Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma kouluttaa matematiikan, sovelletun matematiikan ja tiastotieteen tohtoreita, joilla on

 • vahva matemaatikon tai tilastotieteilijän identiteetti,
 • syvällinen käsitys matemaattisista/tilastollisista käsitteistä ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja merkityksestä,
 • erinomaiset valmiudet itsenäiseen tutkija- ja asiantuntijatyöhön,
 • kyky ajatella kriittisesti ja luovasti.

Ohjelma tukee opiskelijoidensa kansaivälistymistä sekä verkostoitumista koti- ja ulkomaisten huippututkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää yleisiä tietotyötaitoja, vuorovaikutustaitoja, johtamis- ja neuvottelutaitoja sekä itseohjautuvuutta. Tohtoriohjelmasta valmistuneilla on hyvät valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi heitä työllistyy tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin, eri ministeriöihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen.

Kaikki ohjelmaan liittyvä opetus annetaan englannin kielellä. Monien kurssien kokeissa vastaukset voi myös kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma tarjoaa väitöskirja-aiheita ja -ohjausta analyysin, inversio-ongelmien, matemaattisen ja tilastollisen fysiikan, biomatematiikan, matemaattisen logiikan, stokastiikan ja tilastotieteen aloilta. Väitöskirjatyö tehdään pääsääntöisesti matematiikan ja tilastotieteen osaston tutkimusryhmissä, jossa tohtorikoulutettaville tarjotaan yksilöllistä ohjausta. Kaikkia tohtorikoulutettavia kannustetaan myös tekemään tutkimusvierailuja sekä osallistumaan kansainvälisiin kesä- ja talvikouluihin sekä konferensseihin niin koti- kuin ulkomaillakin.

Ohjelmassa opintosuoritukset koostuvat pääosin matematiikan tai tilastotieteen sekä muiden omaa tutkimusaihetta tukevien tieteiden kursseista ja seminaareista. Ohjelma järjestää myös kertaluontoisia tiiviskursseja, joita pitävät tyypillisesti kansainväliset vierailijat. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia opintoja, kuten projektinhallintaa, tieteellisen kirjoittamisen kursseja ja yliopistopedagogiikkaa.

Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Kokopäivätoimisesti työskenneltäessä tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto neljässä vuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa,
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), esimerkiksi yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä,
 • kansainvälisten kontaktien luomista, kuten tutkimusyhteistyötä ja osallistumista konferensseihin,
 • väitöskirja ja sen puolustaminen väitöstilaisuudessa.

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelmassa väitöskirjat muodostuvat yleensä vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja). Artikkeliväitöskirjaan voidaan myös sisällyttää julkaistavaksi lähetettyjä artikkelikäsikirjoituksia. Väitöskirja voi myös olla yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia).

Väitöskirjan tulee:

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa,
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua,
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta,
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä,
 • olla tieteellisesti vakuuttava,
 • sisältää perusteltuja tuloksia, ja
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma kouluttaa matematiikan ja tilastotieteen huippuasiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi ohjelmasta valmistuneilla on hyvät edellytykset työllistyä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin, esimerkiksi

 • tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin, ministeriöihin ja yksityisyrityksiin, ja
 • asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin valtion asiantuntijaorganisaatioihin ja ministeriöihin.

Ohjelman tarjoama työympäristö on hyvin kansainvälinen, sillä kolmannes ohjelman tohtorikoulutettavista ja suuri osa tutkimusryhmien tutkijoista ovat ulkomaalaisia. Lisäksi tutkimusryhmät pitävät yllä vilkasta kansainvälistä yhteistyötä, ja tutkijavierailuja ulkomaille ja vastavuoroisesti ulkomailta Suomeen on paljon. Tohtorikoulutettavia kannustetaan kansainvälistymään ja verkostoitumaan esittelemällä työnsä tuloksia kanainvälisissä konferensseissa, osallistumalla kansainvälisiin kesä- ja talvikouluihin sekä tekemällä tutkimusvierailuja muihin, pääasiassa ulkomailla toimiviin, tutkimusryhmiin. Tähän tarkoitukseen ohjelma tarjoaa rahallista tukea.

Väitöskirjaan sisältyvät artikkelit julkaistaan kansainvälisesti arvostetuissa julkaisuissa.

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelman tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat

 • Suomen Akatemian huippuyksiköt: Analyysin ja Dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö, Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö
 • Matematiikan ja tilastotieteen, Datatieteen, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien sekä Life Science Informatics -maisteriohjelmat
 • muut luonnontieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
 • Finnish Doctoral Education Network in Stochastics and Statistics
 • yritykset, esim. Ajat, KaVo Kerr Group, GE Healthcare, Vaisala

Matematiikan ja tilastotieeen tohtoriohjelmassa tehdään tutkimusta analyysin, inversio-ongelmien, matemaattisen ja tilastollisen fysiikan, biomatematiikan, matemaattisen logiikan, stokastiikan sekä tilastotieteen aloilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.