Hakeminen

Maisterihaku, teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, teologian maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Va­lin­ta­me­net­te­ly                                                   

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019 klo 8:00–3.4.2019 klo 15:00 Suomen aikaa) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä
 • sinulla on aikaisempien opintojesi perusteella riittävät valmiudet ja tiedot teologian maisterin opintoja varten. Aikaisempien opintojen tulee sisältää vähintään 60 op soveltuvia, yliopistotasoisia teologisia tai humanistis-yhteiskuntatieteellisiä perus- ja aineopintoja vähintään arvosanalla 3/5. Opintojen soveltuvuutta arvioitaessa vertailukohtana käytetään Helsingin yliopiston teologian kandidaatin tutkinnon tavoitteita ja tutkintovaatimuksia. Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana (Hakukelpoisuus, ehto 1), on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 3.4.2019 mennessä (Hakukelpoisuus, ehto 2). Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavilla perusteilla:

 • aikaisemman tutkinnon ja/tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamat valmiudet ja soveltuvuus
 • opintomenestys sekä
 • hakijan tekemä itsearviointi aiemman tutkinnon tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamista valmiuksista teologian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Itsearviointia käytetään aikaisempien opintojen arvioinnin tukena ja se kirjoitetaan hakulomakkeelle.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta

Sinun on ilmoitettava hakulomakkeella, mikäli haluat tulla suoraan valituksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan (mahdollisuus suorittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin/lehtorin virkaan edellyttämät opinnot). Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, hakemustasi arvioidaan ensisijaisesti alla olevien valintaperusteiden mukaisesti. Jollei hakemuksesi ole suoraan hyväksyttävissä tähän opintosuuntaan, hakemustasi arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaisesti (ks. yllä). Sinun on siinä tapauksessa vielä mahdollista tulla hyväksytyksi maisteriohjelmaan ilman oikeutta Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan voi hakea alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella seuraavasti:

 • Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto

Olet suorittanut teologisia ja klassisten kielten opintoja vähintään 85 opintopistettä (tai vastaava laajuus). Suoritettujen opintojen vertailukohtana käytetään Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan opintoja. Sinulle voidaan määrätä enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin viran kelpoisuuden saavuttamiseksi. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

 • Hakijalla on ylempi korkeakoulututkinto

Olet suorittanut vähintään teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot. Sinulle voidaan määrätä enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin viran kelpoisuuden saavuttamiseksi. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana (Hakukelpoisuus, ehto 1), on yllä kuvatut opinnot oltava suoritettuina 3.4.2019 mennessä (Hakukelpoisuus, ehto 2). Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavilla perusteilla:

 • aikaisemman tutkinnon ja/tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamat valmiudet ja soveltuvuus
 • opintomenestys sekä
 • hakijan tekemä itsearviointi aiemman tutkinnon tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamista valmiuksista teologian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Itsearviointia käytetään aikaisempien opintojen arvioinnin tukena ja se kirjoitetaan hakulomakkeelle.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa teologian maisterin tutkinnon teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • kopio tutkintotodistuksesta
 • kopio virallisesta opintosuoritusotteesta
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset
 • opinto-opas (jos olet suorittanut hakuperusteopintosi ulkomailla).

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 10.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140