Hakeminen

Maisterihaku, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, filosofian/valtiotieteiden/maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 11.1.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Opintosuunnan valinta

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: A) Ympäristömuutos (enintään 5 uutta opiskelijaa), B) Globaali kestävyys (enintään 5 uutta opiskelijaa). Sinun on valittava hakulomakkeella opintosuunta, johon haet. Voit valita vain yhden opintosuunnan. Ilmoitus on sitova.

Sinun on hakulomakkeella valittava myös tavoittelemasi tutkinto. Valitsemasi opintosuunta vaikuttaa siihen, minkä tutkintonimikkeen voit valita.

Ympäristömuutoksen opintosuunnassa voit valita tutkintonimikkeeksi

 • filosofian maisterin (FM) tai
 • maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon.

Globaalin kestävyyden opintosuunnassa voit valita tutkintonimikkeeksi

 • maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tai
 • valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinnon.

Valintamenettely

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (3.12.2018–11.1.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä
 • olet suorittanut maisteriohjelmaan soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon. Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana, on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 11.1.2019 mennessä. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriohjelmaan hakevien valinta perustuu seuraaviin kriteereihin, joista kukin pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus ECGS-maisteriohjelmaan
 • opintomenestys (arvosanat, opintojen eteneminen) ECGS-maisteriohjelmaan vaadittavissa soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa
 • motivaatiokirje

Alin hyväksytty pistemäärä jokaisesta kohdasta on vähintään 6 pistettä.

Hakijalla tulee olla maisterinohjelman alalle soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien, tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan hakukohteena olevan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Hakijan ilmoittama opintosuunta huomioidaan arvioitaessa aiempien opintojen soveltuvuutta sekä motivaatiokirjettä. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Arviointi perustuu hakuajan umpeutumiseen mennessä suoritettuihin opintoihin.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. 

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen, toiseksi opintomenestyksen ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Hakijat, joilla on jo saman tai läheisen alan ylempi korkeakoulututkinto, otetaan huomioon opiskelijavalinnassa ainoastaan erityisen painavin perustein ja mikäli haettava tutkinto on sisällöltään riittävän erilainen kuin hakijan aiempi tutkinto. Lähtökohtaisesti ylemmällä korkeakoulututkinnolla haetaan jatkotutkinnon suoritusoikeutta.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 12.4.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa opintosuunnasta riippuen joko filosofian maisterin, maatalous- ja metsätieteiden maisterin tai valtiotieteen maisterin tutkinnon ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) monikielisessä maisteriohjelmassa.

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Valitset tutkinnon suorituskielen (suomi, ruotsi tai englanti) hakulomakkeella. Vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin. Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 10 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI virallisesta henkilökortista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 11.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140