot
 • suulliset esitykset
 • kirjalliset raportit (yksilö, pari, ryhmä)
 • itsenäinen lukeminen
 • työharjoittelu, opetus tutkimusryhmissä, projektikurssit
 • suulliset ryhmätentit, kirjalliset tentit, kotiesseet

Opinnoista (120 op) vähintään puolet on mikrobiologian ja biotekniikan tieteenalaopintoja. Tieteenalaopintojen ja muiden opintojen valintojen kautta voit suuntautua esimerkiksi ympäristöasioihin, elintarvikkeisiin, viruksiin, sieniin, terveyteen ja mikrobitauteihin sekä mikrobibiotekniikkaan.

Maisterin lopputyön (maisterintutkielma) laajuus on 30 op. Tutkielma perustuu yleensä kokeelliseen tutkimusprojektiin, joka tehdään kokeneen tutkijan ohjauksessa. Tutkielmaprosessissa opiskelija harjaannuttaa itseään tieteellisessä ajattelussa, ongelmien havaitsemisessa, hypoteesien luomisessa, aineistojen keruussa, laboratoriotyöskentelyssä, tulosten analysoinnissa ja niiden loogisessa esittämisessä sekä omien tulosten suhteuttamisessa vallitseviin tieteellisiin käsityksiin. Tutkielma kirjoitetaan tieteellisen julkaisun muotoon, jossa tarkastellaan saatuja tuloksia kriittisesti tieteenalan näkökulmasta.

Mikrobiologian ja biotekniikan ohjelmasta valmistuneena maisterina sinulla on hyvät valmiudet siirtyä joko suoraan työelämään, jatkaa opintojasi tohtorivaiheeseen tai erikoistua sairaalamikrobiologiksi. Työelämään siirtyjille työllisyystilanne alalla on tilastojen mukaan ollut hyvä. Valmistuneet ovat sijoittuneet kotimaassa ja ulkomailla muun muassa seuraaville aloille:

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset)
 • Terveys-, elintarvike- ja ympäristövalvonta (elintarviketeollisuus, lääke- ja diagnostiikkateollisuus, viranomaistehtävät)
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (yritykset, ministeriöt, valvontavirastot, EU)
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset, ministeriöt, valvontavirastot, EU)
 • Opetus- ja koulutustehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut, lukiot ja peruskoulut, järjestöt). Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Mikrobiologian opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa tutkinnosta on mahdollista opiskella ulkomaisissa yliopistoissa. Myös Viikin kansainväliset opiskelijat ja tutkijat tuovat kansainvälisyyden osaksi opiskelijoiden arkea.

Viikin biotieteiden kampus tarjoaa monia mahdollisuuksia rikastuttaa opiskeluasi ja tutkintoasi.  Opetus ja tutkimus kattavat mikrobiologian eri osa-alueet molekyylitasolta ympäristöekologiaan ja globaaleihin prosesseihin. Voit myös syventää osaamistasi Helsingin yliopistossa vaikkapa bioinformatiikassa, kemiassa, oikeustieteessä, taloustieteessä ja monessa muussa oppiaineessa.

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa, joihin voit hakeutua tekemään opintoihin kuuluvan harjoittelun tai opinnäytetyön. Opiskelijajärjestöt HelixSymbioosi ja Lipidi sekä opiskelijoiden ja jo valmistuneiden mikrobiologien yhdistys Mikrobiologikilta järjestää monenlaista toimintaa: ekskursioita, seminaareja, tapaamisia.

Viikin kampuksen mikrobiologian ja biotekniikan tutkimus on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä. Lisää tietoa Viikin mikrobiologian ja biotekniikan tutkimuksesta:

Maisterin tutkinto antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen (tohtorin tutkinnot) useilla bioaloilla. Jatkotutkinnon voi suorittaa mikrobiologian ja biotekniikan lisäksi myös lähitieteissä, kuten biolääketieteessä tai metsätieteessä.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.