Yliopistoportfolio

Yliopistoportfolio laaditaan erikseen jokaisen tehtävän ja dosentin arvon hakua varten.

Tiedekunta toivoo, ettei portfolion kokonaislaajuus (ilman julkaisuluetteloa) ylitä 7 sivua.

Professorin tehtäviä hakevat liittävät hakemukseensa yliopistoportfolionsa englanninkielisenä. Muita opetus- ja tutkimustehtäviä hakeva voi halutessaan jättää portfolionsa myös suomen- tai ruotsinkielisenä. Yliopistoportfoliota jaetaan monille tahoille (asiantuntijat, laitosneuvoston jäsenet) ja siihen ei pidä sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa, kuten henkilötunnuksia, tietoja harrastuksista ym.

Portfolion ja portfolioon liitettävän julkaisuluettelon jäsentelyn ja otsikoinnin ohjeet

 • Portfolio on lyhyt, tiivis selostus, jossa tehtävää hakevan dokumentoitavissa olevat ansiot tuodaan esille.
 • Aikamääriä ilmoitettaessa pyydetään välttämään päivämääriä: kuukauden ja vuosiluvun mainitseminen riittää.
 • Palvelussuhteita lueteltaessa pyydetään välttämään liikaa yksityiskohtaisuutta: useissa jaksoissa tapahtunut, vuotta lyhyempi palvelu tulee yhdistellä ammattinimikkeiden mukaan, esimerkiksi ”professorin viran hoitaja (yhteensä 8 kuukautta) 2002 – 04”.
 • Portfoliossa esitetyt tiedot on vaadittaessa dokumentoitava tiedekunnan esittämällä tavalla

Portfolion jäsentely ja otsikointi

YLIOPISTOPORTFOLIO

1. perustiedot

 • nimi, syntymäaika, nykyinen työnantaja, tehtävänimike ja tehtävän alkamisajankohta
 • tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat
 • aikaisemmat palvelussuhteet

2. ansiot tutkimuksessa ja tutkijankoulutuksessa

 • tiedeyhteisön myöntämät huomionosoitukset ja palkinnot
 • julkaisutoiminnan laatu ja laajuus (niiltä osin kuin asia ei käy ilmi julkaisuluettelosta)
 • tieteelliset asiantuntijatehtävät
 • kansainvälinen toiminta
 • ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja projektitoiminnan laajuus ja johtaminen
 • yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa, ansiot tutkimuslöydösten hyödyntämisessä, tutkijankoulutuksen koordinointi ja muu osallistuminen valtakunnalliseen tutkijankoulujen toimintaan, jatkokoulutettavien määrä, jatkokoulutuksen opetus- ja ohjausmenetelmät, ohjattujen väitöskirjojen määrä, väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä toimiminen

3. opetusansiot

 • opetuskokemus(selvitys opetustehtävien määrästä ja luonteesta yliopiston, muun korkeakoulun tai oppilaitoksen opettajana)
 • oman opetuksen ja ohjausten laatu (selvitys opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, käytetyistä opetusmenetelmistä ja arvio niiden toimivuudesta, sekä esimerkkejä oppimistulosten arvioinnista suhteessa edellä)
 • omasta opetuksesta saatu palaute (arvioiva selvitys opiskelijapalautteiden keräämisestä, käsittelystä ja hyödyntämisestä)
 • opetussuunnitelmatyö (kuvaus osallistumisesta opetuksen kehittämistyöryhmiin sekä muuhun opintoasioihin liittyvään toimintaan)
 • opetusajattelu (kuvaus, millainen on hakijan käsitys hyvästä opetuksesta. Asian erittely perustellen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kannalta)
 • pedagoginen koulutus (henkilöstökoulutuksen rekisteriin kertyneet koulutukset, yliopistopedagogiikan arvosana­kurssit, opettajan pedagogiset opinnot, muu asiantuntijuuden karttuminen esim. verkostoissa)
 • muut opetusansiot (esim. oppimateriaalien tuottaminen, opetukseen liittyvä raportointi ja tutkimus)

4. muut ansiot

 • tieteellisiin tai opetuksellisiin ansioihin perustuvat merkittävät yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja luottamustoimet
 • tieteellisiin ja opetuksellisiin ansioihin perustuvat merkittävät luottamustoimet, työryhmien ja toimikuntien jäsenyydet ja muut hallinnolliset tehtävät yliopiston piirissä.

JULKAISULUETTELO

Julkaisuluettelossa noudatetaan Helsingin yliopiston julkaisutietokannan ryhmittelyä. Tiedekunnan tehtävien hakijoiden julkaisuluettelon jäsentely ja otsikointi on seuraava:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 
A1 Alkuperäisartikkeli 
A2 Katsausartikkelit
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa.
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset 
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä 
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 
B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa. 

C Tieteelliset kirjat (monografiat)t
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero:

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 
D1 Artikkeli ammattilehdessä
D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa 
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys 
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
E2 Yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
F3 Julkinen taiteellinen esitys tai näyttely
F4 Tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet
G1 Ammattikorkeakoulututkinto, kandidaatintutkinto 
G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
G3 Lisensiaatintyö 
G4 Monografiaväitöskirja
G5 Artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset 
H1 Myönnetty patentti
H2 Keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat 
I1 Audiovisuaalinen aineisto
I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tai ohjelmistot

Tarkempia tietoja julkaisujen luokittelusta löytyy kansallisesta julkaisutyyppiluokittelusta (pdf).