Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Oletko koskaan ihmetellyt, miksi metsiä kutsutaan maailman keuhkoiksi ja miten ilmastonmuutos liittyy niihin? Tai miten puut kasvatetaan ja jalostetaan taimista tuotteiksi kestävästi ja tehokkaasti? Entä miten talous ja metsäympäristö liittyvät toisiinsa?

Näihin kysymyksiin vastataan metsätieteiden opinnoissa, jotka haastavat näkemään metsät ei vain lenkkiympäristöinä tai puuvarastoina, vaan monipuolisen ja uusiutuvan raaka-aineen lähteenä sekä monimutkaisina, ympäristöönsä kytkeytyvinä ekologisina kokonaisuuksina. Ihmisen ja luonnon sekä yhteiskunnan ja luonnonvarojen suhde on opetuksessa vahvasti läsnä.

Metsätieteiden koulutusohjelma tarjoaa laajan ja monipuolisen näkemyksen metsistä ja niiden käytöstä. Opinnot sisältävät ja soveltavat muun muassa biologiaa, liiketaloustiedettä, ympäristötieteitä, logistiikkaa, geoinformatiikkaa sekä tietotekniikkaa. Metsätieteistä valmistuneet ovat metsäekologian, metsävarojen hallinnan ja käytön, metsäekonomian ja markkinoinnin sekä metsäbiotalouden kansainvälisiä ammattilaisia, joilla on hyvät työllistymismahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tule siis opiskelemaan Helsingin yliopistoon yhteen maailman parhaista ja arvostetuimmista metsätieteiden koulutusohjelmista. Lisätietoa metsätieteiden opiskelusta, metsäalasta ja sen mahdollisuuksista saat metsätieteet.fi –sivustolta.

Suurin osa kandidaattiohjelman kursseista opetetaan suomeksi. Voit kuitenkin halutessasi käyttää ruotsin tai englannin kieltä suorituksissa (esimerkiksi tenttivastaukset, esitelmät). Opetuksessa korostuu kansainvälisyys ja osa oppimateriaalista on englanniksi.

Kandidaatin opinnoissa opiskelijat saavat ensin perusopinnoissaan laajat perustiedot ja -taidot metsätieteiden eri osa-alueilta ja erikoistuvat sitten aineopinnoissaan tarkemmin valitsemaansa alaan. Opittuja asioita pääsee jo ensimmäisenä opiskeluvuonna soveltamaan kenttäkursseilla, jotka kehittävät ryhmätyötaitoja ja käytännön osaamista.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opinnot jakaantuvat metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuuntiin, jotka sisältävät useampia erikoistumisaloja.

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta
Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan, metsien kasvatukseen ja hoitoon, puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi.

Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsien eri kasvatusmallit, metsien ja soiden ennallistaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön, uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun, retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen, puunkorjuun tehostaminen sekä puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi.

Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunta
Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunnassa painotetaan taloudellisia ja kaupallisia opintoja. Perusopinnot sisältävät kursseja metsäekonomian perusteista sekä metsäsektorin liiketaloudesta. Aineopintoihin kuuluu kursseja eri talouden osa-alueisiin liittyen, kuten markkinointiin, laskentatoimeen, johtamiseen, yrittäjyyteen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsäteollisuuden yhteiskuntavastuu, metsäbiotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, metsäalan asema ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsänomistajat ekosysteemipalveluiden tuottajina.

Opiskelijat valitaan metsätieteiden koulutusohjelmaan, ja ensimmäisen lukuvuoden opinnot käsittelevät metsätieteiden eri osia laaja-alaisesti. Tämän jälkeen opiskelijat voivat alkaa erikoistua heitä kiinnostavan opintosuunnan ja erikoistumisalan mukaisesti. Erikoistumisalan ja kurssien valinnoissa sekä muissa opintoihin liittyvissä asioissa auttavat opinto-ohjaajat, professorit ja lehtorit.

Lisää tietoa tutkintorakenteesta ja kursseista löytyy opiskelijan ohjeista.

Metsätieteiden kandiohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin. Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää kolme opintosuuntaa: metsäekologian, metsävarojen hallinnan ja käytön sekä metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan. Kandi- ja maisteriopintojen opintosuunnat pitävät sisällään kaikkiaan10erikoistumisalaa (kts. erikoistumisalat). Metsätieteiden maisteriohjelmasta voi jatkaa mm. uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaan.

Opintoihin kuuluu myös yleisopintoja ja vapaavalintaisia opintoja.  Yleisopinnot kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Vapaavalintaiset opinnot voi valita joko metsätieteiden koulutusohjelman opintokokonaisuuksista tai muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia myös toisessa yliopistossa, kuten Aalto-yliopistossa. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon.

Opinnäytetyö on kandidaatin tutkielma, joka tehdään sovitusta aiheesta yleensä kandidaatin seminaarikurssin aikana. Se kirjoitetaan pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Tutkielmaa tehdessään opiskelija soveltaa opittuja teorioita ja alan tuntemusta sekä hakee ja analysoi tietoa.

Metsätieteiden kandidaatin tutkinto luo pohjan metsätieteiden maisterintutkinnolle. Halutessaan opiskelija voi hakeutua maisteriopintoihin myös johonkin muuhun koulutusohjelmaan. Metsätieteiden kandidaatintutkinto antaa hyvän pohjan esimerkiksi ilmakehätieteen, kasvibiologian, maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian sekä Environmental change and global sustainability -maisteriohjelmiin. Metsätieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot muodostavat yhdessä laajan ja monipuolisen kokonaisuuden metsien ja luonnonvarojen käytöstä. Tämä osaaminen on helposti sovellettavissa niin metsäalalla kuin sen ulkopuolellakin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ura- ja työllistymismahdollisuuksia on esitelty metsatieteet.fi -sivustolla

Opinnot tarjoavat monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä Suomessa että ulkomailla, ja opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja näkökulmia. Vaihto-opiskeluun on hyvät mahdollisuudet, sillä sekä tiedekunnalla että yliopistolla on useita vaihtokohteita eri puolilla maailmaa muun muassa Kaliforniassa, Sydneyssä, Madagaskarilla ja monissa kohteissa Euroopassa. Lisäksi metsätieteiden erikoistumisalojen tutkimusprojektit mahdollistavat esimerkiksi opinnäytetöiden tekemisen lähes kaikilla maailman mantereilla. Myös kandidaatin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun voi tehdä ulkomailla.

Kielitaito avaa ovia ulkomaille ja kansainvälisiin tehtäviin. Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa voi opiskella Euroopassa yleisesti käytettyjä kieliä, kuten saksaa ja ranskaa sekä eksoottisempia vaihtoehtoja, kuten arabiaa ja japania.

Metsätieteiden koulutusohjelmiin tulee vuosittain eri puolilta maailmaa runsaasti vaihto-opiskelijoita, joille voi toimia tuutorina. Metsäylioppilailla ja muilla opiskelijajärjestöillä on kansainvälisiä tehtäviä ja ekskursioita ulkomaille. Esimerkiksi International Forestry Student’s Association (IFSA) tuo yhteen eri maiden metsätieteiden opiskelijoita järjestäen erilaisia tapahtumia, tapaamisia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoja kansainvälistymisestä.

Metsäala kokonaisuudessaan verkottuu jatkuvasti entistä enemmän muiden alojen, kuten maankäyttö-, vaatetus-, pakkaus-, it-, palvelu- ja energia-alan sekä materiaali- ja kemianteollisuuden kanssa. Metsätieteiden koulutusohjelmissa opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään yli tiedekuntarajojen ja sen vuoksi tarjolla on paljon mielenkiintoisia kurssi- ja opintokokonaisuusmahdollisuuksia myös oman hakukohteen ulkopuolella. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa ympäristö- ja maankäyttötieteet, molekyylibiotieteet tai taloustieteet.

Metsätieteiden koulutusohjelman opettajilla ja tutkijoilla on laajat yhteydet myös yrityksiin, valtionhallinnon organisaatioihin sekä tutkimuslaitoksiin yliopiston ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi metsäteollisuus- ja biotalousyritykset (mm. Stora Enso, Metsä Group, UPM), metsätalouden toimijat (mm. Metsähallitus, Metsäkeskus Suomi), metsäalan tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot (mm. Luonnonvarakeskus (LUKE), Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus (MML/FGI), Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Pellervon taloustutkimus (PTT), Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Metsäteho, Työtehoseura ja Tapio) ja metsä- ja biotalouteen sekä luonnonvaroihin liittyvät konsulttiyritykset (mm. Pöyry Management Consulting, Indufor, Arbonaut). Maa- ja metsätalousministeriö, Ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä lukuisat järjestöt (mm. MTK, WWF Suomi) ovat myöskin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kansainvälisellä tasolla mm. YK:n maatalousjärjestö FAO ja YK:n Euroopan talouskomissio UNECE vastaanottavat opiskelijoitamme harjoittelijoiksi.

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Metsätieteissä opetus- ja tutkimus liittyvät ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin, kuten metsien ja muiden luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, bioenergian tuotannon uusiin menetelmiin sekä metsävaratietoon perustuviin digitaalisiin palveluihin. Metsätieteiden laitoksen opiskelijat pääsevät mukaan etsimään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin tutkimusprojektien kautta.

Metsätieteiden tutkimusaloihin kuuluvat mm.:

 • Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset
 • Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori
 • Metsäinformaation hallinta
 • Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit

Metsätieteiden laitos on mukana kahdessa Suomen Akatemian myöntämässä tutkimuksen huippuyksikössä:

Metsätieteiden alaisuudessa toimii tutkimusasema Hyytiälässä, jossa suuri osa muun muassa Ilmastotutkimuksen huippuyksikön mittauksista sijaitsee. Hiilipuu-animaatiosta voi seurata, miten Hyytiälän SMEAR-aseman puut sitovat hiiltä juuri nyt.

Metsätieteiden koulutusohjelmassa on aloittamassa uusi kansainväliseen metsäpolitiikkaan keskittyvä erikoistumisala. Lisää tietoa metsätieteiden koulutusohjelmiin liittyvästä tutkimuksesta löytyy kandiohjelman verkkosivuilta.  

Kandidaatin tutkinnon jälkeen jatketaan yleensä suoraan maisterintutkintoon, joka on pääasiallinen työelämätutkinto.

Kandiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa jossain Helsingin yliopiston maisteriohjelmassa etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Valmistunut opiskelija saa kandidaatin tutkinnossa suorittamistaan opintokokonaisuuksista riippuen opinto-oikeuden yhteen seuraavista maisteriohjelmista

 • Metsätieteiden maisteriohjelma (Forest Sciences)
 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS)
 • Ilmakehätieteen maisteriohjelma (Atmospheric Sciences)
 • Kasvibiologian maisteriohjelma (Plant Biology)
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics , AGERE)
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma (EKM)
 • Life Science Informatics -maisteriohjelma

Voit myös hakea opiskelemaan muihin maisteriohjelmiin joko Suomessa tai ulkomailla. Lue metsätieteiden maisteriohjelmasta lisää maisteriohjelman verkkosivuilta.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.