Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kiinnostaako sinua työskennellä lasten ja nuorten parissa sekä saada heidät innostumaan matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta? Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ammatti on erinomainen valinta näistä tieteenaloista, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille. Kumpulan kampus on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin matemaattis-luonnontieteellisen huippututkimuksen keskittymä. Kumpulan kampuksella on vahva kokemus aineenopettajan koulutuksessa ja se on Suomen suurin matemaattis-luonnontieteellisen aineenopettajan koulutuksen antaja.

Katso tästä opiskelijoidemme tekemä video: Uusia opettamisen tuulia

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • hallitset valitsemiesi tieteenalojen keskeiset aihealueet ja menetelmät ja osaat soveltaa niiden teoreettista tietoa
 • olet saanut käsityksen aineenopettajan työstä
 • osaat käyttää toiminnallisia ja kokeellisia menetelmiä opetuksessa
 • osaat hakea opetuksellista tietoa ja olet saanut kokemuksia sen soveltamisesta opetuksessa
 • opit ymmärtämään, miten tieteenalasi auttaa ratkaisemaan globaaleja ongelmia
 • osaat viestiä omasta alastasi kirjallisesti ja suullisesti sekä työskennellä itsenäisesti ja osana ryhmää

Aineenopettajakoulutuksen kandi- ja maisteriohjelmasta vastaa matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Aineenopettajan pätevyyden valitsemiisi opetettaviin aineisiin saat maisterin tutkinnon suoritettuasi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Opintojesi aikana valitset itsellesi kaksi opetettavaa ainetta, joista toinen on matematiikka, fysiikka tai kemia ja toinen joku näistä tai jokin muu opetettava aine.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matematiikan-fysiikan-ja-kemian-opettajan-kandi-ja-maisteriohjelma

Maisteriohjelman opetuskieli on pääosin suomi, mutta osa kursseista saatetaan opettaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Opintosuorituksia voit tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

Opettajan kandiohjelmassa suoritat matematiikan, fysiikan tai kemian opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen opintoja. Toinen opetettava aine voi olla myös jokin muu kuin matematiikka, fysiikka tai kemia.

Kandivaiheessa opiskelet laajat perustiedot (perus- ja aineopinnot) joko matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa sekä toisessa opetettavassa aineessa. Suoritat valitsemasi tieteenalan opetukseen perehdyttäviä kursseja ja saat opetuskokemusta ohjaajana esimerkiksi lasten ja nuorten tiedepäivissä ja -kerhoissa. Opiskelijana pääset osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhteistyöhön koulujen kanssa.

Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: luentoja, harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, vierailuja sekä erilaisia projekteja.

Opettajan kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa:

 • Matematiikan opettaja
 • Fysiikan opettaja
 • Kemian opettaja

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voit tutustua kaikkiin opintosuuntiin ja valitset niistä yhden. Sinun ei siis tarvitse heti opintojen alussa tietää minkä tieteenalan valitset. Opintosuunnan valinnassa ja opintoihin liittyvissä asioissa sinua auttavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Toisen opetettavan aineen valitseminen tapahtuu myös opintojen alkuvaiheessa. Tietyt opetettavat aineet kuten matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede ovat vapaasti valittavissa. Joihinkin opetettaviin aineisiin, kuten biologiaan, maantieteeseen, kotitalouteen ja psykologiaan, tulee hakea opinto-oikeutta erikseen. Toisen opetettavan aineen valinnassa sinua opastavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, johon sisältyvät seuraavat opinnot:

 • Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia)

  • perusopinnot 25 op ja aineopinnot 55 op

  • aineen opetuksen opinnot 15 op

 • Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op

 • Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op (kieli- ja viestintäopintoja, työelämäopinnot, akateemiset taidot, tieto- ja viestintäteknologian opinnot)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon lopuksi laadit kandidaatintutkielman. Sen tavoitteena on tutustua johonkin itseäsi kiinnostavaan tieteenalasi aiheeseen kirjallisuuden avulla. Aiheen valinnassa kuunnellaan opiskelijan toiveita ja kiinnostuksen kohteita. Tutkielmaa tehdessäsi harjaannut oman tieteenalasi tieteelliseen kirjoittamiseen. Vaikka tutkielma laaditaan itsenäisesti, sinulla on oma ohjaaja, joka auttaa ja opastaa sinua opinnäytetyön tekemisessä.

Matematiikan, fysiikan tai kemian opettajan virkaan vaaditaan aineenopettajan koulutuksen maisterin tutkinto. Aineenopettajan työllistyvät sekä erilaisiin oppilaitoksiin (mm. peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus yms.) että koulutuksen johtamista, suunnittelua ja kehittämistä sisältäviin tehtäviin.  Tiedekunnasta valmistuneita opettajia on päätynyt oppikirjailijoiksi, oppimisympäristöjen kehittäjiksi, oppimispelien tuottajiksi, tiedekasvatuksen asiantuntijoiksi ja yrittäjiksi sekä moniin muihin asiantuntijatehtäviin eri aloille niin Suomeen kuin ulkomaille.

Aineenopettajan pätevyyden saamiseksi sinun pitää suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon lisäksi myös filosofian maisterin tutkinto. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan riittävä määrä opintoja valitsemassasi tieteenalassa, toisessa opetettavassa aineessa sekä opettajan pedagogissa opinnoissa.

Suomalainen koulutus kouluissa ja yliopistoissa herättää suurta kansainvälistä kiinnostusta. Kumpulan kampus on kansainvälinen oppimisympäristö.  Mahdollisuudet vaihto-opiskeluun mm. Erasmus-ohjelman kautta ovat erinomaiset. Koulutuksessa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä. Kampuksen tutkijoita ja opettajia vierailee aktiivisesti eri maissa. Lisäksi Kumpulassa käy vuosittain lukuisia vieraita ympäri maailmaa.

Helsingin yliopistossa toimii LumA-tiedekasvatuskekus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa), joka edistää matematiikan ja luonnontieteiden osaamista maassamme. Aineenopettajankoulutuksen aikana tutustut LumA-tiedekasvatuskeskuksen toimintaan, useisiin kouluihin ja niiden opettajiin sekä muihin yhteistyötahoihin. Osallistut myös erilaisiin tapahtumiin, joita on tarjolla työssään kehittyvälle ja työtään kehittävälle aineenopettajalle. Myös erilaiset matematiikan ja luonnontieteen alan toimijat, yritykset ja järjestöt, tulevat opiskelun aikana tutuiksi.

Lisätietoja LumA-tiedekasvatuskeskuksen toiminnasta saat osoitteesta www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus.

Aineenopettajankoulutus perustuu aktiiviseen tutkimukseen, jonka painopistealoja Kumpulan kampuksella ovat

 • käsitteellisen tiedon oppiminen ja tieteenalakohtainen ajattelu
 • opiskelijakeskeinen oppiminen ja sitä tukevat opetusmenetelmät
 • tutkimuksellinen opetus ja oppiminen
 • kestävä kehitys opetuksessa
 • tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa
 • tiedekasvatus

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä tai useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman suorittaneelle soveltuvia maisteriohjelmia ovat opintosuunnan ja toisen opetettavan aineen valinnasta riippuen esimerkiksi

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
 • Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma
 • Datatieteen maisteriohjelma
 • Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
 • Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
 • Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma
Hakeminen
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.