Metsätieteiden maisteriohjelma, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Maisterintutkinnon yleisopinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia vastata sekä akateemisen maailman että työelämän odotuksiin. Syventävissä opinnoissa opiskelija pääsee paneutumaan oman alansa aiheisiin ja kehittämään ammattitaitoaan muun muassa maisterintutkielman ja erikoistumisen mukaan valittavien kurssien kautta. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden kautta voi monipuolistaa ja syventää omaa osaamistaan.

Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan. Opintosuunnat puolestaan pitävät sisällään kaikkiaan 10 erikoistumisalaa.

Metsien ekologian ja käytön erikoistumisaloissa keskitytään metsä- ja suoekosysteemien eri osa-alueisiin ja käyttötapoihin, tarkastellaan metsien käytön suunnittelua ja siihen tarvittavan tiedon keruuta, tarkastellaan metsiä kuvaavia malleja, puunkorjuuta ja kuljetusta sekä puunjalostamista biotaloustuotteiksi. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa:

 • ilmastonmuutos
 • metsien hyönteis- ja sienituhojen torjunta
 • riistaeläinten populaatioiden hallinta
 • trooppisten metsien käytön problematiikka
 • uusien kaukokartoitusmenetelmien soveltaminen metsävarojen käytön suunnitteluun
 • eri arvojen ja tavoitteiden yhdistäminen metsä- ja biotaloudessa
 • metsien erilaiset kasvatusmallit
 • puunkorjuun ja kuljettamisen tehostaminen
 • lisäarvon tuottaminen biojalostuksen kaikilla osa-alueilla

Metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan opinnot perustuvat uudistuvan luonnonvaran kestävään käyttöön ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen globaalissa ympäristössä. Kohteena on metsään pohjautuvan teollisuuden ja liiketoiminnan globalisaatio ja rakenteellinen uudistuminen biotaloudeksi. Opiskelija perehtyy metsään pohjautuvan biotalouden kysymyksiin tuotannossa, markkinoinnissa ja politiikassa osana globaalia toimintaympäristöä.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kaikilla kursseilla voi halutessaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä suorituksissa, kuten tenttivastauksissa, esitelmissä ja maisterintutkielmassa.

Maisterintutkinnon yleisopinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia vastata sekä akateemisen maailman että työelämän odotuksiin. Syventävissä opinnoissa opiskelija pääsee paneutumaan oman alansa aiheisiin ja kehittämään ammattitaitoaan muun muassa maisterintutkielman ja erikoistumisen mukaan valittavien kurssien kautta. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden kautta voi monipuolistaa ja syventää omaa osaamistaan.

Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan. Opintosuunnat puolestaan pitävät sisällään kaikkiaan 10 erikoistumisalaa.

Metsien ekologian ja käytön erikoistumisaloissa keskitytään metsä- ja suoekosysteemien eri osa-alueisiin ja käyttötapoihin, tarkastellaan metsien käytön suunnittelua ja siihen tarvittavan tiedon keruuta, tarkastellaan metsiä kuvaavia malleja, puunkorjuuta ja kuljetusta sekä puunjalostamista biotaloustuotteiksi. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa:

 • ilmastonmuutos
 • metsien hyönteis- ja sienituhojen torjunta
 • riistaeläinten populaatioiden hallinta
 • trooppisten metsien käytön problematiikka
 • uusien kaukokartoitusmenetelmien soveltaminen metsävarojen käytön suunnitteluun
 • eri arvojen ja tavoitteiden yhdistäminen metsä- ja biotaloudessa
 • metsien erilaiset kasvatusmallit
 • puunkorjuun ja kuljettamisen tehostaminen
 • lisäarvon tuottaminen biojalostuksen kaikilla osa-alueilla

Metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan opinnot perustuvat uudistuvan luonnonvaran kestävään käyttöön ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen globaalissa ympäristössä. Kohteena on metsään pohjautuvan teollisuuden ja liiketoiminnan globalisaatio ja rakenteellinen uudistuminen biotaloudeksi. Opiskelija perehtyy metsään pohjautuvan biotalouden kysymyksiin tuotannossa, markkinoinnissa ja politiikassa osana globaalia toimintaympäristöä.

Metsätieteiden kandiohjelmasta valmistuneilla on oikeus jatkaa Metsätieteiden maisteriohjelmassa. Lisäksi maisteriohjelmaan on haku, joka on tarkoitettu muista kandiohjelmista ja ammattikorkeakouluista valmistuneille sekä kansainvälisille maisteriopiskelijoille.

HY:n seuraavista soveltuvista kandiohjelmista voit jatkaa suoraan Metsätieteiden maisteriohjelmaan etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta: biologian kandiohjelma, ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, molekyylibiotieteiden kandiohjelma.

Jos johonkin metsätieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, opiskelijat valitaan mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella.

Maisterihaussa opiskelijat valitaan metsätieteiden koulutusohjelmaan. Sisäänottovaiheessa opiskelija valitsee yhden kahdesta opintosuunnasta. Erikoistumisala valitaan viimeistään maisteriopintojen toisena vuonna.

Opintosuunnat, erikoistumisalat ja esimerkkejä niiden aihealueista:

Metsien ekologia ja käyttö

 1. Metsien ja soiden hoito ja ennallistaminen: metsien kestävä ja monitavoitteinen käyttö, turpeen käyttö.
 2. Metsien kasvu ja tuotos: kasvun ekofysiologia, tuotosekologia, metsän ja ilmakehän väliset ainevirrat
 3. Metsämaatiede: biogeokemia ja hydrologia metsämaissa, maa- ja juuriekologia.
 4. Metsäpatologia ja mykologia: metsien mikrobiologia ja epidemologia.
 5. Metsäeläintiede: metsähyönteisten biologia ja ekologia, metsien tuhoekologia
 6. Riistaeläintiede: riista ja yhteiskunta, riistatalouden suunnittelu, nisäkäsekologia
 7. Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö: trooppisten metsien metodit, peltometsäviljely.
 8. Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka: metsiä koskevan tiedon kerääminen ja käyttö päätöksenteossa, lasermittaukset, kaukokartoitus, metsävarojen inventointi.
 9. Metsäteknologia ja logistiikka: metsien tuotteiden hallinta, terramekaniikka, metsäbioenergia
 10. Puuteknologia: puutiede ja puu raaka-aineena, metsäteollisuuden laboratoriotyöt, puuraaka-aineen rakenne ja ominaisuudet.

Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka

Opintosuunnan opinnot koostuvat kaikille pakollisista ydinopinnoista ja valittavista opintojaksoista. Opintojen aihepiirejä ovat

 • Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen: strateginen liikkeenjohto ja markkinointi, vastuullisuus metsäalalla, asiakaslähtöisyys, innovaatiot
 • Metsäbiotalouden toimijoiden liiketalous, metsänkasvatuksen talous, metsäsijoittaminen ja ympäristötavoitteiden taloudelliset vaikutukset
 • Metsänomistajien tavoitteet, käyttäytyminen ja omistajakunnan rakenne
 • Kansainvälinen metsäpolitiikka: metsäalaan vaikuttavat globaalit prosessit ja muutostrendit yksilöiden, yhteisöjen ja kansakuntien näkökulmasta

Esimerkkejä kursseista löytyy maisteriohjelman sivuilta.

Metsätieteiden kandiohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin. Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää myös kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan. Kandi- ja maisteriopintojen opintosuunnat puolestaan pitävät sisällään kaikkiaan 10 erikoistumisalaa (kts. erikoistumisalat).  Metsätieteiden maisteriohjelmasta voi jatkaa mm. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaan.

Lisätietoja rakenteesta metsätieteiden maisteriohjelman sivuilla opiskelijan ohjeissa.

Maisteritutkielman (pro gradu – työn) tehtyään opiskelija osaa ratkaista tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti jonkin sovitun ja rajatun tutkimusongelman omaan erikoistumisalaansa liittyvästä mielenkiintoisesta aiheesta. Tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy tutkimusongelmaan ja sen taustakirjallisuuteen, oppii käyttämään eri tutkimusmenetelmiä sekä analysoimaan tuloksia ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Tutkielman tavoitteena on, että opiskelija osoittaa hallitsevansa alan keskeisen käsitteistön ja teoriat, sekä tieteelisen kielen (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). Tutkielma tehdään tyypillisesti joko metsätieteiden koulutusohjelman tutkimushankkeissa, tutkimuslaitosten tai yrityksen toimeksiantona. Näin tutkielman tekeminen tarjoaa myös hyviä verkostoja ja työllistymismahdollisuuksia.

Metsätieteiden tutkinto mahdollistaa opiskelijalle maailmanlaajuisestikin lähes ainutlaatuisen, laaja-alaisen osaamisen metsä- ja suoekosysteemien toiminnasta, metsien hoidosta ja hyödyntämisestä, metsien suojelusta, metsiin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä metsäbiotalouden liiketoiminnasta ja metsäpolitiikasta. Monipuolisia uramahdollisuuksia on esitelty metsätieteet.fi –sivustolla.

Opintojen aikana on useita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Esimerkiksi työharjoittelun ja graduaineiston keruun voi tehdä ulkomailla. Maisterintutkinnon kurssit ovat suurimmaksi osaksi englanniksi, ja niiden osanottajissa on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita. Vaihto-opiskelijoille voi toimia myös tuutorina, jolloin heihin tutustuminen luo kansainvälisiä suhteita ja verkostoja. Yksi esimerkki kansainvälisyydestä on Helsinki Summer School, joka tarjoaa korkeatasoisia intensiivikursseja ajankohtaisista aiheista ja kerää yhteen opiskelijoita jopa 60 eri maasta.

Metsäala kokonaisuudessaan verkottuu jatkuvasti entistä enemmän muiden alojen, kuten maankäyttö-, vaatetus-, pakkaus-, it-, palvelu- ja energia-alan sekä materiaali- ja kemianteollisuuden kanssa. Metsätieteiden koulutusohjelmissa opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään yli tiedekuntarajojen ja sen vuoksi tarjolla on paljon mielenkiintoisia kurssi- ja opintokokonaisuusmahdollisuuksia myös oman hakukohteen ulkopuolella. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa ympäristö- ja maankäyttötieteet, ilmakehätieteet, molekyylibiotieteet tai taloustieteet.

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Metsätieteissä opetus- ja tutkimus liittyvät ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin, kuten metsien ja muiden luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, bioenergian tuotannon uusiin menetelmiin sekä metsävaratietoon perustuviin digitaalisiin palveluihin. Metsätieteiden laitoksen opiskelijat pääsevät mukaan etsimään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin tutkimusprojektien kautta.

Metsätieteiden tutkimusaloihin kuuluvat mm.:

 • Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset
 • Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori
 • Metsäinformaation hallinta
 • Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit

Metsätieteiden laitos on mukana kahdessa Suomen Akatemian myöntämässä tutkimuksen huippuyksikössä:

Metsätieteiden alaisuudessa toimii tutkimusasema Hyytiälässä, jossa suuri osa muun muassa Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikön mittauksista sijaitsee (SMEAR II asema ). Hiilipuu-animaatiosta voi seurata, miten Hyytiälän SMEAR-aseman puut sitovat hiiltä juuri nyt.

Metsätieteiden koulutusohjelmassa on aloittanut uusi kansainväliseen metsäpolitiikkaan keskittyvä erikoistumisala. Lisää tietoa metsätieteiden koulutusohjelmiin liittyvästä tutkimuksesta

Metsätieteiden maisteriohjelma antaa oikeuden jatkaa opintoja tohtorinkoulutuksessa joko Suomessa tai ulkomailla. Noin neljä vuotta kestävä tohtorintutkinto avaa ovet akateemiseen maailmaan yliopistolle ja tutkimuslaitoksiin sekä tohtorikoulutusta vaativiin työtehtäviin. Helsingin yliopistolla on neljä eri alojen tutkijakoulua, joissa on yhteensä 32 erilaista tohtoriohjelmaa. Metsätieteiden maisteriohjelmasta valmistuneet voivat jatkaa opintojaan mm. Uudistuvien luonnonvarojen kestävän käytön tai Ilmakehätieteiden tohtoriohjelmissa.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.