Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Opiskele matematiikkaa ja tilastotiedettä yhdessä muiden alasi huippujen kanssa. Opettajinasi on maailman parhaita matemaatikoita ja tilastotieteilijöitä. Maisteriohjelman opinnot johdattavat modernin tieteen kiehtovaan maailmaan, joka antaa perustan myös matematiikan ja tilastotieteen sovelluksille. Maisteriohjelmasta valmistuvat toimivat työelämässä tutkijoina, opettajina sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä julkisen ja yksityisen sektorin  palveluksessa Suomessa ja ulkomailla.

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma perustuu huippututkimukseen. Ohjelman opintosuuntien tutkimus Helsingin yliopistossa on korkeatasoista ja arvostettua, ei ainoastaan Suomen vaan koko maailman yliopistojen vertailussa. Maisteriohjelmasta valmistuttuasi

 • tunnet matematiikan tai tilastotieteen menetelmät hyvin,
 • voit hallita jonkin toisen tieteenalan perusteet,
 • osaat soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä,
 • pystyt seuraamaan matematiikan ja tilastotieteen kehitystä,
 • hallitset kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot,
 • sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja olet itseohjautuva ja luova,
 • ymmärrät eettisen ja kestävän kehityksen periaatteet,
 • voit toimia erinomaisin valmiuksin oman alasi asiantuntijana ja kehittäjänä,
 • sinulla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus pidetään englanniksi. Kokeet voi myös suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ja pro gradu voidaan kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Koulutusohjelma koostuu matematiikasta, sovelletusta matematiikasta, tilastotieteestä ja yhteiskuntatilastotieteestä. Opinnot etenevät näiden oppiaineiden kursseja suorittamalla. Kursseihin liittyy ryhmä- ja luento-opetusta, harjoitustehtävien ratkaisemista, kirjallisuuteen perehtymistä ja ryhmätyöskentelyä. Yleensä kursseilla on myös kokeita tai harjoitustöitä. Lisäksi opintoja voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä. Ohjelman opettajia on palkittu laadukkaasta opetuksesta. Maisteriohjelman oppiaineiden opetusmetodit ovat saaneet laajaa tunnustusta tiedotusvälineissä.

Koulutusohjelman opintosuuntina ovat matematiikka, sovellettu matematiikka, tilastotiede ja yhteiskuntatilastotiede sekä erikoistumisaloina ovat:

 • analyysi,
 • matemaattinen fysiikka
 • sovellettu analyysi,
 • todennäköisyysmallinnus
 • matemaattinen logiikka,
 • matemaattinen mallintaminen,
 • stokastiikka
 • vakuutus- ja finanssimatematiikka,
 • algebra ja topologia,
 • tilastotiede,
 • yhteiskuntatilastotiede (myös mahdollista suorittaa European Master in Official Statistics (EMOS) sertifikaatti)

Erikoistumisala valitaan opintojen ensimmäisen vuoden aikana.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 85 - 120 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (30 op),
 • 0 - 35 op muita opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta,
 • työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua,
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Pro gradu -tutkielma (30 op) tehdään omalta opintosuunnalta valitusta aiheesta. Pro gradun tarkoitus on syventää oman opintosuunnan sisältöjen hallintaa kohdennetusta aihepiiristä. Lisäksi se kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja vaatii oman tieteenalan kirjallisuuteen perehtymistä. Aiheet liittyvät käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin. Tutkimustyöstä kiinnostuneille pro gradu on usein ensimmäinen vaihe väitöskirjatyöhön.

Matematiikassa pro gradu tehdään yleensä laitoksen professorin tai opettajan ohjauksessa, mutta joskus myös laitoksen ulkopuolella. Tilastotieteessä pro gradu tehdään yleensä laitoksen ulkopuolella, esimerkiksi valtion sektoritutkimuslaitoksissa tai yliopiston kampuksilla toimivissa tutkimusryhmissä. Aiheiden kirjoon voit tutustua gradutietotokannan perusteella. Laitoksen ulkopuolella tehtävän gradun ohjaus on yleensä tutkimusryhmän asiantuntijoiden ja laitoksen professorin tai opettajan yhteistyötä.

Koulutusohjelmasta maisteriksi valmistuva voi suunnata yliopiston ulkopuolisiin työtehtäviin tai jatkaa matematiikan ja tilastotieteen eri tohtoriohjelmiin. Koulutusohjelma antaa erinomaiset valmiudet toimia julkisella ja yksityisellä sektorilla matematiikan ja tilastotieteen asiantuntijana, joiden osaamisen kysyntä työmarkkinoilla on suurta Suomessa ja ulkomailla. Esimerkiksi pankki-, sijoitus- ja vakuutusaloilla matematiikan ja tilastotieteen osaajien arvostus on kansainvälisesti erittäin korkealla. Monet koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät tuotekehitystehtävissä (R&D) tai opettajina eri oppilaitoksissa. Koulutusohjelmasta valmistuvilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Vakuutusmatematiikassa on muualla suoritettavien lisäopintojen myötä mahdollisuus hankkia SHV-tutkinto (Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikon tutkinto). Yhdistämällä maisteriohjelman opintoihin pedagogisia opintoja voi saada pätevyyden toimia opettajana.

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutusohjelmassa monin eri tavoin:

 • koulutusohjelman tieteenaloilla tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja arvostettua,
 • ohjelman opettajakunta ja tutkimusyhteistyö ovat kansainvälisiä,
 • koulutusohjelman ilmapiiri on kansainvälinen; ohjelmaan rekrytoidaan useita kansainvälisiä opiskelijoita vuosittain,
 • opinnäyte- ja projektityöt on mahdollista tehdä kansainvälisten projektien yhteydessä,
 • mahdollisuus opiskelijavaihtoon monissa ulkomaisissa yliopistoissa.

Koulutusohjelma tekee tiivistä yhteistyötä matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyvien Helsingin yliopiston muiden koulutusohjelmien kanssa, joita ovat mm.

 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma,
 • Life Science informatics -maisteriohjelma,
 • datatieteen maisteriohjelma
 • teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma,
 • taloustieteen maisteriohjelma,
 • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat,

JOO-ohjelman puitteissa on mahdollista suorittaa opintoja mm. Aalto-yliopistossa ja Hankenissa sekä muissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Elinkeinoelämän ja monien yritysten kanssa tehdään yhteistyötä mm. erilaisissa projekteissa.

Koulutusohjelman tieteenalojen tutkimuksellisia painopisteitä ovat mm.

 • geometrinen analyysi ja mittateoria,
 • analyysi metrisissä avaruuksissa,
 • osittaisdifferentiaaliyhtälöt,
 • funktionaalianalyysi,
 • harmoninen analyysi,
 • matemaattinen fysiikka,
 • stokastiikka,
 • inversio-ongelmat,
 • matemaattinen logiikka ja joukko-oppi,
 • biomatematiikka,
 • aikasarja-analyysi,
 • biostatistiikka
 • ekonometria,
 • yhteiskuntatilastotiede.

Koulutusohjelma on mukana Analyysin ja dynamiikan sekä Inversio-ongelmien huippuyksiköissä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia  ovat esimerkiksi

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnan omat sivut.

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.