Hakeminen

Maisterihaku, Taloustieteen maisteriohjelma (monikielinen), valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Application for Master's Programmes in English, spring 2020 (University of Helsinki)
Hakuaika
3.12.2019, 08:0010.1.2020, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
34 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2019- 10.1.2020) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Ha­ku­kel­poi­suus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 11.1.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Opintosuunnan valinta

Taloustieteen maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa ja ohjelmaan voidaan valita enintään 34 uutta opiskelijaa. Voit hakea vain yhteen ohjelman opintosuuntaan ja sinun tulee määritellä hakulomakkeella, mihin opintosuuntaan haet.

Maisteriohjelman opintosuunnat:

 • Yleinen taloustiede (20 uutta opiskelijaa)
 • Taloustieteellinen tutkimus (14 uutta opiskelijaa)

Jos maisteriohjelman jommankumman opintosuunnan enimmäismäärä ei täyty, niin toiseen opintosuuntaan voidaan valita ilmoitettua enimmäismäärää enemmän opiskelijoita siten, että maisteriohjelman enimmäismäärä täyttyy.

Valintamenettely

Taloustieteen maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen hakuajan (3.12.2018 klo 8:00–11.1.2019 klo 15:00 Suomen aikaa) puitteissa ja toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.
 • olet suorittanut vähintään 35 opintopisteen laajuiset ja maisteriopintoihin riittävät valmiudet antavat taloustieteen opinnot, joihin sisältyvät mikro- ja makrotalousteorian sekä ekonometrian aineopintotasoiset opintojaksot.
 • sinulla on suoritettuna matematiikan ja tilastotieteen opintoja siinä laajuudessa, että ne antavat riittävät valmiudet maisteriopintoihin

Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä hakuaikana valmis, on sinulla oltava riittävä määrä hakuperusteopintoja suoritettuna 11.1.2019 mennessä.

Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Helsingin yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.  

Valinnassa vaikuttavat tekijät:

 • aikaisempien opintojesi soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 • opintomenestyksesi
 • osoittamasi motivaatio
 • kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä

Hakemukset pisteytetään ja valituksi tulemisesi riippuu saamistasi pisteistä. 

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 12.4.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloustieteen monikielisessä maisteriohjelmassa.

Taloustieteen monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti).

Huomaathan, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2019- 10.1.2020) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset (suomi, ruotsi, englanti)
 • tavallinen valokopio passista TAI virallisesta henkilökortista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • lyhyt tieteellinen teksti, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 11.1.2020, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140