Haku
Haku maisterikoulukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
34 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloustieteen maisteriohjelmassa.

Taloustieteen monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Voit hakea ainoastaan yhteen maisteriohjelaman opintosuuntaan (yleinen taloustiede tai taloustieteellinen tutkimus), joka sinun on ilmoitettava hakulomakkeella.

Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 34 siten, että taloustieteen yleiseen opintosuuntaan enintään 20 ja taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntaan enintään 14 uutta opiskelijaa. 

Jos maisteriohjelman jonkun opintosuunnan enimmäismäärä ei täyty, niin toiseen opintosuuntaan voidaan valita ilmoitettua enimmäismäärää enemmän opiskelijoita siten, että maisteriohjelman enimmäismäärä täyttyy.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon.

Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä riittävä määrä taloustieteen maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalaan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan taloustieteen maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä.

Taloustieteen maisteriohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintopisteen laajuiset ja maisteriopintoihin riittävät valmiudet antavat taloustieteen opinnot, joihin sisältyvät mikro-ja makrotalousteorian sekä ekonometrian aineopintotasoiset opintojaksot. Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut matematiikan ja tilastotieteen opintoja siinä laajuudessa, että ne antavat riittävät valmiudet maisteriopintoihin.

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • hakuperusteena olevien opintojen soveltuvuus hakukohteena olevan maisteriohjelman opintosuuntaan
  • opintomenestys
  • motivaatiokirje
  • kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä.

Valintaan vaikuttavat tekijät arvioidaan ja pisteytetään erillisen ohjeen mukaan.

Yhteensä pisteitä voi saada maksimissaan 26. Hakijan tulee saada vähintään 14 pistettä, jotta hänet voidaan huomioida valinnassa. Minimipistemäärä ei kuitenkaan välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Jos hakija ei saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta valintakriteeristä, hakijan hakemusta ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan kriteerin osalta.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella ja neljänneksi kandidaatin tutkielman tiivistelmän tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän työn tiivistelmän perusteella.

Aloituspaikkoja on rajallinen määrä, joten vaikka hakija täyttäisi valinnan kriteerit, se ei välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen, sillä valituksi tulemiseen vaadittu kriteerien taso määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan. Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 13.4.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

  1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 12.1.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
  3. Osoitat osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä, 12.1.2018. Hakuperusteena olevat opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja hakuajan päättymisen ajankohtana.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

1)    Katso tarkemman ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3)    Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi, englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 12.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
University Admissions Finland
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140