Jatkotutkintojen ohjaus

Tutkimustyön ja opintojen ohjauksen yleiset periaatteet tukevat jatko-opiskelijan ja ohjaajan yhteistyötä. Niiden avulla varmistetaan ohjauksen saatavuus sekä opintojen ja tutkimustyön sujuva eteneminen.

 1.  Jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelija saa oman väitöskirjansa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta. Jatko-opiskelijalle määrätään vastuullinen ohjaaja, sekä tarvittaessa yksi tai useampi lähiohjaaja. Laitokset voivat muodostaa seurantaryhmiä jatko-opiskelijan ohjauksen tueksi.
 2. Jatko-opiskelijat tekevät henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman, joka sisältää toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman sekä vastuullisen ohjaajan kanssa tehdyn 2-5 sivuisen tutkimussuunnitelman. Opintosuunnitelmaan on kirjattava jatkotutkintoon sisällytettävät opinnot sekä suunniteltu suoritusaikataulu. Tutkimussuunnitelma sisältää tutkimusaiheen kuvauksen, katsauksen aiheen aiempaan tutkimukseen, väitöskirjatutkimuksen keskeiset kysymykset tai tavoitteet sekä työsuunnitelman. Työsuunnitelma kuvaa alasta riippuen mm. tutkimusmenetelmiä, -välineitä, -aineistoja ja -hypoteeseja sekä miten niitä käytetään. Tutkimussuunnitelmaan on kirjattava tutkimuksen aikataulu, rahoitussuunnitelma sekä jatko-opiskelijan osuus tutkimuksessa, mikäli tutkimus on osa suurempaa tutkimusprojektia. Henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa on päivitettävä vähintään kerran vuodessa ja siihen on kirjattava tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä opintojen että tutkimustyön osalta. Päivittämisen yhteydessä käydään vähintään kerran vuodessa opiskelijan ja vastuullisen ohjaajan välinen ohjauskeskustelu.
 3. Jatko-opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet:
 • oikeus saada säännöllisesti ohjausta
 • velvollisuus päivittää ja hyväksyttää laitoksella jatko-opintosuunnitelma vähintään kerran vuodessa
 • velvollisuus raportoida tutkimuksen ja opintojen etenemisestä säännöllisesti
 • velvollisuus ilmoittaa vastuulliselle ohjaajalleen mikäli jatko-opintojen suorittaminen viivästyy huomattavasti jatko-opintosuunnitelmaan merkitystä
 • velvollisuus osallistua laitoksen toimintaan (opetus- tai laitostehtäviin) mikäli opiskelijalla on työpiste laitoksella, kuitenkin siten ettei jatko-opintojen eteneminen hidastu.

4. Vastuullisen ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet:

 • velvollisuus antaa säännöllisesti ohjausta sekä tutkimustyössä että opinnoissa
 • velvollisuus seurata jatko-opiskelijan tutkimustyön ja opintojen etenemistä
 • velvollisuus huolehtia jatko-opiskelijan ohjauksen jatkuvuudesta, mikäli vastuullinen ohjaaja ei työstävapautuksen tai jonkun muun syyn takia pysty itse jatkamaan ohjaussuhdetta
 • oikeus irtisanoutua ohjaussuhteesta, mikäli jatko-opiskelija ei osaltaan täytä jatko-opintosuunnitelmassaan antamiaan sitoumuksia.

5. Vastuullisen ohjaajan ja laitoksen velvollisuutena on tukea jatko-opiskelijan integroitumista tiedeyhteisöön.