Hakeminen

Maisterihaku, yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
24 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi sinua koskevat eritysohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Opintosuunnan valinta

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa ja ohjelmaan voidaan valita enintään 24 uutta opiskelijaa. Voit hakea vain yhteen ohjelman opintosuuntaan ja sinun tulee määritellä hakulomakkeella, mihin opintosuuntaan haet.

Maisteriohjelman opintosuunnat:

 • Kehitysmaatutkimus (5 uutta opiskelijaa)
 • Poliittinen historia (7 uutta opiskelijaa)
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (6 uutta opiskelijaa)
 • Talous- ja sosiaalihistoria (6 uutta opiskelijaa)      

Jos maisteriohjelman jonkun opintosuunnan enimmäismäärä ei täyty, niin toiseen opintosuuntaan voidaan valita ilmoitettua enimmäismäärää enemmän opiskelijoita siten, että maisteriohjelman enimmäismäärä täyttyy.

Valintamenettely

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019 klo: 8.00 – 3.4.2019 klo: 15.00 Suomen aikaa) puitteissa ja toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.
 • olet suorittanut vähintään 35 opintopisteen laajuiset ja maisteriopintoihin riittävät valmiudet antavat opinnot siltä maisteriohjelmaan kuuluvalta tieteenalalta tai sen lähialalta (kehitysmaatutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sekä muut yhteiskuntaa ja kulttuuria tutkivat tieteenalat), mihin maisteriohjelman opintosuuntaan haet.  
 • olet suorittanut vähintään 15 opintopistettä opintoja, jotka antavat riittävät tutkimusmenetelmävalmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.

Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä hakuaikana valmis, on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 3.4.2019 mennessä.

Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Helsingin yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Valinnassa vaikuttavat tekijät:

 • aikaisempien opintojesi soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 • opintomenestyksesi
 • osoittamasi motivaatio
 • kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä

Hakemukset pisteytetään ja valituksi tulemisesi riippuu saamistasi pisteistä. 

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa.

Maisteriohjelmaan hyväksytyiltä voidaan yksittäistapauksissa edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuisia täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä ylempään korkeakoulututkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • kopio tutkintotodistuksesta
 • kopio virallisesta opintosuoritusotteesta
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset (suomi, ruotsi, englanti)
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • lyhyt tieteellinen teksti, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 10.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140