Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa teologian maisterin tutkinnon teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa. Tässä maisteriohjelmassa on mahdollista suorittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin/lehtorin virkaan edellytettävät opinnot (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta).

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

 • Sinulla on aikaisempien opintojesi perusteella oltava riittävät valmiudet ja tiedot teologian maisterin opintoja varten. Aikaisempien opintojen tulee olla suoritustasoltaan, laadultaan ja sisällöltään maisteriohjelman kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne mahdollistavat teologian maisterin tutkinnon suorittamisen. Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana (ks. kohta ”Hakukelpoisuus”, ehto 1.), on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna kohdassa ”Hakukelpoisuus” (ehto 2.) mainittuun ajankohtaan mennessä!

Aiempien opintojen soveltuvuutta arvioitaessa vertailukohtana käytetään Helsingin yliopiston teologian kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksia. Hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavilla perusteilla:

 • aikaisemman tutkinnon ja/tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamat valmiudet ja soveltuvuus
 • opintomenestys sekä
 • hakijan tekemä itsearviointi (kirjoitetaan hakulomakkeelle).

Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Sinun on ilmoitettava hakulomakkeella, mikäli haluat tulla suoraan valituksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan (mahdollisuus suorittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin/lehtorin virkaan edellyttämät opinnot). Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, hakemustasi arvioidaan ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan hakuehtojen mukaisesti. Jollei hakemuksesi ole suoraan hyväksyttävissä tähän opintosuuntaan, hakemustasi arvioidaan yleisten hakuehtojen mukaisesti.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan voi hakea alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella seuraavasti:

 • Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto

Olet suorittanut teologisia ja klassisten kielten opintoja vähintään 85 opintopistettä (tai vastaava laajuus). Suoritettujen opintojen vertailukohtana käytetään Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan opintoja. Sinulle voidaan määrätä enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin viran kelpoisuuden saavuttamiseksi. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

 • Hakijalla on ylempi korkeakoulututkinto

Olet suorittanut vähintään teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot. Sinulle voidaan määrätä enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin viran kelpoisuuden saavuttamiseksi. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 28.3.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • itsearviointi, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle (*)
 • opinto-opas (jos olet suorittanut hakuperusteopintosi ulkomailla).

1) Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3) Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

(*) Aikaisempien opintojen arvioinnin tukena käytetään hakijan itsearviointia aiemman tutkinnon tai sen lisäksi suoritettujen opintojen antamista valmiuksista teologian maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140